Porady OnGeo

Jakie są źródła informacji o nieruchomościach?

Monika Byś
2021-05-24
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-05-10
Głosów: 37, średnia ocen: 5
informacje o nieruchomościach

Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach dzielą się na dwie podstawowe kategorie – obligatoryjne (prawne) i fakultatywne. Lista dokumentów potrzebnych do wyceny nieruchomości jest długa, ale ostateczny wybór źródeł uzależniony jest od przedmiotu i celu wyceny danej nieruchomości.

 • Źródła danych o nieruchomościach dzielą się na: obligatoryjne i fakultatywne.
 • Najistotniejszymi źródłami o nieruchomościach są źródła obligatoryjne jak: ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, geodezyjna sieć uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza.
 • Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl możesz z łatwością dowiedzieć się wszystkiego o dowolnej nieruchomości na terenie kraju. Wszystko w zaledwie 5 minut! Sprawdź sam! Dowiedz się, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy ma dostęp do drogi publicznej, jaka jest odległość od najbliższego słupa elektroenergetycznego i wiele innych.

Obligatoryjne i fakultatywne źródła informacji o nieruchomościach

OBLIGATORYJNE

 1. Księgi wieczyste;
 2. Ewidencja gruntów i budynków;
 3. Geodezyjna ewidencja gruntów i budynków (GESUT);
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
 5. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
 6. Tabele i mapy taksacyjne.

FAKULTATYWNE

 1. Branżowe systemu informacyjne:
 • o sieciach uzbrojenia terenu,
 • o budynkach;
 1. Dokumentacja techniczna i projektowa (szkice obmiaru obiektów budowlanych);
 2. Wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe;
 3. Bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości;
 4. Bazy danych o cenach gromadzone przez firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe;
 5. Opracowania statystyczne (zbiory jednostkowych wskaźników cenowych budownictwa, katalogi nakładów rzeczowych.

W niniejszym artykule opiszemy niektóre, bardziej istotne źródła danych o nieruchomościach.

Źródła informacji o nieruchomościach – księgi wieczyste

Celem prowadzenia ksiąg wieczystych jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg wieczystych są Sądy Rejonowe. Każda księga wieczysta jest przypisana do konkretnej nieruchomości, a nie do właścicieli. Co to oznacza? Oznacza to, że zmiana właściciela nieruchomości nie spowoduje automatycznej zmiany numeru księgi wieczystej. Wpis dotyczący właściciela nieruchomości jest ujawniony w dziale pierwszym księgi wieczystej, a zmianę tego zapisu należy zgłosić po sprzedaży lub darowiźnie.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ksiąg wieczystych? Zajrzyj do serii artykułów poświęconych prowadzeniu ksiąg wieczystych:

Księga wieczysta działy

Elektroniczne księgi wieczyste

Numer księgi wieczystej a numer działki

Źródła informacji o nieruchomościach – Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków ma charakter przedmiotowy i podmiotowy:

Przedmiotem ewidencji są informacje o:

 • gruntach - ich położeniu, granicach, rodzajach użytków, klas gleboznawczych i oznaczenia w księgach wieczystych);
 • budynkach - ich położeniu, przeznaczeniu funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
 • lokalach -ich położeniu, funkcji użytkowej i  powierzchni.

Natomiast podmiotem ewidencji są właściciele oraz inne osoby fizyczne lub prawne, we władania których znajdują się grunty, budynki i lokale. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków są podstawą planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych. Ewidencja gruntów i budynków, to zbiór informacji, który prowadzony jest dla wszystkich nieruchomości na terenie całego kraju. Zbór ten prowadzony jest w systemie informatycznym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat ewidencji gruntów i budynków – zajrzyj to artykułu:

Ewidencja gruntów i budynków

Źródła informacji o nieruchomościach – opracowania planistyczne

Opracowania planistyczne są kolejnym obligatoryjnym źródłem informacji o nieruchomościach. Dotyczą informacji o przeznaczeniu terenu. Opracowania planistyczne sporządza się dla wszystkich szczebli administracji publicznej od gmin, aż po opracowania na poziomie krajowym. Najistotniejszymi danymi z punktu widzenia pojedynczej nieruchomości są plany dla gmin. Takimi opracowaniami są:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – uchwalane przez Radę Gminy. Stanowi wyjściowe opracowania planistyczne, analizujące możliwości i potrzeby danej gminy. Studium jest podstawą do utworzenia planów miejscowych;
 2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)- dokument stanowiący prawo miejscowe, w którym określa się sposób zagospodarowania i warunki zabudowy na obszarze objętym planem. Stopień pokrycia kraju planami miejscowymi jest nadal niewielki i dotyczy zazwyczaj terenów przemysłowych i miejskich. Stanowi to poważny problem dla budownictwa w Polsce.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zajrzyj do artykułu:

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki?

Czy wiesz, że…

Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl w szybki i prosty sposób dowiesz się czy Twoja działka jest objęta MPZP?

Ponadto w zaledwie 5 minut dostaniesz odpowiedz:

 1. Czy teren Twojej działki jest zagrożony uciążliwościami takimi jak: duże natężenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, osuwiska, tereny zalewowe?
 2. Czy działka ma dostęp do drogi publicznej oraz czy w okolicy nie jest planowana budowa drogi?
 3. W jakiej odległości od działki znajdują się słupy energetyczne i nadziemne linie niskiego, średniego i wysokiego napięcia?
 4. Jak wygląda analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku?

Źródła informacji o nieruchomościach  - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

GESUT jest uporządkowanym zbiorem informacji przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015 poz.1938) -  przez uzbrojenie terenu rozumieć wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczna i inne, a także budowle podziemne, takie jak tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, bunkry.

Baza GESUT jest szczególnie istotna przy analizie i ustalaniu danych dotyczących stopnia wyposażenia nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej.

Chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do artykułu:

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

Źródła informacji o nieruchomościach  - mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza definiowana jest jako wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków a także sieci uzbrojenia terenu, nadziemnej, naziemnej i podziemnej.

Mapę zasadniczą wykonuje się w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Treść mapy zasadniczej dzieli się na treść obligatoryjną oraz treść fakultatywną

Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:

 1. Punkty osnów geodezyjnych;
 2. Elementy ewidencji gruntów i budynków;
 3. Elementy sieci uzbrojenia terenu.

Treść fakultatywna mapy zasadniczej stanowi zbiór otwarty, zależny od potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych administracji publicznej ( samorządowej i rządowej).

Metryka mapy zasadniczej – jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowanym w ODGiK. Celem metryki mapy jest podanie podstawowych informacji źródłowych o cechach mapy i stopniu jej aktualizacji. Metrykę zakłada się dla mapy w momencie jej opracowania i uzupełnia w miarę wprowadzania zmian.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.