News

Przetarg: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn

Monika Byś
2021-11-29
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-16
Głosów: 27, średnia ocen: 5

Rozbudowa drogi krajowej nr 74. Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn oraz remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn.

 • Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN słownie: jeden milion złotych.
 • Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 04.01.2022 r.

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 74

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

 1. Robót budowlanych w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn od km 242+615 do km 251+330;
 2. Remontu drogi krajowej nr 74 w miejscowości Szczebrzeszyn od km 251+330 do km 252+974 (km istniejący, km projektowany wynosi 252+951,36).

Sprawdź zbliżoną lokalizację w Geoportalu OnGeo → tutaj

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 1. Wykonawca musi wykazać się określoną poniżej wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic oraz obiektów mostowych - o określonych poniżej parametrach.
 2. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
  Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą określone poniżej wymagania.
 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków technicznych lub zawodowych udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres 7 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

 1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: 1 zadania polegającego na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o klasie drogi lub ulicy min. GP jednojezdniowej o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto; budowy lub przebudowy 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I,
  Każde wykazane zadanie może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.
 2. Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jaka zostanie jej powierzona.
  Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania:
 • osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, wymagana liczba osób: 1
  Doświadczenie zawodowe:
  Minimum 12 miesięcy doświadczenia w okresie trwania robót budowalnych przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP jednojezdniowych o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
  Kierownika Budowy
  lub
  Kierownika Robót Drogowych dla odcinka o długości min. 4 km
  lub
  Kierownika Robót Mostowych dla budowy lub przebudowy co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A lub klasy I
  lub
  Inżyniera Kontraktu
  lub
  Inżyniera Rezydenta

Rozbudowa drogi krajowej nr 74. Informacje dodatkowe:

 • Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN słownie: jeden milion złotych.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 1% -10% wartości umowy brutto i będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Rozbudowa drogi krajowej nr 74. Termin składania ofert:

Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej -> tutaj

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 04.01.2022 r.

Otwarcie ofert: 04.01.2022 r. godz. 11:30

Kontakt:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, Lublin
Kod NUTS: PL81 Lubelskie
20-075 Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 815349241
Faks: +48 815349239

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.