Porady OnGeo

Mała retencja wody jako dobra praktyka adaptacji do zmian klimatu

Monika Byś
2021-06-01
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-05-10
Głosów: 30, średnia ocen: 5
mała retencja wody

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych ziemi. Jej niedobór może znacząco wpłynąć na ograniczenie produkcji żywności i rozwoju rolnictwa. Działania podejmowane przez rolników na przestrzeni lat, mające za zadanie przystosowanie gruntów pod uprawy rolne, jak: niwelowanie błotnistych obniżeń terenu, zasypywanie oczek wodnych, likwidowanie torfowisk, czy osuszanie terenów podmokłych sprawiły, że wody na potrzeby rolnicze jest coraz mniej. Paradoksalnie coś czego próbowali pozbyć się nasi dziadkowie, dzisiaj jest cennym zasobem na wagę złota. Konieczność zatrzymywania wody, retencja wody w zbiornikach wodnych powinna stać się zadaniem priorytetowym. Co robić, żeby zatrzymać wodę? Czym jest retencja wody, a czym mała retencja wody?

 • Retencja to zdolność do zatrzymywania i magazynowania wody. Wodę może retencjonować pokrywa roślinna, gleba, warstwa wodonośna gruntu, obniżenie terenu oraz sztuczne i naturalne zbiorniki wodne.
 • Celem retencji wodnej jest powiększenie zasobów wodnych przy jednoczesnym zmniejszeniu spływu powierzchniowego wody na rzecz odpływu gruntowego.
 • Mała retencja wody to wydłużenie czasu i drogi obiegu wody i zanieczyszczeń w środowisku.
 • Mała retencja może być realizowana metodami technicznymi lub nietechnicznymi polegającymi na planowaniu i zabiegach agrotechnicznych.
 • Dzięki serwisowi OnGeo Agro udokumentujesz szkody wyrządzone np. przez zwierzęta, czy suszę na działce rolnej. OnGeo Agro umożliwia pozyskanie cennych informacji, które umożliwią Ci uzyskanie odszkodowania za szkody lub podjęcie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody.

Czym jest retencja wody?

Retencja to zdolność do zatrzymywania i magazynowania wody. Zdolność tę ma każda naturalna powierzchnia terenu. Wodę może retencjonować pokrywa roślinna, gleba, warstwa wodonośna gruntu, obniżenie terenu oraz sztuczne i naturalne zbiorniki wodne. W zależności od sposobu i miejsca zatrzymywania wody możemy wyróżnić dwa rodzaje retencji:

 • powierzchniową – czyli część opadu podlegająca zatrzymaniu na powierzchni gruntu;
 • podziemną – czyli część opadu, która została wchłonięta pod powierzchnię gruntu.

Celem retencji wodnej jest powiększenie zasobów wodnych przy jednoczesnym zmniejszeniu spływu powierzchniowego wody na rzecz odpływu gruntowego.

Czym jest mała retencja wody?

Mała retencja wody to wydłużenie czasu i drogi obiegu wody i zanieczyszczeń w środowisku, czyli po prostu sposób na gromadzenie wody w okolicy. Dzięki małej retencji możesz zatrzymać lub spowolnić spływ wód przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. Działania na rzecz małej retencji nie wymagają zazwyczaj dużych nakładów finansowych przez co niemal każdy może sobie na nie pozwolić w obrębie własnej działki.

Rodzaje małej retencji

Małą retencje dzielimy na formy:

 1. Krajobrazową - zależy od rodzaju krajobrazu i stopnia jego przekształcenia, szczególnie ukształtowania, zagospodarowania i użytkowania terenu;
 2. Glebową – zależy od rodzaju struktury oraz od składu chemicznego gleb. Retencja glebowa to zdolność do zatrzymywania wody i profilu glebowym;
 3. Wód gruntowych i podziemnych – zależy od budowy geologicznej regionu oraz od wielkości przenikania wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Retencja wód gruntowych i podziemnych to po prostu gromadzenie wód w strefie nasyconej warstwy wodonośnej;
 4. Wód powierzchniowych – to zdolność do magazynowania wód w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych;
 5. Śnieżną i lodowcową – zdolność magazynowania wód w postaci pokrywy śnieżnej lub lodu.

