Porady OnGeo

Budowa szamba na działce - jakie są formalności i koszt budowy szamba

Monika Byś
2022-06-07
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-12-19
Głosów: 33, średnia ocen: 5
budowa szamba

Jeśli w twojej miejscowości nie ma kanalizacji lub dom znajduje się w zbyt dużej odległości od sieci kanalizacyjnej, jedynym możliwym rozwiązaniem jest budowa szamba. Szambo, czyli bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe zazwyczaj nie wymaga pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są zbiorniki, których pojemność wynosi więcej niż 10 m3. Zobacz jakich formalności należy dokonać przed rozpoczęciem inwestycji i ile kosztuje budowa szamba na swojej działce. 

 • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Natomiast jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma sieci kanalizacyjnej, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
 • Zbiornik na nieczystości o pojemności do 10 m3, czyli taki przeznaczony dla domów jednorodzinnych, nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • Koszt budowy szamba nie jest wysoki. Całą inwestycję można zrealizować już za 4 000 zł.
 • Zanim zdecydujesz się na budowę szamba, sprawdź czy działka posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej i do innych mediów. Możesz to zrobić w Raporcie o Terenie.

Kiedy konieczna jest budowa szamba?

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622):

każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Natomiast jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma sieci kanalizacyjnej, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Jeśli twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Szambo betonowe
Szambo betonowe, fot. ajpszamba.pl

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach:

 1. Podlegających szczególnej ochronie środowiska,
 2. Narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.

UWAGA! Przedsiębiorstwo wod-kan nie może odmówić odbioru przyłącza

Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowalnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Jak sprawdzić czy mam dostęp do sieci kanalizacyjnej?

Jeśli chcesz sprawdzić jaki jest przebieg kanalizacji w Twojej okolicy, pobierz Raport o Terenie OnGeo.pl. Dzięki Raportowi o działce nie tylko dowiesz się, czy Twoja działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sieci kanalizacyjnej, ale również - czy teren posiada dostęp do sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej oraz gdzie znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej.

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących i projektowanych przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych.

Mapa kanalizacji dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o Terenie - mapa kanalizacji
Fragment Raportu o Terenie - mapa kanalizacji

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie.

Jakie warunki techniczne musi spełnić szambo?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)

§ 35, Dz.U.2002.75.690 - Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć:

 • dno i ściany nieprzepuszczalne,
 • szczelne przekrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości,
 • odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Czy budowa szamba wymaga pozwolenia na budowę?

Nie, zbiornik na nieczystości o pojemności do 10 m3, czyli taki przeznaczony dla domów jednorodzinnych, nie wymaga pozwolenia na budowę. Inwestycję budowy szamba należy jednak zgłosić właściwemu organowi administracji publicznej (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu). Organ ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu, jeśli nie skorzysta z tego prawa, możesz śmiało zaczynać budowę.

Jednak jeśli uważasz, że pojemność 10 m3 jest niewystarczająca, musisz pamiętać, że budowa większego zbiornika na nieczystości ciekłe, powyżej 10 m3 ale do 50 m3, wymaga już pozwolenia. Jeżeli budujesz dom, to szambo można włączyć w projekt i uzyskać pozwolenie łącznie z pozwoleniem na budowę domu.  

W przypadku zbiorników o pojemności powyżej 50 m3 wymagane jest pozwolenie na budowę oraz zgody wydanej przez państwowego inspektora sanitarnego. Każda tego typu budowa rozpatrywana jest indywidualnie.

Pamiętaj! Gmina ma ustawowy obowiązek kontroli częstotliwości wywożenia ścieków bytowych. Właściciele zbiorników mają natomiast obowiązek zawarcia umowy z firmą asenizacyjną, która regularnie będzie odbierać i utylizować ścieki.

CIEKAWOSTKA: Gminy nie mają obowiązku budowy kanalizacji

Art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepisy nie precyzują jednak, w jakim terminie jednostka samorządowa zobowiązana będzie do wybudowania sieci kanalizacyjnej. Kwestie te są przedmiotem planu rozwoju i modernizacji albo są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. 

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy. Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a właścicielom nieruchomości nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Budowa szamba - odległości

Szamba w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej - o pojemności do 10 m3, powinny posiadać włazy rewizyjne i odpowietrzniki w ściśle określonych odległościach od innych obiektów na działce:

 • 5 m od okien – nie mniej niż 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń mieszkalnych i magazynów produktów spożywczych,
 • 2 m od granicy działki – nie mniej niż 2 m od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
 • 15 m od ujęcia wody pitnej – nie mniej niż 15 m od studni, zarówno od tej znajdującej się na właściciela zbiornika na nieczystości, jak i znajdującej się w sąsiedztwie.
Usytuowanie szamba na działce
Usytuowanie szamba na działce

W przypadku zbiorników o pojemności od ponad 10 m3 lecz nie większych niż 50 m3, odległości wynoszą:

 • 30 m od okien i drzwi,
 • 7,5 m od granicy działki,
 • 10 m od drogi lub ciągu pieszego.

Regulacje odległościowe dla zbiorników, których pojemność przekracza 50 m3, są regulowane indywidualnie, na mocy ekspertyzy technicznej państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeśli działka otoczona jest innymi działkami zabudowanymi, to można skrócić przepisowe odległości na mocy postanowienia wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Uzasadnieniem dla skrócenia odległości szamba od granicy działki będzie obecność na sąsiedniej działce podobnego zbiornika, zlokalizowanego przy samej granicy. W takiej sytuacji szamba mogą nawet stykać się ze sobą.

Odległości należy mierzyć w poziomie, w miejscu ich najmniejszego oddalenia od budynków, urządzeń lub granicy działki.

Ile kosztuje budowa szamba?

Koszt budowy szamba zależy przede wszystkim od rodzaju montowanego zbiornika. Na rynku istnieje spory wybór szamb - żelbetowe, z laminatu, plastikowe i betonowe. Cena uzależniona jest również od producenta, indywidualnego cennika firmy montującej oraz liczby komór. Średnio za szambo o pojemności 10 m3 zapłacimy (cena netto):

 • od 2 000 zł – szambo żelbetowe jednokomorowe,
 • od 2 500 zł – szambo żelbetowe dwukomorowe,
 • powyżej 6000 zł – szambo z tworzywa sztucznego o średnicy 160 cm.

Do niniejszych kwot należy doliczyć koszt montażu zbiornika, który z kolei zależy od lokalizacji działki oraz warunków gruntowych. Zgodnie z dostępnymi cennikami wykonawców dostępnych online, cena za wykonanie szamba wynosi około 2 000 zł.

Budowa szamba za i przeciw

Podsumowując, poniżej w tabeli zawarliśmy kilka wad i zalet posiadania szamba na nieczystości. Decyzję o opłacalności inwestycji zostawiamy inwestorom.

Budowa szamba 

za

przeciw

Niskie koszty inwestycjiKonieczność częstego opróżniania zbiornika i wyższe koszty eksploatacji 
Nie musisz starać się o pozwolenie na budowęNiecałkowita odporność na korozję
Prosta instalacjaProblem w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych
Proste rozwiązanie, jeśli nie ma kanalizacjiBrak odporności na uszkodzenia mechaniczne 
Zajmuje stosunkowo mało miejsca na działce Hałas i nieprzyjemny zapach podczas wypompowywania nieczystości 
Możliwość przebicia szamba 
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.