Przetargi

Przetarg: Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie

Monika Byś
2021-12-09
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 24, średnia ocen: 5
Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie

Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie przy ul. Szubianki oraz pasa zieleni wzdłuż ul. Wrocławskiej w Jarocinie w ramach zadania ,,Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną"

 • Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania: Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 40 000,00 zł.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Termin składania ofert: 23.12.2021 r. do godziny 10:00

Opis przedmiotu zamówienia: Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie

Przedmiot zamówienia polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej w formie projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wraz z wszystkimi pracami uzupełniającymi w zakresie uzyskania uzgodnień i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem zgłoszenia nie wymagającego/wymagającego pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zgody na realizację n/w zadań i realizacja robót polegających na Zagospodarowaniu terenu zieleni parku przy Ul. Szubianki w Jarocinie oraz pasa zieleni wzdłuż Ul. Wrocławskiej w Jarocinie - sektor IV" wraz z roczną pielęgnacją nasadzonych roślin i modernizacją 3 kładek zlokalizowanych w parku przy Ul. Szubianki.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,,Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0143/16-00 z dnia 22.11.2017r. wraz aneksem nr 1 z dnia 01.08.2018r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-01, aneksem nr 2 z dnia 28.05.2019 r. nr POIS.02.05.00-00-0143/16-02, aneksem nr 3 POIS.02.05.00-00-0143/16-03 z dnia 11.12.2019r i aneksem nr POIS.02.05.00-00-0143/16-04 z dnia 15.09.2021r.

Przedmiot zamówienia składa się z trzech zadań:

 1. Zadanie nr 1 obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku przy Ul. Szubianki w Jarocinie - sektor IV w zakresie wykonania nawierzchni mineralnej, nawierzchni drewnianej, nawierzchni kamiennej, elementów małej architektury, nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin, oraz zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej przy Ul. Wrocławskiej w zakresie nasadzeń drzew, krzewów, bylin wraz z wykonaniem przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z wykonaniem robót wg opracowanej przez niego dokumentacji projektowej;
 2. Zadanie nr 2 obejmuje roczną pielęgnację zieleni wykonanej w ramach realizacji przedmiotu umowy;
 3. Zadanie nr 3 obejmuje modernizację 3 kładek zlokalizowanych w parku przy ul. Szubianki w Jarocinie.

Uwagi: Zagospodarowanie terenu zieleni parku w Jarocinie

W przypadku materiału pochodzącego z rozbiórki z Parku Szubianki, nadającego się do ponownego wbudowania w innym miejscu przez Zamawiającego, należy:

 • Kostkę betonową brukową oraz krawężniki i obrzeża ułożyć na paletach (na palecie około 10-12 m2) i zabezpieczyć za pomocą stretch-u oraz przewieźć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;
 • Elementy małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci przewieźć i rozładować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Stan kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży, które należy zabezpieczyć i przewieźć zostanie określony w protokole po przekazaniu placu budowy.

Powyższe prace w tym załadunek, przewiezienie oraz wyładunek nastąpi w ramach zaoferowanego wynagrodzenia umownego.
Ilość dostępnego materiału z demontażu, zostanie szczegółowo określona przez wykonawcę wspólnie z zamawiającym.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni sobie załadunek i dowóz materiału rozbiórkowego tj. kostki granitowej i krawężników granitowych z magazynu gminnego znajdującego się w Cielczy, przy Ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.
 

Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych;
 • Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100);

Składanie ofert:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj

Termin składania ofert: 23.12.2021 r. do godziny 10:00

Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego -> tutaj

Więcej informacji dotyczącym przetargu ->tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.