News

Przetarg: Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Monika Byś
2021-12-03
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-21
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74. 

 • W zakres zamówienia wchodzi: Aktualizacja Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej.
 • Wartości zamówienia powyżej 139 000 euro/ poniżej 10 000 000 euro.
 • Termin składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 04.01.2022 r.

Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Pełna nazwa zamówienia brzmi: Aktualizacja Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania ,,Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku: Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego)"

Sprawdź lokalizację inwestycji w Geoportalu OnGeo 

dla S12 → TUTAJ

dla S74 → TUTAJ

W zakres zamówienia wchodzi m.in.:

 • Aktualizacja Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i materiałów środowiskowych takich jak inwentaryzacja przyrodnicza oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji DUŚ.
 • Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej wraz z wykonaniem stosownych badań podłoża gruntowego.

Wartość zamówienia. Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Wartości zamówienia powyżej 139 000 euro/ poniżej 10 000 000 euro.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł

Wykonawca, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Aktualizacja STEŚ dla zadania Budowa drogi ekspresowej S12 i S74

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem przy opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dokumentacji projektowej - o określonych poniżej parametrach.
 2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.
 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
  a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
  b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, przy opracowaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ lub STEŚ-R - wraz z opracowaniem materiałów do Wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy lub rozbudowy dróg lub ulic klasy min. GP o łącznej długości min. 20 km.
 2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby/osobę stanowiące Personel kluczowy, które którą musi mieć dostępne/dostępną na etapie realizacji zamówienia:
  a) osoba proponowana do pełnienia funkcji PROJEKTANTA DROGOWEGO: wymagana liczba osób: 1;
  b) osoba proponowana do pełnienia funkcji PROJEKTANTA MOSTOWEGO: wymagana liczba osób: 1;
  c) osoba proponowana do pełnienia funkcji GEOLOGA: wymagana liczba osób: 1;
  d) osoba proponowana do pełnienia funkcji HYDROGEOLOGA: wymagana liczba osób: 1;

Składanie ofert

Termin składnia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 04.01.2022 r. 

Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej -> tutaj  

Informacje dodatkowe:

 • Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Oferta musi zachować ważność do: 03.04.2022 r.
 • Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
 • Nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych.
 • Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Okres w miesiącach - 20

Kontakt: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2, Łódź
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
91-857, Polska
Osoba do kontaktów: Iga Gorczyca
E-mail: przetargi_lodz@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 422339600
Faks: +48 422339675

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.