News

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania ,,Budowa zbiornika retencyjnego"

Monika Byś
2021-11-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-02-27
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania Budowa zbiornika retencyjnego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania ,,Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych"

 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, poprzedzonej koncepcją, na potrzeby realizacji zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych" oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, a także pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowalnych oraz w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości na te roboty.
 • Termin składania ofert: 03.12.2021 r. do godziny 12:00

Krótki opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją dla zadania ,,Budowa zbiornika retencyjnego"

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, poprzedzonej koncepcją, na potrzeby realizacji zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na Potoku Maćkowy wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych" oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień, a także pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowalnych oraz w okresie rękojmi oraz gwarancji jakości na te roboty.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace i czynności konieczne dla wykonania zadania inwestycyjnego, w tym następujące elementy:

 1. Budowę nowego zbiornika M-2 w lokalizacji zgodnej z MPZP;
 2. Przebudowę koryta Potoku Maćkowy poniżej zbiornika Kolorowy do wlotu do zbiornika M-2 i dalej od wylotu ze zbiornika M-2 w korycie zamkniętym do wylotu w Ul. Starogardzkiej. Przeniesienie zarurowanego fragmentu koryta potoku Maćkowy, przebiegającego po terenie prywatnym w pas drogowy ulic Wolińskiej i Starogardzkiej;
 3. Budowę drogi technologicznej pełniącej funkcję ciągu pieszo-rowerowego wokół zbiornika i wzdłuż Potoku Maćkowy wraz z oświetleniem;
 4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (parkowych) w rejonie zbiornika
  wraz z oświetleniem.

Wymagania

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 500 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu;
 • gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych;
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny: 188/BZP-U.510.153.2021/KW.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, powinno być nieodwołalne i musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków

Informacje dodatkowe:

Termin składania ofert: 03.12.2021 r. do godziny 12:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2021 r. godzina 12:10

Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus, dostępnej ->tutaj

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/539857

Więcej informacji o przetargu ->tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.