News

Wywłaszczenia pod gminne budownictwo mieszkaniowe? MRiT nie wyklucza zmian

Monika Byś
2022-08-09
~3 min
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Wywłaszczenia pod gminne budownictwo mieszkaniowe

Resort rozwoju zapowiedział konsultacje z samorządami w sprawie zmian w przepisach umożliwiających wywłaszczenia pod gminne budownictwo mieszkaniowe. 

  • Wiceminister przyznała, że MRiT dostrzega problem deficytu terenów samorządowych, które przeznacza się na realizację budownictwa mieszkaniowego.
  • Olga Semeniuk: "Deklaruję przeprowadzenie pogłębionej analizy i wystąpienie do strony samorządowej z prośbą o opinię na temat zasadności wprowadzania do ustawy o gospodarce nieruchomościami samodzielnego punktu wskazującego jako cel publiczny "komunalne i społeczne budownictwo mieszkaniowe". 

Wywłaszczenia pod gminne budownictwo mieszkaniowe. Czy są już propozycje zmian?

poinformowała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w odpowiedzi na poselską interpelację

Deklaruję przeprowadzenie pogłębionej analizy i wystąpienie do strony samorządowej z prośbą o opinię na temat zasadności wprowadzania do ustawy o gospodarce nieruchomościami samodzielnego punktu wskazującego jako cel publiczny "komunalne i społeczne budownictwo mieszkaniowe".  

Samorząd gminny jako beneficjent takiej regulacji uprawniającej do wywłaszczania nieruchomości oraz zobowiązującej jednocześnie do wypłaty odszkodowań z tego tytułu, powinien mieć możliwość wypowiedzenia się wobec postulowanych zmian. 

zadeklarowała Semeniuk

Stanowisko beneficjenta proponowanej regulacji, uzgodnione dodatkowo z resortami, do których adresowano interpelację, pozwoli na ostateczną ocenę zaproponowanych działań legislacyjnych.

Mamy deficyt terenów gminnych, które można by przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe

Wiceminister przyznała, że MRiT dostrzega problem deficytu terenów samorządowych, które przeznacza się na realizację budownictwa mieszkaniowego.

Zaznaczyła jednocześnie, że mechanizmy przypisane inwestycjom celu publicznego udostępnia się już dla wybranych form budownictwa mieszkaniowego. Gminy mogą korzystać z przepisów pozwalających na zwiększenie zasobów nieruchomości gminnych, na których samorząd może realizować budownictwo mieszkaniowe. 

Jako przykład wskazała artykuł 22 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nim nieruchomości stanowiące odpowiednio zasób nieruchomości Skarbu Państwa, województwa lub powiatu, przeznaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, przekazuje się gminie, w drodze darowizny, na jej wniosek, jeżeli przemawia za tym ważny interes gminy i jeśli cele te nie są lub nie mogą być realizowane odpowiednio przez Skarb Państwa, województwo lub powiat. 

W umowie darowizny określa się cel darowany, natomiast sama umowa podlega odwołaniu. Chyba że odpowiednio wojewoda, sejmik województwa lub rada powiatu wyrazi zgodę na zmianę warunków umowy darowizny.

Sprawdź grupę rejestrową i dowiedz się kto jest właścicielem działki

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne. Aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jeśli chcesz sprawdzić, czy działka należy do gminy, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą ci dane o jej grupie rejestrowej. Generując Raport o Terenie dostaniesz dane z ewidencji gruntów, a w tym informacje o grupie rejestrowej. Dzięki temu łatwiej zidentyfikujesz właściciela nieruchomości.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Semeniuk wskazała również na instrument w postaci Krajowego Zasobu Nieruchomości, który ma pełnić rolę banku ziemi.

wyjaśniła wiceminister

KZN gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, w celu zaopatrzenia ich w niezbędną infrastrukturę techniczną i towarzyszącą, a następnie rozdysponowywania na potrzeby budownictwa społecznego i komunalnego. Spośród szeregu narzędzi ustawowych, dominującą formą tej aktywności jest wnoszenie przez KZN nieruchomości w formie aportu do spółek celowych i społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Jak zauważyła Semeniuk:

Olga Semeniuk

Inwestycje mieszkaniowe, nawet te tworzące zasób publiczny dla osób potrzebujących wsparcia, mogą być realizowane bez potrzeby podejmowania działań zmierzających do ograniczenia lub pozbawienia praw do gruntów, które generują dodatkowe koszty dla podmiotów publicznych, na rzecz których następuje wywłaszczenie.

Źródło: PAP

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.