Porady OnGeo

Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP)

Monika Byś
2023-04-14
~5 min
Głosów: 28, średnia ocen: 4.7
mapa hydrogeologiczna polski

Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP) to narzędzie zawierające informacje na temat zasobów wody podziemnej w Polsce. Zanim zaczniesz budowę domu lub innej inwestycji budowlanej, sprawdź, czy Twoja nieruchomość znajduje się na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych oraz czy w Twojej okolicy znajdują się obiekty hydrogeologiczne, które mogą wpłyną na Twoją budowę. Od teraz mapa hydrogeologiczna Polski dostępna jest w ramach tematu “Geologia terenu” w Raportach o terenie OnGeo.pl

 • Mapa Hydrogeologiczna Polski jest dokumentem przedstawiającym ujęcia wód podziemnych, kierunki i prędkości przepływu wód podziemnych, uwarunkowania hydrogeologiczne oraz poziomy wodonośne na terenie Polski.
 • Sprawdzenie mapy hydrogeologicznej jest szczególnie ważne na etapie planowania i budowy obiektów hydrotechnicznych, ale również obiektów budowlanych w tym budowy domów i innych obiektów na działkach prywatnych. 
 • Dzięki MHP dowiesz się m.in. czy na danym terenie występują jakieś niekorzystne warunki hydrotechniczne, które istotnie wpłyną na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu budowlanego. 
 • Na mapie sprawdzisz poziom wód gruntowych i przepuszczalność gruntu, które mogą realnie wpłynąć na koszty Twojej inwestycji
 • W OnGeo.pl możesz sprawdzić poziom i głębokość wód gruntowych dla wybranej działki na obszarze kraju. 

Co to jest Mapa Hydrogeologiczna Polski?

Mapa Hydrogeologiczna Polski (MHP) to dokument przedstawiający ujęcia wód podziemnych, kierunki i prędkości przepływu wód podziemnych, uwarunkowania hydrogeologiczne oraz poziomy wodonośne na terenie Polski.

MHP jest ważnym narzędziem dla geologów, inżynierów budownictwa, hydrologów i innych specjalistów zajmujących się ochroną i zarządzaniem zasobami wód podziemnych. Mapa ta jest opracowywana przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) od lat 60-tych XX wieku i jest aktualizowana regularnie.

Mapa hydrogeologiczna podzielona jest na kilka arkuszy, które obejmują różne obszary kraju. Dostępne są zarówno wersje analogowe, jak i cyfrowe, a można pobrać ze strony internetowej PIG. Mapa jest ważnym narzędziem dla podejmowania decyzji w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych, projektowania i budowy obiektów hydrotechnicznych, a także dla oceny wpływu działań człowieka na środowisko wodne.

Sprawdź mapę hydrogeologiczną w OnGeo.pl 

W OnGeo.pl możesz pobrać mapę hydrogeologiczną dla wybranej działki na obszarze kraju. 

Generując Raport o terenie dla swojej działki otrzymasz:

 • Mapę hydrogeologiczną Polski wraz z zaznaczonymi obiektami hydrogeologicznymi, m.in.: jaz, śluza wodna, zapora, elektrownia wodna i inne;
 • Tabelę opisującą obiekty hydrogeologiczne w promieniu 500 metrów od granic Twojej działki. Tabela zawiera takie informacje jak:
  • nazwa i rok,
  • typ obiektu,
  • głębokość obiektu,
  • stratygrafia i przeznaczenie,
  • odległość od działki
 • Link do MHP dla większego obszaru, którą pobierzesz bezpośrednio z zasobów PIG;
 • Tabelę zawierającą informacje o główne zbiorniki wód podziemnych (GWZP) w promieniu 500 m od granic Twojej wybranej działki.

Poniższa mapa hydrologiczna jest częścią Raportu o terenie OnGeo.pl i stanowi element tematów związanych z badaniem geologii terenu. 

Mapa hydrogeologiczna Polski, Raport o terenie
Mapa hydrogeologiczna Polski, Raport o terenie

Źródłem mapy jest mapa hydrogeologiczna pobrana ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego. W celu prawidłowego i dokładnego odczytania oznaczeń na mapie należy pobrać mapę źródłową wraz z legendą, do której link znajduje się pod wygenerowaną mapą. 

Do mapy dostaniesz również tabelę, w której szczegółowo opisujemy obiekty hydrogeologiczne w promieniu 500 metrów od granic działki. 

Tabela opisująca obiekty hydrogeologiczne w odległości 500 metrów od działki, Raport o terenie OnGeo.pl
Tabela opisująca obiekty hydrogeologiczne w odległości 500 metrów od działki, Raport o terenie OnGeo.pl

Jak wygenerować mapę hydrogeologiczną MHP w OnGeo.pl?

Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe stanowi część tematu "Geologia terenu". Chcąc pobrać dane dla swojej działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa hydrogeologiczna Polski masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe, OnGeo.pl
Wybierz Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe, OnGeo.pl
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Czym jest baza danych GIS MHP?

Baza danych GIS MHP to zbiór danych geoprzestrzennych Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) w skali 1:50 000 zawierający informacje dotyczące warstw geologicznych, hydrogeologicznych, hydrologicznych, geograficznych i geologicznych. Umożliwia dostęp do tych informacji i ich analizę w sposób zintegrowany i przestrzenny. Dzięki bazie można wykonać różnego rodzaju analizy przestrzenne, na przykład obliczanie powierzchni zlewni, określanie kierunków przepływu wód podziemnych, czy też lokalizowanie źródeł wody. 

Baza danych GIS MHP jest wykorzystywana przez naukowców, specjalistów zajmujących się gospodarką wodną, projektantów i inżynierów hydrotechnicznych, a także przez władze lokalne i rządowe do planowania i zarządzania zasobami wodnymi, ochrony środowiska, a także do podejmowania decyzji związanych z projektami inwestycyjnymi.

Baza danych GIS mapy hydrogeologicznej Polski uwzględnia tzw. użytkowe poziomy wodonośne, czyli poziomy w skałach, w których występuje woda podziemna, a które są wystarczająco przepuszczalne, aby umożliwić swobodny przepływ wody. Szczególnie istotny dla opracowań na skalę lokalną, m.in. na potrzeby zaopatrzenia w wodę pitną, jest pierwszy poziom wodonośny

MHP - Pierwszy poziom wodonośny

Pierwszy poziom wodonośny to najpłytsza warstwa skał, gdzie występuje woda podziemna. Woda pochodzące z tego poziomu jest stosowana do celów gospodarczych, takich jak nawadnianie roślin, chłodzenie maszyn, itp. Jest również wykorzystywana jako źródło wody pitnej dla mniejszych miejscowości lub jako uzupełnienie wody z innych poziomów wodonośnych.

Ze względu na stosunkowo niską głębokość występowania pierwszego poziomu wodonośnego, woda w nim zawarta jest narażona na zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Dlatego też przed wykorzystaniem wody z pierwszego poziomu wodonośnego konieczne jest przeprowadzenie badań jakości wody oraz weryfikacja możliwości zagrożenia zanieczyszczeniami w okolicy studni.

W OnGeo.pl możesz sprawdzić poziom głębokość wód gruntowych dla wybranej działki na obszarze kraju. Analiza przedstawia informacje o głębokości wód gruntowych (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego) na analizowanym terenie. 

Pierwszy poziom wodonośny MHP, fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl
Pierwszy poziom wodonośny MHP, fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl

Uwaga! W celu prawidłowego i dokładnego odczytania oznaczeń na mapie należy pobrać mapę źródłową wraz z legendą, do której link znajduje się pod wygenerowaną mapą.

Po co sprawdzać mapę hydrogeologiczną?

Sprawdzenie mapy hydrogeologicznej jest szczególnie ważne na etapie planowania i budowy obiektów hydrotechnicznych, ale również obiektów budowlanych w tym budowy domów i innych obiektów na działkach prywatnych. Dzięki niej dowiesz się m.in. czy na danym terenie występują jakieś niekorzystne warunki hydrotechniczne, które istotnie wpłyną na bezpieczeństwo konstrukcji obiektu budowlanego. Na mapie sprawdzisz również poziom wód gruntowych i przepuszczalność gruntu. Pamiętaj, że te czynniki mogą realnie wpłynąć na koszty inwestycji.

Jeśli Twoja działka znajduje się na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, musisz pamiętać, że zanim zaczniesz budowę, będziesz musiał/a wykonać dodatkowe czynności budowlane mające na celu odwodnienie terenu

Sprawdzając odpowiednio wcześniej warunki hydrogeologiczne działki, możesz uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak np. zalanie piwnicy w wyniku zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej lub niskiej przepuszczalności gruntu. Sprawdzenie mapy może również pomóc w określeniu, czy na działce znajdują się ujęcia wody podziemnej, co może wpłynąć na lokalizację ujęcia wody dla budynku lub innych obiektów.

Ponadto, Mapa Hydrogeologiczna Polski może być przydatna w przypadku planowania działań mających na celu ochronę zasobów wody podziemnej. Właściwe rozpoznanie warunków hydrogeologicznych może zapobiec szkodliwym wpływom na środowisko, takim jak zanieczyszczenie wód podziemnych.

Mapa Hydrogeologiczna Polski może również służyć do analizy zagrożeń związanych z wodą podziemną, takich jak zjawiska związane z erozją, powodzie, osunięcia ziemi, a także wpływ działań człowieka na środowisko wodne.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.