Przetargi

Przetarg: Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Monika Byś
2021-12-10
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-04-11
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław - projektów decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania przestrzennego terenu i opinii urbanistycznych.

 • Przedmiotem zamówienia sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław - projektów decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania przestrzennego terenu i opinii urbanistycznych.
 • Termin złożenia oferty do 13.12.2021 r. do godziny 10:00
 • Termin wykonywania usługi do 31.12.2022r.

Opis zamówienia: Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii urbanistycznych dla obszaru gminy Przecław.

Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. Obszar i granice opracowania: gmina Przecław.
 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku usług związanych z realizacją zadania polegającego na:
  a) sporządzaniu ok. 30 szt. projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
  b) sporządzaniu ok. 130 szt. projektów decyzji ustalających warunki zabudowy, o których mowa w art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
  c) sporządzaniu ok. 15 projektów decyzji zmieniających ustalenia ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy,
  d) sporządzaniu ok. 10 projektów decyzji zmieniających ustalenia ostatecznych decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego,
  e) sporządzaniu ok. 2 opinii urbanistycznych.
 3. Na Wykonawcy w ramach prac nad sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii urbanistycznych dla obszaru gminy Przecław spoczywa obowiązek:
  a) po przeprowadzeniu wizji w terenie - przygotowania projektu decyzji wraz z analizą i załącznikami graficznymi oddzielnie dla każdego wniosku złożonego przez inwestora starającego się o wydanie decyzji, o której mowa w punkcie 2.
  b) przekazania przygotowanego projektu decyzji, o którym mowa w punkcie 2.a) wraz z analizą i załącznikami graficznymi w ciągu 10 dni licząc od daty otrzymania kompletnego wniosku. Przekazania przygotowanego projektu decyzji, o którym mowa w punkcie 2. b), c), d) wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz opinii urbanistycznych w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania kompletnego wniosku. W przypadku wystąpienia konieczności korekty projektu, w szczególności w wyniku uwag i opinii organów uzgadniających wymienionych w przepisach
  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). Wykonawca będzie przeprowadzał korekty w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji o zaistniałej sytuacji.
  c) przekazania przygotowanego projektu decyzji wraz z analizą i załącznikami graficznymi:
  w wersji papierowej w ilości egzemplarzy odpowiadającej sumie liczby wnioskodawców + 1 egzemplarz ad acta oraz liczby organów wymienionych w przepisach Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.). uzgadniających dany projekt. Dokumenty wraz z pieczątką i podpisem Wykonawcy;
  w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu- części tekstowej w fromacie .doc, części rysunkowej
  w formacie. pdf. Skany dokumentów wraz z pieczątką i podpisem Wykonawcy zachowujące skale wydruku.
  przekazanie pliku z częścią graficzna do decyzji w werski wektorowej (shp, dxf, dgn lub dwg)
  d) przygotowania bez wynagrodzenia projektu decyzji w przypadku uchylenia decyzji wydanej na podstawie projektu i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ odwoławczy.
  e) przynajmniej raz w tygodniu - do osobistego przyjmowania od Zamawiającego wniosków do opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz osobistego przekazywania Zamawiającemu wersji papierowych przygotowanych projektów decyzji w siedzibie Zamawiającego, za pisemnym potwierdzeniem.
  f) zobowiązania się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykorzystania ich w realizacji decyzji, oświadczając, że nie będą one objęte ograniczeniem w zakresie objętym umową.
  g) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do zamówienia wykonanego przez Wykonawcę i dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu postanowień umowy. Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji:
  - Utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach;
  - Zwielokrotnianie za pomocą technik cyfrowych, drukarskich, optycznych lub zapisu magnetycznego, a także łączących powyższe techniki;
  - Wprowadzanie do obrotu;
  - Wprowadzenie do pamięci komputera oraz prywatnych i publicznych sieci komputerowych (w tym Internetu), a także rozpowszechnianie za pomocą tych sieci;
  - Wykorzystania ich w realizacji decyzji, oświadczając, że nie są one ograniczone w zakresie objętym umową.
  h) Poniesienia kosztów sporządzenia projektów decyzji oraz analiz i załączników graficznych w zakresie należącym do Wykonawcy, w tym związanych z wizją w terenie, technicznym przygotowaniem zamówienia oraz z delegacjami do Zamawiającego.
  i) W przypadku zmiany prawa w trakcie wykonywania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia uzupełnić (zmienić) opracowanie stanowiące przedmiot zamówienia o niezbędne czynności merytoryczne i formalne mające na celu dostosowanie opracowań do przepisów obowiązujących w dniu zakończenia wykonywania zamówienia.
  j) Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonywania przedmiotu zamówienia.
  k) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia sporządzi i przekaże Zamawiającemu przygotowany projekt decyzji wraz z analizą i załącznikami graficznymi:
  w wersji papierowej w ilości egzemplarzy odpowiadającej sumie liczby wnioskodawców + 1 egzemplarz ad acta oraz liczby organów wymienionych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowianiu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgadniających dany projekt. Dokumenty wraz z pieczątką i podpisem Wykonawcy.
  w wersji elektronicznej w jednym egzemplarzu- część tekstowa w fromacie .doc, część rysunkowa w formacie. pdf. Skany dokumentów wraz z pieczątką i podpisem Wykonawcy zachowujące skale wydruku.
  przekazanie pliku z częścią graficzna do decyzji w werski wektorowej (shp, dxf, dgn lub dwg)
  l) Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy następujące materiały będące w posiadaniu Zamawiającego:
  komplet materiałów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław, w tym kolorowego egzemplarza plansz dotyczących kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  kopii miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław, w tym tekstu i kolorowej kopii rysunku oraz decyzji o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze do ww. planu,
  kopii obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwalonych po 1994 roku) lub kopii planu ogólnego z naniesionymi granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Miejsce i termin składania ofert: Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Przecławiu ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław (sekretariat - pokój Nr 10)

Termin złożenia oferty do 13 grudnia 2021 r. do godziny 10:00

Termin wykonywania usługi do 31.12.2022r.

Kontakt: Sporządzanie dokumentacji planistycznych dla gminy Przecław

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcą, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania

 • W zakresie przedmiotu zamówienia Grzegorz Skrzypek, tel. 17/227 67 20
  Gmina Przecław
  39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7
 • W zakresie formalno-prawnym Dorota Strzelczyk tel. 17/227 67 12
  Gmina Przecław
  39-320 Przecław, ul. Kilińskiego 7

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.