News

W RCL opublikowano pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym

Monika Byś
2022-04-27
~3 min
Głosów: 21, średnia ocen: 4.9
pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym

Na stronie RCL opublikowano długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw wraz z przepisami wykonawczymi. Co zmieni nowy pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym?

 • Przepisy wprowadzające gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego zostały przyjęte przez samorządy z umiarkowanym optymizmem. 
 • Jednym z najważniejszych elementów projektowanej reformy jest wprowadzenie aktu prawa miejscowego – planu ogólnego.
 • Projektowana ustawa wprowadza też zintegrowany plany inwestycyjny, czyli ZPI. 

"Kamień milowy reformy planistycznej"

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że wejście w życie nowej ustawy "realizuje kamień milowy reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego". 

Autorzy reformy wskazali także najważniejsze elementy ustawy, która wprowadzi: 

 • wymóg zarówno przygotowania, jak i przyjęcia przez wszystkie gminy długoterminowej strategii związanej z zagospodarowaniem przestrzennym w gminie;
 • obowiązek sporządzania i uchwalania przez wszystkie gminy ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego, przekształcanych w akty prawa miejscowego. Plany te powinny określać przede wszystkim ogólne zasady zabudowy na obszarze gminy i opierać się na długofalowej strategii rozwoju gminy;
 • wymóg, który zobowiąże inwestorów do realizacji dodatkowych przedsięwzięć na rzecz gminy przy budowie nowych inwestycji deweloperskich, w celu m.in. ograniczenia rozwoju budownictwa mieszkaniowego bez wystarczającego zapewnienia infrastruktury;
 • oraz określi proces, w którym interesariusze mogą uczestniczyć w opracowywaniu strategii, a także planów ogólnych w gminach.

Pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym

Wraz z projektem ustawy opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy. 

W regulacji określono m.in.

 • sposób wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy,
 • charakterystykę stref planistycznych,
 • sposoby obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, a także chłonności terenów niezabudowanych,
 • sposób tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych,
 • sposób wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

Publikację projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzedziły prekonsultacje, które odbyły się w styczniu 2022 r. Przepisy wprowadzające gruntowną reformę obowiązującego od prawie 19 lat systemu planowania przestrzennego zostały przyjęte przez samorządy z umiarkowanym optymizmem. ZGWRP w swojej opinii wskazało, że kierunek zmian "jest właściwy jednak nie obejmuje całości problemu". Samorządowcy wymienili wtedy kilkanaście problematycznych zagadnień, które należy uregulować żeby reforma się udała.

Nowy pakiet przepisów o planowaniu przestrzennym - plan ogólny

Jednym z najważniejszych elementów projektowanej reformy jest wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego. Plan ogólny ma stanowić schemat zagospodarowania przestrzeni, a jego ustalenia będą wiążące zarówno dla planów miejscowych, w tym zintegrowanego planu inwestycyjnego, jak i decyzji o warunkach zabudowy

Projektowana ustawa wprowadza też m.in. zintegrowany plany inwestycyjny, czyli ZPI. ZPI ma być nowym narzędziem urbanistyki operacyjnej przeznaczonym do realizacji dużych zamierzeń inwestycyjnych wymagających skoordynowania w zakresie wyposażenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną, komunikacyjną czy społeczną. ZPI będzie szczególnym rodzajem planu miejscowego. Nowe narzędzie będzie uchwalane przez radę gminy na wniosek inwestora po przeprowadzeniu negocjacji i zawarciu umowy urbanistycznej, określającej zasady i warunki realizacji inwestycji oraz zobowiązania stron.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.