Porady OnGeo

Miejsce postojowe - warunki techniczne lokalizacji parkingu na działce

Monika Byś
2022-09-06
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-12-29
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Miejsce postojowe

Każda inwestycja budowlana bez względu na to czy wymagająca pozwolenia na budowę, zgłoszenia, czy tzw. budowa bez formalności, musi być zrealizowana zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i warunkami technicznymi dla zabudowy i zagospodarowania działki. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić i zlokalizować miejsce postojowe dla pojazdów mechanicznych. Ilość tych miejsc uzależniona jest m.in. od powierzchni biologicznie czynnej na działce i rodzaju obiektu budowlanego. Sprawdź minimalną odległość miejsc postojowych od granic działki oraz wymagane wymiary stanowisk postojowych. 

 • Miejsce postojowe to wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych.
 • Miejsce postojowe zawsze jest przypisane do konkretnego mieszkania, co oznacza, że nabywca lokalu musi za nie dodatkowo zapłacić 
 • Planując miejsca postojowe dla obiektów budowlanych należy wziąć pod uwagę zapis mówiący o tym, ile powierzchni biologicznie czynnej trzeba zachować na działce. 
 • Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długość.
 • Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od budynku mieszkalnego w budynku zamieszkania zbiorowego dla samochodów osobowych powinna wynosić 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie.

Co to jest miejsce postojowe?

Miejsce postojowe to wydzielona powierzchnia terenu lub lokalu przeznaczona do postoju pojazdów mechanicznych. Miejsce postojowe może składać się z jednego lub większej liczby stanowisk postojowych. Miejscem postojowym może być np. miejsce w garażu podziemnym, zlokalizowanym bezpośrednio pod budynkiem mieszkalnym. Miejsce postojowe zawsze jest przypisane do konkretnego mieszkania, co oznacza, że nabywca lokalu musi za nie dodatkowo zapłacić – w zamian jednak ma gwarancję, że nikt inny nie zajmie mu miejsca.

Miejsca postojowe - warunki techniczne

Każda inwestycja budowlana, nawet taka, która nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych, musi być zgodna z wymaganiami obowiązujących przepisów. Najistotniejszym dokumentem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub, jeśli działka nie jest objęta planem miejscowym - decyzja o warunkach zabudowy. Zatem jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, sprawdź zapisy mpzp. To ważne, gdyż w mpzp mogą znaleźć się informacje o ograniczeniu, a nawet wyłączeniu możliwości zabudowy działki.

Informację o tym jaka jest minimalna odległość miejsc postojowych od granicy działki oraz wymagane wymiary stanowisk zajedziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Sprawdź mpzp w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Miejsce postojowe, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Planując miejsca postojowe dla obiektów budowlanych należy wziąć pod uwagę zapis mówiący o tym, ile powierzchni biologicznie czynnej trzeba zachować na działce. Powierzchnia biologicznie czynna to teren, który na działce musi pozostać zielony, czyli niezabudowany, nieutwardzony itp.

Miejsce postojowe - odległość od okien budynków

Poniżej wymagania, jakie miejscom postojowym stawiają przepisy wspomnianego rozporządzenia:

Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od:

 • placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego,
 • z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
  • dla samochodów osobowych:
   • 7 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
   • 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
   • 20 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
  • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
   • 10 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
   • 20 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Sprawdź bufor od granicy działki 

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" dostępnego w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki. 

Geoportal Krajowy Na Mapie prezentuje narzędzie, dzięki któremu za darmo sprawdzisz bufor od granicy działki według własnych wytycznych. 

 • KROK 1: Przejdź na stronę Na Mapie: https://geoportal-krajowy.pl a następnie przejdź do mapy;
 • KROK 2: Wyszukaj działkę, która Cię interesuje za pomocą wyszukiwarki lub zbliż się do widoku mapy i wybierz działkę, klikając w jej pole (Jeśli nie widzisz granic działki, zmień warstwę mapy na “działki”);
 • KROK 3: Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”. Wybierz "Pokaż więcej"
 • KROK 4: Przejdź do pola “Bufor” i ustaw dowolny bufor wewnętrzny wpisując np. “3” lub zewnętrzny wpisując “-3”. 
Ustaw bufor od wybranej działki, Na Mapie
Ustaw bufor od wybranej działki, Na Mapie

Miejsce postojowe - odległość od granicy działki budowlanej

Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:

 • dla samochodów osobowych:
  • 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
  • 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
  • 16 m - w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
 • dla samochodów innych niż samochody osobowe:
  • 6 m - w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
  • 16 m - w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.

Nie musisz zachowywać odległości miejsc postojowych od okien budynków i granic działki budowlanej, jeśli lokalizujesz miejsca postojowe pomiędzy liniami rozgraniczającymi ulicę. Jednak w takim przypadku może się okazać, że lokalizację inwestycji będziesz musiał uzgodnić z zarządcą drogi.

Zgodnie z § 20 rozporządzenia, miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.

Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych
Miejsce postojowe dla niepełnosprawnych

Minimalne wymiary stanowisk postojowych

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej (odpowiednio: szerokość, długość):

 • 2,5 m, 5 m - w przypadku samochodów osobowych;
 • 3,6 m, 5 m - w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • 3,5 m, 8 m - w przypadku samochodów ciężarowych;
 • 4 m, 10 m - w przypadku autobusów.

W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej (odpowiednio: szerokość, długość):

 • 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m - w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m - w przypadku samochodów osobowych;
 • 3,6 m, 6 m - w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 • 3 m, 15 m - w przypadku samochodów ciężarowych;
 • 3 m, 19 m - w przypadku autobusów.

Nawierzchnia miejsc postojowych

Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.

Natomiast stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach muszą mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.

Pamiętaj! Miejsce parkingowe, a miejsce postojowe to coś zupełnie innego

Jeśli w ofercie widzisz, że do mieszkania jest przydzielone miejsce parkingowe, to najprawdopodobniej chodzi tutaj o tzw. miejsce pod chmurką, czyli na parkingu przed budynkiem. To zawsze coś, ale takie rozwiązanie jest znacznie mniej komfortowe niż miejsce np. w garażu podziemnym. 

Warto również sprawdzić, czy deweloper na pewno gwarantuje ci wyłączne użytkowanie wskazanego miejsca – na parkingach zewnętrznych normą są kłótnie sąsiadów o to, kto i gdzie ma stawiać swój samochód.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.