News

Przetarg: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy Starachowic

Monika Byś
2021-12-01
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy Starachowic

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy Starachowic. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy miasta Starachowice, Budowa przeprawy mostowej na rzece Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW744 od km ok. 35+536,68 na DW744 do km ok. 262+377,28 na DK42.

 • Zamawiający wymaga, aby minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosił 36 miesięcy.
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 10.12.2021 r. do godziny 11:30
 • Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: oferta musi zachować ważność do: 08.04.2022 r.
 • Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 PLN) przed upływem terminu składania ofert.

Zakres zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy Starachowic

Zakres zadania obejmuje budowę obwodnicy miasta Starachowice - Etap II tj. drogi wojewódzkiej klasy GP od km 0+000,00 (wg ewidencji DW 744 - km 35+536,68) do km 3+416,35 wraz z rozbudową odcinka DW 744 od km 35+185,75 do km 35+536,68 (wg ewidencji DW 74) w tym:

 • budowa drogi wojewódzkiej (obwodnicy) klasy GP o szerokości jezdni 7,0 m, pobocza o szerokości 2,0 m, w tym 0,5 m pobocza utwardzonego w pełnej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 1,50 m pobocza umocnionego kruszywem;
 • budowa skrzyżowania typu średnie rondo o średnicy zewnętrznej 42,0 m w km 0+000,00 (wg ewidencji DW 744 km 35+536,68) na skrzyżowaniu z DW 744;
 • budowa skrzyżowania w m. Wąchock na skrzyżowaniu z drogą krajową DK 42 (włączenie obwodnicy);
 • przebudowa drogi krajowej nr 42 na odcinku od km 262+255,50 do km 262+558,50 (włączenie obwodnicy)
 • połączenie ul. Strzelniczej (droga wewnętrzna) podzielonej nowobudowaną obwodnicą poprzez budowę dwóch zjazdów publicznych włączonych w km 1+500,80 obwodnicy - wprowadzenie rozwiązania zamiennego jako zmiany nieistotnej do zatwierdzonego Projektu Budowlanego (na podstawie artykułu 36 a ust. 6 Prawa Budowlanego) - zgodnie z rozwiązaniem zamiennym;
 • budowa chodników szerokości jezdni 1,5-2,0 m;
 • budowa ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m;
 • budowa MOP I na odcinku od km 35+393,25 DW 744 do km 0+147,50 obwodnicy;
 • budowa stacji meteo;
 • budowa zatok postojowych;
 • budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową;
 • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych;
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych;
 • budowa rowów szczelnych wzdłuż projektowanej obwodnicy;
 • budowa / przebudowa przepustów;
 • budowa rowów nieszczelnych;
 • likwidacja istniejących rowów przydrożnych w rejonie skrzyżowania z DK 42;
 • korekta trasy istniejących cieków naturalnych;
 • budowa płotków naprowadzających;
 • wycinka kolidujących drzew i krzewów;
 • nasadzenia drzew i krzewów;
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego
  wraz z: budową estakady nad rzeką Kamienną i linią kolejową nr 25 relacji Łódź Kaliska - Dębica na odcinku od km 2+602,98 do km 3+282,98; budową ekranów akustycznych; budową kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi; budową oświetlenia wraz z przebudową sieci elektroenergetycznych; przebudową sieci nietrakcyjnej; przebudową sieci teletechnicznych; przebudową sieci wodociągowej; przebudową sieci kanalizacji sanitarnej; przebudową sieci gazowej; przebudową sieci cieplnej; robotami rozbiórkowymi.

Informacje dodatkowe. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 wraz z budową obwodnicy Starachowic

 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu. Brak pozwolenia na użytkowanie skutkuje brakiem odbioru końcowego zadania przez Zamawiającego;
 2. Inwestycja realizowana będzie na podstawie Ustawy z dnia 23.10.2018 r. o FDS oraz ustawy z dnia 19.11.2020 r. o zmianie ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz niektórych innych ustaw;
 3. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane wynosił 36 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji skutkować będzie przyznaniem dodatkowych punktów;
 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100 PLN) przed upływem terminu składania ofert.

Składanie ofert:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 10.12.2021 r. do godziny 11:30

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: oferta musi zachować ważność do: 08.04.2022 r.

Więcej informacji znajdziesz -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.