Przetargi

Przetarg: Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska

Monika Byś
2021-12-06
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-02-25
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska

Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka Tatrzańska.

 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka
  Tatrzańska.
 • Zamawiający nie wymaga wadium.
 • Termin składania ofert: 13.12.2021 r. do godziny 10:00.

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) Gminy Bukowina Tatrzańska w miejscowości Białka
Tatrzańska.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Zdolność techniczna lub zawodowa: Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 1. Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
  ofert, co najmniej 2 uchwalone Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
  Przestrzennego Gminy lub zmiany Studiów, sporządzone według procedur i problematyk
  określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 283 ze zm.), w
  stosunku do których nie stwierdzono nieważności uchwały w całości, dotyczące gmin wiejskich,
  na których zlokalizowane są: obszary i tereny górniczych złóż wód termalnych, tereny zagrożone
  osuwaniem się mas ziemi oraz które są jednocześnie objęte następującymi formami ochrony
  przyrody:
  a) Obszar Chronionego Krajobrazu;
  b) Park Narodowy;
  c) Obszar Natura 2000.
 2. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania
  (zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
  przestrzennym), która jest osobą z doświadczeniem w sporządzaniu projektów studiów lub
  zmian studiów, obejmującym sporządzenie, w charakterze samodzielnego projektanta bądź
  pełniącą funkcję Głównego Projektanta w co najmniej jednym z uchwalonych studiów lub zmian
  studiów, spełniających warunki, o których mowa w pkt 1.

Warunki zamówienia: Opracowanie projektu zmiany SUiKZP Gminy Bukowina Tatrzańska

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie wymaga wadium.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.

Składanie oferty

Termin składania ofert: 13.12.2021 r. do godziny 10:00

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.