Porady OnGeo

Protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej

Paulina Multan
2022-02-17
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-07-14
Głosów: 10, średnia ocen: 5
protokol-szacowania-ostatecznego-szkody-lowieckiej

W poprzednich artykułach na blogu OnGeo pisaliśmy o tym jak zgłosić szkodę łowiecką online oraz jak wygląda protokół oględzin szkody łowieckiej. Czas pójść krok dalej – dzisiaj przyjrzymy się co zawiera protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej.

 • Szacowanie ostateczne wykonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. Jeśli szacowanie wykonywane jest na szkodach wyrządzonych w płodach rolnych, szkodach wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkodach w uprawach, jeśli powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, w terminie 7 do od otrzymania wniosku.
 • Za sporządzenie protokołu jest odpowiedzialny dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.
 • Protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
 • Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody.

Na początek przypomnijmy jakie czynności mają miejsce po złożeniu wniosku o szacowanie szkody łowieckiej

Po zgłoszeniu szkody łowieckiej następuje weryfikacja wniosku, a w ciągu 7 dni od jego złożenia powinny odbyć się oględziny szkody.

W przypadku szkody w użytku zielonym (łąka, pastwisko), uprawie rolnej bezpośrednio przed zbiorem oraz szkodzie w płodach rolnych – nie dochodzi do szacowania wstępnego - oględzin, a poprzestaje się jedynie na szacowaniu ostatecznym.

Zobacz nasz artykuł o szacowaniu wstępnym, sprawdź jak wygląda protokół oględzin: https://blog.ongeo.pl/protokol-ogledzi…zkody-lowieckiej/

Szacowanie ostateczne czym jest i kiedy się je wykonuje?

Szacowanie ostateczne służy do wyliczenia wielkości odszkodowania. Wykonuje się go najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy. Jeśli szacowanie wykonywane jest na szkodach wyrządzonych w płodach rolnych, szkodach wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkodach w uprawach, jeśli powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, w terminie 7 do od otrzymania wniosku.

Poszkodowany rolnik jest zobligowany do powiadomienia dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego w formie pisemnej o zbiorze uprawy przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem.

Przedstawiciel gminy w ciągu 3 dni od otrzymania od rolnika informacji o planowanej dacie zbioru uprawy, zawiadamia poszkodowanego i ośrodek doradztwa rolniczego w odpowiednim województwie, w zależności od miejsca wystąpienia szkody o dacie dokonania szacowania ostatecznego uprawy. W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz skód powstałych i zgłoszonych bezpośrednio przed zbiorem uprawy – zawiadomienie przekazywane jest odpowiednio w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.

Jak wygląda protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej? Przyjrzyjmy się!

Protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej winien zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, niezwłocznie po jego zakończeniu.

Protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej zawiera:

 1. imiona i nazwiska osób biorących udział w szacowaniu ostatecznym,
 2. datę sporządzenia protokołu oraz datę dokonania szacowania ostatecznego,
 3. gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
 4. informację o innych czynnikach powodujących szkodę (o ile wystąpiły), w szczególności choroby roślin, szkodniki, warunki atmosferyczne, inne gatunki zwierząt,
 5. rodzaj, stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego,
 6. obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego
 7. obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego
 8. procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze,
 9. plon z 1 hektara,
 10. wysokość odszkodowania,
 11. szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy,
 12. informację o zastrzeżeniach członków zespołu szacującego lub ich braku,
 13. czytelne podpisy osób biorących udział w oględzinach

Protokół szacowania ostatecznego szkody łowieckiej - wzór dokumentu stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych – poz. 776)

Zobacz wzory pism i dokumentów związane ze szkodami łowieckimi w uprawach rolnych, w tym przykład uzupełnionego protokołu szacowania ostatecznego: https://agro.ongeo.pl/przykladowy-protokol-oszacownia-ostatecznego.pdf

$5
Przykładowo wypełniony protokół oszacowania ostatecznego szkody łowieckiej

Jeśli jesteś przedstawicielem koła łowieckiego lub rzeczoznawcą do obsługi zgłoszeń szkód rolnych, portal OnGeo Agro umożliwi Ci stworzenie protokołu oględzin i protokołu ostatecznego szacowania szkody łowieckiej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Będziesz także mógł zamówić usługę wykonania profesjonalnych pomiarów teledetekcyjnych stwierdzających faktyczny rozmiar szkody w uprawie.

