Porady OnGeo

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - najważniejsze informacje

Paulina Multan
2022-02-28
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planujesz budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub inną inwestycję służącą celom publicznym na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? W takim wypadku potrzebna Ci decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W jaki sposób ją uzyskać, gdzie złożyć wniosek i ile to potrwa? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz poniżej, w treści artykułu.

 • W przypadku realizacji inwestycji celu publicznego na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możesz potrzebować decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Jeżeli inwestycja, którą planujesz zrealizować polegać będzie na remoncie, montażu lub przebudowie oraz nie zmienia ona sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania budynku, nie musisz uzyskiwać decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 • Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć w urzędzie. Odpowiednimi urzędami w tym celu są urzędy miast lub gmin, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnicowe m.st Warszawy lub urzędy miast na prawach powiatu.
 • Przyjmuje się, że około miesiąc będzie trwało rozpatrzenie złożonego przez Ciebie wniosku.
 • Od otrzymanej decyzji przysługuje prawo odwołania.

Jakie inwestycje mają znamiona celów publicznych?

Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Zgodnie z definicją, jest to inwestycja o charakterze lokalnym, ponadlokalnym, wojewódzkim czy krajowym, która realizuje cele określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Katalog celów publicznych jest ściśle określony w ustawie. Poniżej przytoczone zostały przykładowe inwestycje, które zostały wymienione w przywołanej ustawie.

Celami publicznymi według ustawy są takie inwestycje jak:

 • budowa sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, cieplnej, czy elektroenergetycznej (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV),
 • wydzielanie gruntów pod różnego rodzaju drogi – publiczne, rowerowe, wodne,
 • inwestycje kolejowe,
 • budowa lotnisk,
 • obiekty służące ochronie środowiska, takich jak zbiorniki zaopatrujące w wodę, inwestycje mające na celu ochronę przed powodzią, utrzymanie wód i urządzeń melioracji równej,
 • budowa obiektów dla administracji, sądów, urzędów i publicznych instytucji, np. szkół publicznych, instytucji kulturowych, obiektów ochrony zdrowia, obiektów sportowych, domów opieki społecznej, obiekty pocztowe,
 • obiekty na potrzebę obronności państwa, ochrony granicy,
 • utrzymania bezpieczeństwa publicznego -  areszty, zakłady karne, zakłady dla nieletnich,
 • cmentarze, miejsca pamięci narodowej,
 • ochrona roślin i zwierząt.
 • wydzielanie gruntów, budowa i urządzanie ciągów pieszych, parków, obiektów zieleni, bulwarów, promenad, placów.

Link do ustawy znajdziesz TUTAJ.

Należy pamiętać, że inwestycje celu publicznego powinny służą do użytku powszechnego, a nie dla pojedynczych jednostek. I tak budowa oczyszczalni ścieków dla jednego gospodarstwa domowego nie będzie inwestycją celu publicznego.

Inwestycje celu publicznego mogą być działaniami na różnych szczeblach. Mogą być realizowane na poziomie lokalnym przez gminy, ponadlokalnym przez starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie czy wojewódzkie oraz krajowym i międzynarodowym.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zawsze potrzebna – poznaj wyjątki

Jeżeli inwestycja, którą planujesz zrealizować nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a więc będzie polegać na remoncie, montażu lub przebudowie oraz nie zmienia ona sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania budynku, nie musisz uzyskiwać decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Należy pamiętać, że roboty nie mogą zmienić formy architektonicznej budynku oraz ich zakres powinien wykluczyć konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja o warunkach zabudowy – to z kolei ważny dokument, który może okazać się niezbędny, gdy planujesz inwestycję, która nie ma charakteru celu publicznego, a na terenie nie został uchwalony MPZP.

Przeczytaj więcej o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kto składa wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Każdy może być wnioskodawcą, również osoba fizyczna. Sama inwestycja nie musi być finansowana ze środków publicznych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek możesz złożyć na kilka sposobów
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wniosek możesz złożyć na kilka sposobów

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć zarówno wybierając się z wizytą do urzędu, ale także listownie czy elektronicznie.

Gdzie zgłosić się, by złożyć wniosek o udzielenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Odpowiednimi urzędami w tym celu są: urzędy miast lub gmin, urzędy wojewódzkie, urzędy dzielnicowe m.st Warszawy lub urzędy miast na prawach powiatu.

Najprawdopodobniej więc wniosek powinieneś/powinnaś złożyć w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim dla lokalizacji inwestycji. Jeśli planowana inwestycja znajdować znajduje się na terenie zamkniętym (takimi terenami mogą być obszary wojskowe czy też kolejowe), wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego.

Pamiętaj!

Wybór urzędu ustalasz w oparciu o położenie nieruchomości, na której planowana jest inwestycja. Jeżeli spotkasz się sytuacją, że inwestycja będzie zlokalizowania na terenie, który podlega kilku gminom, wniosek złóż w tym urzędzie, w którym udział części inwestycji jest największy. Wówczas ten urząd zwróci się do pozostałych urzędów gminy lub miasta.

Co powinieneś zrobić przed złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego?

Jeżeli potwierdzisz, że planowana przez Ciebie inwestycja ma charakter celu publicznego, należy sprawdzić czy na jej terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przeczytaj artykuł jak sprawdzić MPZP.

Informację o MPZP możesz sprawdzić także na OnGeo.pl generując Raport o Terenie
Informację o MPZP możesz sprawdzić także na OnGeo.pl generując Raport o Terenie

Ile wynosi opłata za decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł. Opłaty dokonuje się w chwili złożenia wniosku. W ciągu 3 dni od złożenia wniosku można doręczyć potwierdzenie dokonania opłaty, np. w postaci wydruku potwierdzenia przelewu.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego związane jest z opłatą, jednak można jej uniknąć
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego związane jest z opłatą, jednak można jej uniknąć

Opłatę dokonuje się na konto urzędu gminy lub miasta, do której składasz wniosek. Aby znaleźć informację na temat numeru konta, wejdź na stronę internetową danej jednostki.

Czy jest możliwość uzyskania zwolnienia z opłaty skarbowej?

Nie poniesiesz opłaty skarbowej, jeśli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczy budownictwa mieszkalnego. Dodatkowo, z opłaty zwolnione są jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pożytku publicznego.

Dodatkowa opłata za pełnomocnictwo

Jeżeli używasz pełnomocnictwa w swojej sprawie, wydanego Tobie lub to Ty je wydajesz swojemu pełnomocnikowi, pamiętaj o opłacie. Opłata za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Z takiej opłaty zostaniesz zwolniony/zwolniona jeśli pełnomocnictwo udzielasz mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu.

Ile potrwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji?

Przyjmuje się że miesiąc będzie trwało rozpatrzenie złożonego przez Ciebie wniosku. W wyjątkowych sytuacjach, okres ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy. Jeśli tak właśnie będzie, urząd powinien Cię o tym poinformować. Jednak należy pamiętać, że termin ten nie uwzględnia potrzebnego czasu na uzyskanie uzgodnień, opinii czy też okresów zawieszenia postępowania.

Czy możliwe jest odwołanie od uzyskanej decyzji?

W przypadku uzyskania niezadowalającej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przysługuje Ci prawo złożenia odwołania. Odwołanie składa się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu miasta lub gminy, który wydał Ci decyzję. Termin na wniesienie odwołania upływa 14 dni od dnia otrzymania decyzji, lub jej publicznego ogłoszenia.

Do innego podmiotu należy się zwrócić, gdy decyzję wydał urząd wojewódzki. W takim przypadku odwołanie należy złożyć do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej za pomocą urzędu wojewódzkiego. Należy pamiętać, by w odwołaniu określić zarzuty do decyzji, oczekiwane skutki i żądania oraz wykazać dowody, które potwierdzają Twoje twierdzenia.

Zażalenie na postępowania

Podczas analizy złożonego przez Ciebie wniosku, urząd który go rozpatruje, konsultuje z innymi urzędami decyzję którą ma wydać. Jednostki te dokonują uzgodnień wydając „postanowienia”. Takie postanowienie otrzymasz od urzędu. Jeśli nie jest ono takie jakiego oczekiwałeś/oczekiwałaś, możesz złożyć na nie zażalenia. Masz na to 7 dni od daty otrzymania.

Jak długo jest ważna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego?

Tu dobra wiadomość – decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest ważna bezterminowo.  Ale należy uważać na jedną rzecz. Decyzja może wygasnąć w sytuacji, jeżeli inny inwestor otrzyma pozwolenie na budowę na terenie, na którym planowana była inwestycja celu publicznego.

Kiedy jeszcze decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może wygasnąć?

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego może wygasnąć także w sytuacji, gdy zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze, na którym miała być realizowana inwestycja i dla którego wydano decyzję. Od tej zasady są jednak pewne odstępstwa. Do wygaszenia decyzji dojdzie w przypadku, gdy ustalenia MPZP są sprzeczne z ustaleniami w wydanej decyzji. Na szczęście jeśli dla inwestycji wydano ostateczne pozwolenie na budowę, decyzja dla niej nie wygasa.

Potwierdzeniem wygaśnięcia decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wydanie powiadomienie o jej wygaśnięciu przez odpowiedni urząd.

Czy wiesz, że...

Jeżeli planujesz właśnie inwestycję budowalną, warto przed jej rozpoczęciem dokładnie zdiagnozować działkę pod budowę. W Raporcie o Terenie odnajdziesz szereg najważniejszych informacji na temat wybranej działki. Sprawdzisz parametry geometryczne terenu, dane z ewidencji gruntów i budynków, informacje na temat dostępnej infrastruktury i uzbrojenia. Dodatkowo dostępnych jest wiele analiz np. pokrycia terenu, spadku terenu, ekspozycji terenu, żyzności gleb i wiele innych. Informację o cenie Raportu sprawdzisz za pomocą Cennika https://ongeo.pl/raporty/cennik

Sprawdź jak działa OnGeo.pl i wygeneruj własny Raport o Terenie.

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl