Porady OnGeo

Rodzaje przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko

Monika Byś
2024-04-02
~6 min
Głosów: 2, średnia ocen: 5
Rodzaje przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko to takie, które mogą wpłynąć na klimat, przyrodę ożywioną lub życie mieszkańców danej okolicy. Przepisy prawa rozróżniają ponad 150 rodzajów inwestycji istotnie lub potencjalnie szkodliwych. Sprawdź, jakie wyróżniamy rodzaje przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko.

 • Przedsięwzięcia szkodliwe to takie, które w trakcie ich realizacji lub podczas eksploatacji mogą oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze, klimat i komfort życia mieszkańców w okolicy. 
 • Wyróżniamy dwie kategorie przedsięwzięć szkodliwych - zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco wpływać na środowisko naturalne zaliczamy m.in. duże instalacje przemysłowe, infrastrukturalne i związane z gospodarką wodną;
 • Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko naturalne zaliczamy m.in. mniejsze zakłady produkcyjne, drogi lokalne, budynki użyteczności publicznej, stawy rybne
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Czym są przedsięwzięcia mogące oddziaływać na środowisko?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. dotyczącym przedsięwzięć potencjalnie oddziałujących na środowisko przedsięwzięcia szkodliwe to takie, które w trakcie ich realizacji lub podczas eksploatacji mogą oddziaływać negatywnie na środowisko przyrodnicze, klimat i komfort życia mieszkańców w okolicy

Rozporządzenie wyróżnia dwie kategorie przedsięwzięć szkodliwych - zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Od tego, do którego rodzaju kategorii zakwalifikowano daną działalność, zależą dalsze kroki postępowania na drodze do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych. Wszystkie przedsięwzięcia szkodliwe i potencjalnie szkodliwe wymienione zostały w ww, rozporządzeniu (link do rozporządzenia: Dz.U. 2019 poz. 1839). Poniżej opiszemy w skażemy te najpopularniejsze. 

Sprawdź uciązliwości i tereny ochronne w okolicy w OnGeo.pl

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki. Mapa uciążliwości w sąsiedztwie wskazuje punktowo lub powierzchniowo dokładną lokalizację obiektów i zakładów, a ponadto oblicza odległość od granic działki mierzoną w linii prostej. Przebieg obiektów liniowych, czyli dróg, torów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, rurociągi) oznaczony jest pogrubioną linią łamaną o kolorze zgodnym z dołączoną legendą.

Ponadto wśród tematów, które zawiera raport znajdziesz informację o formach ochrony przyrody w promieniu 1 kilometra od nieruchomości

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Dane dostępne w Raporcie o terenie znajdziesz również w formie danych źródłowych GIS/CAD. OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS. 

Dane źródłowe dostaniesz w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG.

Rodzaje przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko - przykłady

Rozporządzenie z 10 września 2019 roku zawiera szczegółową listę ponad 150 różnych rodzajów inwestycji oraz ich wariantów. Lista ta obejmuje nie tylko sam rodzaj przedsięwzięcia, ale również jego charakterystykę, czyli:

 • powierzchnię zabudowy
 • skalę, 
 • wydajność,
 • progi emisyjne, 
 • odnośniki do innych aktów prawnych określających przedsięwzięcie lub instalacje. 

Dla wszystkich przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). OOŚ ma na celu określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazanie sposobów na jego zminimalizowanie.

Informacji na temat szkodliwości planowanych przedsięwzięć dostarcza nam Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ROOŚ). Natomiast oceną planowanych dokumentów strategicznych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko zajmuje się Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko (POOŚ).

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie ws. działalności mogących wpływać na środowisko naturalne zawiera ponad 50 typów przedsięwzięć, które zawsze znacząco oddziaływają na środowisko. Obejmuje ona m.in. duże instalacje przemysłowe, infrastrukturalne i związane z gospodarką wodną. Do tej kategorii zaliczamy m.in.:

 • Instalacje służące do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące m.in. do wytwarzania produktów chemii organicznej i nieorganicznej, materiałów wybuchowych i nawozów mineralnych;
 • Instalacje służące do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych;
 • Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw;
 • Elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe, a także instalacje związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi;
 • Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW;
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV i długości nie mniejszej niż 15 km;
 • Instalacje służące do przesyłu ropy naftowej i produktów naftowych;
 • Wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest;
 • Przedsięwzięcia infrastrukturalne - autostrady i drogi ekspresowe, lotniska, koleje, porty morskie;
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną - zbiorniki wodne, elektrownie wodne, kanały żeglugowe, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków;

Sprawdź decyzje środowiskowe w Twojej gminie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i dowiedz się, skąd czerpać wiedzę na temat inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. W Ekoportalu zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych.

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie ws. działalności mogących wpływać na środowisko naturalne zawiera również ponad 50 typów przedsięwzięć, które potencjalnie znacząco oddziaływają na środowisko. Ich wpływ na środowisko jest oceniany indywidualnie, w zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia, jego lokalizacji, stosowanych technologii itp. Do takich przedsięwzięć zaliczamy głównie mniejsze zakłady produkcyjne, drogi lokalne, budynki użyteczności publicznej, stawy rybne. Oto wykaz działalności przypisanych do tej kategorii:

 • Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
 • Instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych;
 • Elektrownie wodne;
 • Instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV;
 • Przedsięwzięcia przemysłowe do produkcji: wyrobów z drewna, wyrobów tekstylnych, skórzanych, z gumy i plastiku, do produkcji maszyn i urządzeń;
 • Instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m;
 • Przedsięwzięcia infrastrukturalne - drogi lokalne, mosty, budynki użyteczności publicznej, osiedla mieszkaniowe, stacje narciarskie
 • Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną - małe zbiorniki wodne, stawy rybne, ujęcia wód podziemnych, oczyszczalnie przydomowe;
 • Wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową;
 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;
 • Ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi.

Jakie procedury administracyjne dla poszczególnych kategorii przedsięwziąć oddziałujących na środowisko?

Kategoria przedsięwzięcia

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Uwagi

Mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Zawsze wymagana. 

Z OOŚ wynikają inne dokumenty środowiskowe:

 1. Raport o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ);
 2. Prognoza oceny oddziaływania na środowisko (POOŚ)
Zawsze wymagana*

Dłuższy i bardziej złożony proces inwestycyjny. 

Wyższe koszty.

Mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) 

 

Wymagana tylko dla przedsięwzięć o dużym potencjalnym oddziaływaniu na środowisko

Krótszy i mniej sformalizowany proces inwestycyjny. 

Niższe koszty.

ZgłoszenieNie jest wymagana dla przedsięwzięć o niewielkim wpływie na środowisko

*Decyzji środowiskowej nie trzeba pozyskiwać w dwóch przypadkach. Są to sytuacje, gdy celem inwestycji jest: obronność i bezpieczeństwo państwa lub prowadzenie działań związanych z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.