Porady OnGeo

Jak otrzymać odszkodowanie za wywłaszczenie?

Paulina Multan
2021-07-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-03-23
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Wywłaszczenie

Jeżeli Twoja nieruchomość została wywłaszczona przez państwo, przysługuje Ci odszkodowanie z tego tytułu. Jak otrzymać odszkodowanie za wywłaszczenie? Dowiesz się z dzisiejszego artykułu.

  • Wywłaszczenie nieruchomości wiąże się z prawem do otrzymania odszkodowania w formie pieniężnej lub nieruchomości zamienną z ewentualną dopłatą różnicy wartości.
  • Wycenę nieruchomości wywłaszczanej dokonuje biegły rzeczoznawca.
  • Informację o wysokości odszkodowania znajdziesz w decyzji o wywłaszczeniu lub decyzji o odszkodowaniu.
  • Odszkodowanie za wywłaszczenie wypłacane jest jednorazowo, w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu.

Wywłaszczenie nieruchomości wiąże się z pewną stratą – zostajemy pozbawieni prawa własności, prawa do użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego. W takim wypadku strata powinna zostać wyrównana. W jaki sposób?

Odszkodowanie za wywłaszczenie - jak uzyskać?

Odszkodowanie za wywłaszczenie wypłacane jest w formie pieniężnej, w wysokości jaką oszacuje biegły rzeczoznawca.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (art. 134), przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.

Aby dowiedzieć się więcej o cechach Twojej nieruchomości, sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo dla Twojej działki. Raport o Terenie OnGeo gwarantuje otrzymanie skondensowanej, rzetelnej i fachowej wiedzy na temat interesującego Cię terenu.

Jakie informacje uzyskasz z Raportu o Terenie OnGeo?

  • Czy na wskazanym terenie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
  • Poznasz jakie planowane są inwestycje w okolicy;
  • Sprawdzisz, czy na tym terenie obowiązują obszary chronione jak Natura 2000, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody;
  • Zapoznasz się z informacjami o zanieczyszczeniu powietrza czy zagrożeniu powodziowym.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o Terenie OnGeo.

Wycena nieruchomości do otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie

Wycenę sporządza się na dzień wydania decyzji o wywłaszczeniu (lub decyzji o odszkodowaniu). Informacje o odszkodowaniu należy szukać w decyzji o wywłaszczeniu (wydawanej przez starostę) lub w odrębnej decyzji o odszkodowaniu.

Kwestie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Rozdział 5. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości art. 128 – 135. Więcej o wywłaszczeniu nieruchomości przeczytasz w artykule: Czym jest wywłaszczenie nieruchomości? Oto odpowiedź!

Szacowaniu podlegają także urządzenia techniczne, będące częścią nieruchomości,  z uwzględnieniem ich stopnia eksploatacji i zużycia.

Brak możliwości ustalenia wartości nieruchomości - co wtedy?

Jeżeli ustalenie wartości rynkowej nieruchomości jest niemożliwe, wówczas ustala się  jej wartość odtworzeniową. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych.

Wywłaszczenie terenów zalesionych - jak wyliczyć ich wartość?

Na takich terenach szacowaniu podlega wartość drewna  znajdująca się w drzewostanie. Gdy wartość drewna do uzyskania jest mniejsza niż koszty zalesienia i pielęgnacji, wówczas szacowaniu podlega poniesiony koszt zalesienia danego terenu i pielęgnacji od sadzenia do dnia wywłaszczenia.

Dla sadów i innych zasadzeń użytkowych, bierze się pod uwagę koszty utworzenia plantacji oraz pielęgnacji do czasu zbiorów oraz utrata potencjalnego zysku ze zbiorów.

Nieruchomość zamienna

Rekompensatą (odszkodowaniem) może być też przyznanie innej nieruchomości, posiadającej  zbliżoną wartość i taką samą użyteczność. Taka forma rekompensaty wymaga zgody osoby, od której wywłaszczono nieruchomość.

W przypadku gdy wartość zastępczej nieruchomości jest niższa od nieruchomości wywłaszczone, wówczas można spodziewać się dopłaty.

Przeniesienie praw do nieruchomości zamiennej na rzecz osoby, której zostało przyznane odszkodowanie za wywłaszczenie, następuje z dniem, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Termin zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczenie wypłacane jest jednorazowo, w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu podlega wykonaniu, lub jeśli została wydana odrębna decyzja o odszkodowaniu, od dnia w którym stała się ona ostateczna.

Jeżeli decyzja, na podstawie której wypłacono odszkodowanie, została następnie uchylona lub stwierdzono jej nieważność, osoba, której wypłacono odszkodowanie, lub jej spadkobierca są zobowiązani do zwrotu tego odszkodowania po jego waloryzacji na dzień zwrotu.

Odwołanie

Decyzję o wywłaszczeniu podejmuje starosta. Osobie poszkodowanej, przysługuje prawo do odwołania. Odwołanie składa się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na co można złożyć odwołanie?

Odwołać można się od procedury wywłaszczenia, wysokości odszkodowania, wyceny wartości sporządzonej przez biegłego rzeczoznawcę, od rodzaju gruntu nieruchomości zastępczej, więc właściwie od kluczowych aspektów związanych z wywłaszczeniem.

Poznaj Geoportal OnGeo.pl 

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl