News

Przetarg: Warszawa: Zaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu Informatycznego

Monika Byś
2021-11-25
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-19
Głosów: 27, średnia ocen: 5
wdrożenie Rozbudowy Systemu Informatycznego

Przedmiot ogłoszenia: Zaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu Informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju.

  • Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Termin składania ofert: 28.12.2021 do godziny 11:00.
  • Organizator: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
  • Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Warszawa.

Opis zamówienia: Zaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu Informatycznego

Zaprojektowanie budowa dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu Informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju. 

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 ,,Pomoc Techniczna", Działanie nr 4.1 ,,Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC", Poddziałanie nr 4.1.1 ,,Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu".

Organizator: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Termin składania ofert: 28.12.2021 do godziny 11:00,

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Warszawa

Wadium: 350 000,00 zł

  1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
  3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  • nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
  • cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa przedsiębiorstwa, które startuje w przetargu:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Kontakt:

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
ul. Giełdowa 7/9
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny 01-211
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ginszt
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl
Tel.: +48 225349169
Faks: +48 225349162

Więcej informacji -> tutaj 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.