Jak może być realizowana mała retencja wody?

Mała retencja może być realizowana metodami technicznymi lub nietechnicznymi polegającymi na planowaniu i zabiegach agrotechnicznych. Działania na rzecz naturalnej małej retencji przedstawia poniższa tabela.

Metody realizacji retencji wody
Metody realizacji retencji wody

Jakie skutki daje mała retencja wody?

Skutki działań z zakresu małej retencji przynoszą pozytywne skutki zarówno społeczne, ekonomiczne jak i środowiskowe. Są to przede wszystkim:

 • zmiany w strukturze odpływu wody rzeką, zmniejszenie fali powodziowej oraz poprawa warunków wilgotnościowych gleb w dolinie w okresach występowania suszy;
 • zwiększenie zasilania podziemnych warstw wodonośnych, czego skutkiem jest większy zasób wód podziemnych do wykorzystania na potrzeby nawodnienia rolniczego;
 • zaspokojenie potrzeb gospodarczych, np. zbiorniki wodne mogą służyć jako źródło wody do celów przeciwpożarowych, jako kąpieliska, stawy rybne, źródło wody do nawodnień, czy chociażby jako oczka wodne na potrzeby dziko żyjących zwierząt;
 • poprawa naturalnych walorów środowiska;
 • zwiększenie różnorodności biologicznej krajobrazu rolniczego przez odtwarzanie mokradeł, małych stawów, tworzenie enklaw dziko żyjącej wodnej flory i fauny oraz tworzenie przyjaznego człowiekowi mikroklimatu;
 • ochrona jakości wód powierzchniowych, zatrzymywanie zawiesiny, oczyszczanie wód deszczowych z pierwiastków biogennych (azotu i fosforu).

Czy wiesz, że…

Dzięki serwisowi OnGeo Agro udokumentujesz szkody wyrządzone przez suszę na działce rolnej?

Wykonujemy precyzyjne pomiary teledetekcyjne, które następnie przetwarzamy i analizujemy. Wprowadzając dodatkowe dane stworzysz protokół oszacowania szkody wraz ze szczegółowym załącznikiem mapowym obrazującym skalę zniszczeń.

OnGeo Agro
OnGeo Agro

Za pośrednictwem platformy OnGeo Agro możesz zlecić wykonanie pełnego zakresu usług, od pozyskania danych, następnie ich przetworzenia, kończąc na analizie szkody łowieckiej. Jeżeli posiadasz sprzęt do zbierania danych (dron) możesz zlecić samo przetworzenie danych lub wykonanie analizy szkód w uprawie na bazie Twoich danych.

Dlaczego warto skorzystać z usług OnGeo Agro?

 1. Oszczędność czasu. Każdy proces zbierania, przetwarzania i analizy danych wymaga poświęcenia bardzo dużej ilości czasu, dodatkowo niezbędne jest posiadanie fachowej wiedzy z zakresu wykonywania lotów, przetwarzania danych lotniczych i wykonywania analiz w specjalistycznym oprogramowaniu.
 2. Oszczędność pieniędzy. Zakup drona wraz z kamerami do wykonywania zobrazowań oraz licencji na specjalistyczne oprogramowanie to bardzo duży koszt. Wszystkie lub wybrane etapy możesz wykonać zlecając odpowiednią usługę w OnGeo Agro, a tym samym zaoszczędzisz swój czas i pieniądze.
 3. Jeżeli posiadasz drona - możesz wykonać zdjęcia i załadować je do Ongeo Agro aby wygenerować protokół oszacowania szkody.
 4. Dostęp do nowoczesnych narzędzi. Serwis OnGeo Agro umożliwia przyśpieszoną reakcję na zlecenia, ma to istotne znaczenie w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych.

OnGeo Agro umożliwia pozyskanie cennych informacji, które umożliwią Ci uzyskanie odszkodowania za szkody lub podjęcie działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.