News

Brak przepisów określających odległości od granicy działki wjazdu do garażu podziemnego

Monika Byś
2022-05-30
~2 min
Głosów: 33, średnia ocen: 5

Obecnie przepisy techniczne nie określają, jaka powinny być odległości od granicy działki wjazdu do garażu podziemnego. Nie oznacza to jednak, że garaże podziemne nie powinny spełniać wymogów prawnych. Mowa tutaj o rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ostatnia zmiana przepisów tego rozporządzenia miała miejsce jeszcze w 2022 r. 

  • Brakuje przepisów, które regulowałyby kwestie dotyczące odległości od granicy działki wjazdu do garażu podziemnego.
  • Zgodnie z przepisami garaż stanowi kondygnację podziemną, to w jego przypadku nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące sytuowania ścian kondygnacji naziemnych.
  • Mimo to garaże podziemne powinny spełniać pozostałe (ogólne i przeciwpożarowe) warunki techniczne, o których mowa w rozporządzeniu z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Odległości obiektów budowlanych od granic działki określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Z par. 2 pkt 1 wynika, że rozporządzenia stosuje się przy:

  • projektowaniu,
  • budowie i przebudowie,
  • przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem par. 207 ust. 2.

Definicja garażu jest, ale to za mało

Ustawodawca przez kondygnację podziemną rozumie kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację (par. 3 pkt 17 rozporządzenia). W związku z tym w przypadku garażu podziemnego zastosowanie powinien mieć par. 12 pkt 9 rozporządzenia, zgodnie z którym odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.

Oznacza to, że brakuje przepisów, które regulowałyby kwestie dotyczące odległości od granicy działki wjazdu do garażu podziemnego.

Brak przepisów określających odległości od granicy działki wjazdu do garażu podziemnego

Pogląd ten również jest akceptowany przez sądy administracyjne. Przykładowo - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 26 września 2019 r. (VII SA/Wa 3009/18) wskazał, iż:

WSA w Warszawie z 26.09.2019 r.

Słuszne jest stanowisko organów, stwierdzające, iż skoro garaż stanowi kondygnację podziemną, to w jego przypadku nie znajdują zastosowania przepisy dotyczące sytuowania ścian kondygnacji naziemnych. W tej sytuacji zarzut naruszenia  par. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2002 r. należy uznać za chybiony. (…) Sam wjazd do garażu podziemnego odbywa się poprzez pochylnie dwukierunkową odkrytą o nachyleniu %. Zdaniem sądu przepis rozporządzenia (par. 3 pkt 17) nie został naruszony, a istnienie wjazdu nie zwiększa ilości kondygnacji. Zachowanie wokół budynku naturalnej rzędnej terenu przemawia za uznaniem, że zaplanowanie przedmiotowego wjazdu do garażu nie pozbawiło kondygnacji wkopanej w ziemię charakteru kondygnacji podziemnej w sytuacji gdy nad wjazdem do garażu znajduje się zieleń niska.

Bez względu na powyższy przepis garaże podziemne powinny spełniać pozostałe (ogólne i przeciwpożarowe) warunki techniczne, o których mowa w rozporządzeniu.

Źródło: Prawo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.