Posty z tagiem: demografia

demografia - liczba i struktura ludności, mapy zaludnienia, gęstość zaludnienia. 

Jak obliczyć gęstość zaludnienia? Sprawdź gęstość zaludnienia na mapie

Polska znajduje się na 36. miejscu pod względem zaludnienia państw na świecie (38 265 000 osób stan na 31.12.2020r.), jednak rozmieszczenie osób w ludności w rejonach kraju jest nierównomierne. Rozlokowanie przestrzenne Polaków obrazowane jest najczęściej poprzez początek zaludnienia . Przyczyna takiego zróżnicowania przestrzennego jest niejednoznaczna i zależy od wielu czynników przyrodniczych, społeczno-gospodarczych i ekonomicznych. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby/km2 .

Czy pandemia COVID-19 wpłynie na migrację wewnętrzną ludności w Polsce?

Migracja ludności w Polsce, jakie są trendy migracyjne, czy ludzie wolą mieszkać na wsi, czy w mieście oraz jaki wpływ na zmianę miejsca zamieszkania będzie miała pandemia COVID-19. Odpowiedź na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule. 

Mapa gęstości zaludnienia - sprawdź liczbę osób na km²

Mapa gęstości zaludnienia stanowi istotne źródło danych dla różnorodnych analiz przestrzennych w ramach systemów informacji geograficznej. Rozmieszczenie ludności na danym obszarze najczęściej obrazowane jest poprzez średnią gęstość zaludnienia określoną dla mniejszych jednostek terytorialnych. Gęstość zaludnienia to średnia liczba osób, która mieszka na danej powierzchni wyrażana w liczbach mieszkańców na 1 km². Oblicza się ją, dzieląc ogólną liczbę mieszkańców obszaru przez jego powierzchnię.

Narodowy Spis Powszechny 2021 informacje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to obowiązkowe badanie, realizowane w oparciu o ustawy o spisach. Jest to jedno z największych przedsięwzięć statystycznych podejmowanych w Polsce.

Program Mieszkanie Plus co warto wiedzieć?

Mieszkanie Plus to program rządowy Narodowego Programu Mieszkaniowego realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości. Jego celem jest umożliwienie dostępu do wynajmu lub nabycia mieszkań osobom o niskich i średnich dochodach, nieposiadającym zdolności kredytowej.

Geoportal gminy OnGeo.pl - wszystkie informacje o Twojej gminie

GeoPorta OnGeo to miejsce gdzie sprawdzisz informacje o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie wybranej gminy w, dowiesz się o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie gminy, sprawdzisz obszary objęte formami ochrony przyrody na terenie Twojej miejscowości lub poznasz poziom zanieczyszczenia powietrza w dowolnej gminie.

Konsultacje społeczne - udział mieszkańców w uchwalaniu miejscowych planów

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu miejscowego i studium uwarunkowań. Konsultacje społeczne to procedura, w ramach której zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) są poddawane procedurze uzgadniania z mieszkańcami na etapie opracowywania tych dokumentów.