Protokół szacowania ostatecznego krok po kroku:

Za sporządzenie protokołu szacowania ostatecznego jest odpowiedzialny dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego.

 1. Na wstępie wypełniania protokołu oszacowania wpisuje się: numer, datę sporządzenia, dane lokalizacyjne (tj. województwa, powiatu, numeru obwodu łowieckiego, gminy, miejscowości oraz miejsce wystąpienia szkody (nr działki ewidencyjnej).
 2. Następnie wpisuje się dane poszkodowanego (imię i nazwisko lub nawę, miejsce zamieszkania lub siedzibę) oraz wskazuje datę zgłoszenia szkody.
 3. Kolejnym krokiem jest wpisanie daty szacowania ostatecznego oraz danych osób uczestniczących w szacowaniu.
 4. Po wprowadzeniu wstępnych danych, przechodzimy się do czynności głównej – wykonania szacowania ostatecznego. Określamy:
 • datę zgłoszenia terminu sprzętu uszkodzonej uprawy na dzień,
 • gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,
 • rodzaj uprawy lub płodu rolnego,
 • stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego wraz z uzasadnieniem oceny stanu i jakości uprawy lub płodu rolnego,

Jakość płodu rolnego określana jest w skali od 1 do 5, gdzie im większa cyfra, tym jakość płodu lepsza. By odpowiednio sklasyfikować ten element ocenia się takie cechy jak wielkość, barwa, kształt i zapach, występowanie śladów żerowania szkodników czy stan fitosanitarny.

 • obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego płodu rolnego (podawana w decytonach: 1 dt= 100 kg),
 • obszar uprawy, która została uszkodzona (ha), lub szacunkową masę uszkodzonego płodu rolnego;
 • procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%);
 • powierzchnię zredukowaną (iloczyn dwóch powyższych: obszaru uprawy, która została uszkodzona (ha), lub szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego i procentu zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze (%)
 • plon (dt) z 1 ha;
 • rozmiar szkody (iloczyn dwóch powyższych: powierzchni zredukowanej i plonu);
 • cena rynkowa lub skupu lub przeliczona w oparciu o przeliczniki jednostek zbożowych za 1 dt plonu;
 • nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania (zł);
 • wysokość odszkodowania do wypłaty:

Aby obliczyć wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody w uprawach rolnych należy pomnożyć rozmiar szkody z ceną rynkową/skupu, a następnie odjąć wysokość nieponiesionych kosztów zbioru, transportu i przechowywania.

Aby obliczyć wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody płodach rolnych należy pomnożyć obszar uprawy, która została uszkodzona (ha), lub szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego z ceną rynkowej lub skupu

 • sposób doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki lub pastwiska do stanu pierwotnego;
 • koszt doprowadzenia uszkodzonego 1 ha łąki lub pastwiska do stanu pierwotnego;
 • koszt doprowadzenia uszkodzonego obszaru łąki lub pastwiska do stanu pierwotnego;
 • wysokość odszkodowania do wypłaty za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach (ustala się na podstawie wartości rynkowej utraconego plonu, odpowiednio siana lub masy zielonej, w danym sezonie wegetacyjnym. Odszkodowanie obejmuje także koszty doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego);
 • informacje o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach wraz z ich treścią;
 • daty oraz podpisy członków zespołu szacowania.

Protokół z szacowania ostatecznego szkody łowieckiej jest więc bardziej złożony od protokołu oględzin.

Obowiązkowym załącznikiem do protokołu z szacowania ostatecznego jest szkic sytuacyjny uszkodzonej uprawy. Pozostałe załączniki są nieobowiązkowe i mogą nimi być: dokumentacja fotograficzna, obliczenia, notatki, kalkulacje.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia:

 • sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody, pod warunkiem, że nie złożono odwołania od ustaleń szacowania szkody;
 • wniesienie odwołania wstrzymuje wypłatę odszkodowania,
 • doręczenia decyzji nadleśniczego w sprawie odszkodowania, wydanej w ramach procedury odwoławczej

Właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, a także dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego może wnieść odwołanie, jeśli nie jest usatysfakcjonowany z przeprowadzonej procedury szacowania. Termin na wniesienie odwołania wynosi 7 dni od dnia podpisania protokołu szacowania ostatecznego szkody łowieckiej.

Sprawdź jakie usługi oferuje portal OnGeo Agro: https://agro.ongeo.pl

Jeśli doznałeś szkody w uprawie rolnej? Zgłoś ją przy użyciu portalu OnGeo Agro!

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl