Porady OnGeo

Rejestr urbanistyczny. Jak sprawdzić informacje o MPZP?

Monika Byś
2023-10-02
~5 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
rejestr urbanistyczny

Rejestr urbanistyczny to zbiór prowadzony w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzi się informacje i dane z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dane przestrzenne. W rejestrze udostępnia się wszystkie obowiązujące uchwały planistyczne, plany miejscowe, raporty z konsultacji społecznych, decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym a także wszelkie zmiany w tych dokumentach

 • Rejestr urbanistyczny to nowe narzędzie w planowaniu przestrzennym, który wprowadzono wraz z reformą planowania przestrzennego. Umożliwi tworzenie, aktualizację i udostępnienie danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Rejestr urbanistyczny jest jawny, bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.
 • Przepisy dotyczące funkcjonowania rejestru wchodzą w życie od 1 stycznia 2026 roku.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na temat reformy planowania przestrzennego. Wywiad z ekspertem znajdziesz na naszym kanale na platformie YouTube

Czym jest rejestr urbanistyczny?

Rejestr urbanistyczny to nowe narzędzie w planowaniu przestrzennym, który wprowadzono wraz z reformą planowania przestrzennego z 2023 roku. Narzędzie to umożliwi tworzenie, aktualizację i udostępnienie danych przestrzennych z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 

Warto zaznaczyć, że będzie on jawny (poza danymi osobowymi) oraz bezpłatny, a jego prowadzeniem zajmie się minister właściwy do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. W zamyśle ustawodawcy, rejestr ma służyć do prowadzenia pełnego procesu planistycznego, czyli zarówno do zamieszczania informacji o projektach ustaw na poziomie gminy, jak i do publikacji obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. 

Rejestr urbanistyczny
Rejestr urbanistyczny 

Warto jednak dodać, że narzędzie to funkcjonuje na poziomie centralnym, więc nie zastąpi narzędzi na poziomie gmin. Przepisy dotyczące funkcjonowania rejestru wchodzą w życie jednak dopiero od 1 stycznia 2026 roku, a wprowadzanie danych, które do tej pory udostępniono za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej, ma zostać zakończone dopiero 31 marca 2026 r. 

Sprawdź czy na terenie Twojej działki obowiązuje plan miejscowy

W Raporcie o ternie OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów. Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Jakie informacje znajdą się w rejestrze urbanistycznym?

W rejestrze będą gromadzone informacje i dane z zakresu planowania przestrzennego, w tym również dane przestrzenne. Jak już wspomniałam, informacje udostępniane w rejestrze będą jawne, z wyłączeniem danych osobowych, a także w pełni bezpłatne. 

Póki co nie znamy szczegółów dotyczących wyglądu i sposobu funkcjonowania tego narzędzia. Wiemy jednak, że ministerstwo udostępni go w systemie teleinformatycznym, czyli online przez serwis internetowy. Wiemy również, że dane przestrzenne będą gromadzone w postaci wektorowej. Wszystko dlatego, że format wektorowy gwarantuje wysoką jakość obrazu oraz najwyższą dokładność. 

W rejestrze urbanistycznym znajdą się takie informacje jak:

 • uchwały o przystąpieniu do sporządzania aktów planowania przestrzennego i gminnego programu rewitalizacji,
 • wnioski o sporządzenie lub zmianę planów ogólnych lub planów miejscowych oraz wnioski o uchwalenie zintegrowanych planów inwestycyjnych,
 • diagnozy dotyczące programów rewitalizacyjnych,
 • uchwały o szczegółowym trybie i harmonogramie opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
 • diagnozy przygotowane w ramach opracowania projektu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
 • akty planowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem, o ile ich sporządzenie jest wymagane,
 • uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, uchwały o przyjęciu gminnych programów rewitalizacji oraz uchwał w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnych Stref Rewitalizacji,
 • uchwały o przyjęciu strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego,
 • wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyłączeniem dotyczących inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z wyłączeniem decyzji dotyczących inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej,
 • uchwały w sprawie aktualności planu ogólnego oraz planów miejscowych i oceny,
 • zarządzenia zastępcze wojewody w sprawie uchwalenia aktu planowania przestrzennego,
 • rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność aktów planowania przestrzennego,
 • wyroki sądów administracyjnych dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz aktów planowania przestrzennego.

Pliki APP 

Pliki APP to wektorowe informacje o przeznaczeniu i warunkach zabudowy poszczególnych terenów w gminie. 

Zmiany w tej kwestii wprowadził projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr 1. Link do ustawy znajdziesz TUTAJ

Nowa formuła rejestru urbanistycznego wprowadza obowiązek sporządzania dokumentacji w postaci wektorowej. Od 1 stycznia 2026 roku pliki APP będą miały inną strukturę i zakres gromadzenia danych przestrzennych. Przykładowo do istniejącego elementu zasiegPrzestrzenny – wchodzącego w skład obiektu AktPlanowaniaPrzestrzennego, który służy  do zapisania granicy obszaru objętego danym aktem – dochodzą nowe:

 • wydzielenie - służy do zapisania granicy obszaru objętego danym aktem planowania przestrzennego. Dzięki temu można ją łatwo odczytać i wyświetlić w aplikacjach GIS. Wydzielenie zyska ponadto dodatkowy podtyp - StrefaPlanistyczna, która określa m.in. profil funkcjonalny i parametry zabudowy dotyczące danej strefy.
 • regulacja - służy do zapisania informacji o sposobie wytyczenia granicy obszaru objętego danym aktem planowania przestrzennego. Może to być granica: liniowa, punktowa lub mieszana. Regulacja zyskuje trzy podtypy: ObszarZabudowySrodmiejskiej, ObszarUzupelnieniaZabudowy oraz ObszarStandardowDostepnosciInfrastrukturySpołecznej. Podtypy o których mowa zawierają informacje o sposobie wyznaczenia granicy obszaru, zawierają dane m.in. o minimalnych odległościach od terenów zieleni publicznej oraz od szkoły podstawowej.

Podsumowanie: Rejestr urbanistyczny, czyli dane przestrzenne w jednym miejscu

Rejestr urbanistyczny jest zbiorem informacji o wszystkich aktach planistycznych, uchwałach i danych przestrzennych na poziomie lokalnym i centralnym. Zbiór będzie prowadził minister właściwy ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Planowe rozpoczęcie działania rejestru zaplanowano na dzień 1 stycznia 2026 roku. 

Każda gmina będzie miała obowiązek wprowadzenia do rejestru własnych informacji i danych z zakresu planowania przestrzennego. Obowiązek ten wynika z cyfryzacji planowania przestrzennego. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.