Przetargi

Przetarg: Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń

Monika Byś
2021-12-08
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń

Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.

 • Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.
 • Termin składania ofert: 15.12.2021 r. do godziny 10:00.
 • Wartość zamówienia: 51730,00 zł.
 • Zamawiający nie wymaga wadium.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ustroniu w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką, w związku z podjęciem przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XXVII/386/2021, z dnia 27 maja 2021 r., w sprawie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Ustronia w rejonie skrzyżowania ulicy Cieszyńskiej z Katowicką.

Informacje dodatkowe

 • Nie wymaga się wadium.
 • Miejsce i termin realizacji: Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące.
 • Wartość zamówienia: 51730,00 zł.

Zakres zamówienia: Opracowanie projektu MPZP dla miasta Ustroń

 1. Pozyskanie urzędowych kopii map zasadniczych w odpowiedniej skali, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z przeznaczeniem do celów planistycznych - zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym";
 2. Przeprowadzenie procedury formalnoprawnej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z 2003 r. Nr 164 poz. 1578);
 3. Opracowanie koncepcji miejscowego planu;
 4. Opracowanie projektu miejscowego planu w zakresie zgodnym z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania, w tym opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r. poz. 247 z późn. zm.);
 6. Opracowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, wykonanego do projektu planu, o ile zajdzie taka konieczność;
 7. Opracowanie prognozy skutków finansowych do planu;
 8. Sporządzenie metadanych planu zgodnych z dyrektywą INSPIRE oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U z 2021 r. poz. 214);
 9. Wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych, stosowanego w Urzędzie Miasta Ustroń,
 10. Przygotowanie pism przewodnich do instytucji, niezbędnej korespondencji, komunikatów i zawiadomień, wraz z nadaniem adresów;
 11. Przygotowanie i przekazanie pliku GML z danymi dotyczącymi aktu planu miejscowego.

Miejsce i termin składania ofert

 • Termin składania ofert: 15.12.2021 r. do godziny 10:00
 • Miejsce składania ofert: Adres skrytki EPUAP: e_puap: /miastoustron/SkrytkaESP
 • Termin otwarcia ofert: 15.12.2021 r. godzina 10:30

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.