Przetargi

Przetarg: Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Monika Byś
2021-12-07
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej

Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 56.

 • Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy Ul. Wojewódzkiej 56. Przedmiot zamówienia został podzielony na III Etapy.
 • Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Oferta musi zachować ważność do: 22.03.2022 r.
 • Wadium: 150 000 zł.
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 23.12.2021

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy Ul. Wojewódzkiej 56.

Przedmiot zamówienia został podzielony na III Etapy, przy czym:

 • Etap I -to etap gwarantowany,
 • Etap II - to etap objęty prawem opcji nr 1,
 • Etap III - to etap objęty prawem opcji nr 2.

Termin wykonania zamówienia: do 44 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z podziałem na następujące etapy:

 1. Część gwarantowana do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym wykonanie następujących prac: usunięcie wszystkich kolizji, a w szczególności przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z uruchomieniem, przebudowa sieci elektroenergetycznej własności Tauron Dystrybucja oraz wykonanie konstrukcji żelbetowej garażu wraz ze stropem nad garażem wraz z instalacjami zewnętrznymi musi nastąpić najpóźniej do dnia 30 października 2022 r.
 2. Część objęta opcją nr 1 do 25 miesięcy od dnia podpisania umowy,
 3. Część objęta opcją nr 2 do 44 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu: Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału, tj. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
  a) w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej:
  - jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 60 000 000,00 zł netto, obejmującą swym zakresem budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  - jedną robotę budowlaną, obejmującą swym zakresem budowę lub przebudowę lub rozbudowę pomieszczenia o kwalifikowanej akustyce, o co najmniej 200 miejscach siedzących. Przez pomieszczenie o kwalifikowanej akustyce rozumie się pomieszczenie, którego funkcja użytkowa jest ściśle związana z docierającym do słuchaczy dźwiękiem, tj. sale koncertowe lub opery lub teatry i inne sale widowiskowe lub konferencyjne.
  b) dysponował następującym potencjałem osobowym:
  - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą następujące doświadczenie: w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert nadzorowała budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie o wartości nie mniejszej niż 30 000 000,00 zł netto,
  - co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję konsultanta w zakresie akustyki, posiadającą następujące doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert nadzorowała jako konsultant budowę sali koncertowej z widownią na co najmniej 200 osób.
 2. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym mowa w pkt. 3.1.1.1. lub 3.1.1.2 powyżej, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub jeden podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
 3. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt. 3.1.1. powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,

Uwagi:

 • Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą: Oferta musi zachować ważność do: 22.03.2022 r.
 • Wadium: 150 000 zł.
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 23.12.2021

Kontakt

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
ul. Zacisze 3, Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-025 Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójtowicz, Magdalena Kowalczyk Twarowska, Magdalena Steigenga
E-mail: zamowienia@am.katowice.pl
Tel.: +48 327792111
Faks: +48 327792124

Więcej informacji → tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.