Porady OnGeo

Dziennik budowy, czym jest jak uzupełnić, elektroniczny dziennik budowy

Monika Byś
2022-07-26
~8 min
Głosów: 33, średnia ocen: 5
dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem urzędowym wymaganym w ramach dokumentowania budowy. Jest podstawą odbioru inwestycji budowlanej, a umieszczone w nim informacje stanowią rejestracje przebiegu robót. Dokument prowadzi kierownik budowy, jednak wpisów może dokonywać także sam inwestor.

 • Dziennik budowy domu jest podstawowym dokumentem urzędowym wymaganym w ramach dokumentowania postępów prac budowlanych. Jest również podstawą odbioru budynku po jej zakończeniu inwestycji.
 • Osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów do dziennika budowy są: inwestor, inspektor nadzoru budowlanego, projektant, kierownik budowy oraz kierownik robót budowlanych.
 • 7 lipca 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa budowlanego, która umożliwia cyfryzację niektórych procesów budowalnych. Jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej (EDB). 

Czym jest dziennik budowy domu?

Dziennik budowy domu jest podstawowym dokumentem urzędowym wymaganym w ramach dokumentowania postępów prac budowlanych. Jest również podstawą odbioru budynku po jej zakończeniu inwestycji.

O dzienniku budowy, a także o jego znaczeniu przeczytasz w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zgodnie z art. 45 § 1 i 2 tej ustawy:

art. 45 § 1 i 2, Prawo budowlane

 1. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
 2. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy

Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę albo zgłoszenia budowy.

Dom do 70 m2 bez dziennika budowlanego

Od lipca 2022 r. można budować dom mieszkalny, jednorodzinny do 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

Warunki budowy domu do 70 m2 bez pozwolenia reguluje Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 1986). Podstawowym ułatwieniem jest brak konieczności posiadania pozwolenia na budowę, brak posiadania projektu budowlanego oraz brak kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Przeczytaj także:

 

Budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia – jak zrealizować inwestycję?

Kto jest uprawniony do dokonywania wpisu do dziennika budowy?

Osobami upoważnionymi do dokonywania wpisów do dziennika budowy są:

 • inwestor,
 • inspektor nadzoru budowlanego,
 • projektant,
 • kierownik budowy,
 • kierownik robót budowlanych.

Oprócz wymienionych osób wpisów do dziennika mogą dokonywać również geodeci pracujący na terenie inwestycji oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów budowlanych w razie kontroli.

Gdzie znajdę dziennik budowy?

Odpowiedni formularz znajdziesz w większości księgarni i w sklepach papierniczych. Możesz szukać go również w marketach budowlanych, u geodetów, architektów, a także w urzędach gminy i starostwie powiatowym. Dziennik możesz również otrzymać wraz z projektorem budowlanym swojej inwestycji. Koszt dziennika budowy nie jest wysoki - od kilku do kilkunastu złotych (zazwyczaj 15 - 30 zł).

Pamiętaj jednak, że sam formularz nie staje się dokumentem. Aby tak się stało musisz go zarejestrować i opieczętować w urzędzie, który wydał twoje pozwolenie na budowę.

Odpowiedni dziennik budowy znajdziesz w większości księgarni i w sklepach papierniczych
Odpowiedni dziennik budowy znajdziesz w większości księgarni i w sklepach papierniczych

Gdzie i jak zarejestrować dziennik budowy?

Aby zarejestrować i opieczętować dziennik budowy trzeba udać się do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę. Podczas wizyty w urzędzie będziesz musiał złożyć wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy. Wzór wniosku możesz pobrać ze strony swojego starostwa powiatowego.

Po twojej stronie pozostaje wypełnienie wniosku zgodnie z prawdą, wpisanie daty dokonania tej czynności, a także umieszczenie na nim swojego własnoręcznego podpisu. Z tak wypełnionym wnioskiem i kopią pozwolenia na budowę musisz następnie udać się do do starostwa powiatowego czy urzędu gminy, gdzie dokonuje się już rejestracja dziennika. Musisz jednak pamiętać, że rejestracja dziennika budowy nie jest równoznaczna z pozwoleniem na rozpoczęcie prac. Prawo budowlane wymusza wcześniejsze zgłoszenie działań – na minimum 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Elektroniczny dziennik budowy

7 lipca 2022 r. Sejm przyjął nowelizację Prawa budowlanego, która umożliwia cyfryzację niektórych procesów budowalnych. Jednym z najważniejszych rozwiązań przewidzianych w projekcie jest wprowadzenie możliwości prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej, dzięki czemu inwestor otrzyma możliwość monitorowania wpisów dokonywanych w dzienniku budowy z dowolnego miejsca, nawet bez obecności na budowie.

Zgodnie z zapisami noweli każdy dziennik budowy otrzyma indywidualny numer, który umożliwi odnalezienie go w systemie elektronicznym i odczytywanie wpisów. Przy składaniu dokumentów o użytkowanie obiektu budowlanego wystarczy podanie tego numeru bez konieczności dołączania dziennika budowy w postaci papierowej.

Prawo dostępu do Elektronicznego Dziennika Budowy, jeżeli chodzi o przeglądanie wpisów, będą miały:

 • organy administracji architektoniczno-budowlanej,
 • inspektor nadzoru budowlanego,
 • inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy ma być udostępniony w systemie EDB na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w BIP. Będzie go można odnaleźć na stronie po indywidualnym numerze dziennika budowy. 

Czy Elektroniczny Dziennik Budowy zastąpi papierowy?

Odpowiedź brzmi nie, a przynajmniej na razie nie. Inwestor ma mieć możliwość wyboru sposobu prowadzenia dziennika budowy, pomiędzy tym w postaci papierowej i w systemie EDB. Dziennik budowy w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, a dziennik budowy prowadzony w systemie EDB może być kontynuowany wyłącznie w postaci elektronicznej. Jeśli inwestor zdecyduje się na elektroniczną wersję dziennika, nie może już z niej zrezygnować i prowadzić dziennika w wersji papierowej. Nowelizacja ustawy nie przewiduje zmian, jeśli chodzi o zakres wpisów do dziennika budowy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Jak wygląda dziennik budowy?

Wzór dziennika budowy został uwzględniony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Sam dziennik powinien być formatu A4 i mieć ponumerowane strony, co miałoby chronić dokument przed próbami fałszowania. Strony dziennika przeznaczone do dokonywania wpisów zawsze są podwójne – oryginał i kopia z perforacją, która umożliwia łatwe wyrwanie kart. Organ, który wydał dziennik budowy, nanosi na poszczególne kartki pieczęcie, zabezpieczające dokument przed próbami fałszowania.

Pierwsza strona dziennika budowy powinna zawierać:

 • numer dziennika,
 • datę wydania,
 • liczbę stron,
 • informację o inwestorze,
 • adres i rodzaj budowy,
 • stosowne pouczenia, o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na barkach inwestora, który jest odpowiedzialny za ten dokument i dokonuje w nim wpisów. Jednak zazwyczaj jego obowiązki przejmuje po prostu kierownik budowy.

Jak należy prowadzić dziennik?

Wytyczne do wpisów w dzienniku budowy znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U.2021.1686)

Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem

§ 2, Dz.U.2021.1686 

Dziennik prowadzi się w taki sposób, aby z zawartych w nim wpisów wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, montażu lub rozbiórki.

Wypełniając pierwszą stronę dziennika musisz pamiętać, że jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych w dzienniku budowy powinny znaleźć się wpisy dotyczące wykazu osób związanych z prowadzoną budową, należy przy tym wskazać, kto sprawuje:

 • kierownictwo nad przebiegiem budowy,
 • nadzór i pieczę nad kontrolą techniczną prac.

Następnie osoby te muszą potwierdzać przyjęcie powierzonych im zadań i funkcji, składając swoje podpisy wraz z datą zapoznania się z treścią dokumentu – dziennika budowy. Wpisy krok po kroku wypełnia się w nim w miarę postępu w prowadzeniu robót budowlanych.

Podstawową zasadą jest czytelność, staranność i trwałość wpisów zarówno na oryginałach, jak i kopiach stron dziennika. Pamiętaj, aby wpisy dokonywano chronologicznie. Takie postępowanie ma uniemożliwić nieuprawnionym do tego osobom dokonywanie jakichkolwiek uzupełnień w późniejszym czasie. Oczywiście jeśli w czasie dokonywania czynności na budowie okaże się, że wprowadzony wpis jest błędny, można dokonać korekty. Pamiętaj jednak, że każda korekt winna być odpowiednio skomentowana przez osobę uprawnioną.

Dziennik budowy należy uzupełniać na bieżąco o odpowiednie wpisy, adekwatne do postępów na budowie. Zabronione jest uzupełnianie wsteczne dziennika. Wpisy w dzienniku muszą być oznaczone datą i podpisane przez osobę, która ich dokonuje, wraz z podaniem jej imienia i nazwiska, sprawowanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

Co zrobić, jeśli dziennik budowy zaginie?

Niestety na skutek różnych działań na budowie lub przerwania prac budowlanych może okazać się, że dziennik zaginął. I co teraz? W takim przypadku jedynym rozwiązaniem wydaje się wystąpienie o uzyskanie nowego dla tej samej inwestycji. Ustawodawca nie uwzględnił przy tym możliwości ubiegania się o wydanie duplikatu tego ważnego dla całej budowy dokumentu.

Jeśli dziennik się zgubił, musisz nie tylko zgłosić to do organu wydającego pozwolenie na budowę, ale również odtworzyć wykonane wpisy od samego początku. Niestety będziesz musiał także dopełnić wszystkich formalności, aby udokumentować poprzedni stan, o ile pozwalają na to istniejące dowody i oględziny budowy.

Czy za brak dziennika grozi kara?

Jeśli okaże się, że budowa była prowadzona bez dziennika budowy, będziesz musiał zapłacić karę grzywny, orzekanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast jeżeli okaże się, że celowo zniszczyłeś lub uszkodziłeś dziennik budowy, to musisz liczyć się z inną, oddzielną karą pieniężną lub nawet z karą pozbawienia wolności.

Brak dziennika budowy spowodowany zgubieniem lub nieumyślnym zniszczeniem nie doprowadzi do nałożenia grzywny, o ile cała sytuacja zostanie niezwłocznie zgłoszona do właściwego organu. Za brak dziennika budowy wymaganego będziesz pociągnięty ty oraz osobno kierownik budowy. Jeśli osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie spełnia swoich obowiązków lub robi to w sposób niedbały, za brak dziennika będzie pociągnięta do odpowiedzialności zawodowej na podstawie art. 95 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Co zrobić z dziennikiem budowy po zakończeniu budowy?

Kompletny, wypełniony dziennik budowy musisz złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy domu w ciągu 14 dni od zakończenia robót we właściwym urzędzie. Złożenie zawiadomienia nie pociągnie za sobą konieczności uiszczenia przez ciebie opłat skarbowych.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.