Porady OnGeo

Tymczasowy obiekt budowlany na budowie

Monika Byś
2022-09-05
~3 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Tymczasowy obiekt na potrzeby budowy

Tymczasowy obiekt budowlany, np. blaszak, przenośny kontener, to obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania podczas prowadzonych prac na budowie. Pomimo, iż tymczasowe obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po zakończeniu robót, a przed zgłoszeniem zakończenia budowy, powinien zostać rozebrany. 

  • Tymczasowy obiekt budowlanym to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki.
  • Tymczasowe obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wyłącznie eksponaty wystawowe (czyli obiekty służące do oglądania przedmiotów, nie przeznaczonych do sprzedaży) nie wymagają zgłoszenia.

Co to jest tymczasowy obiekt budowlany?

Definicję tymczasowego obiektu budowlanego znajdziesz w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Prawo budowlane, art. 3 pkt 5 

Tymczasowy obiekt budowlanym to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe oraz przenośne wolno stojące maszty antenowe.

Do tymczasowych obiektów budowlanych zaliczamy również domki holenderskie, jeśli są niepołączone trwale z gruntem. Jeśli są - mogą być zakwalifikowane do budynków lub budowli.

Trale i nietrwale połączony trwale z gruntem - co to znaczy?

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 października 2015 r. (II OSK 293/14):

Cecha "trwałego związania z gruntem" sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce.

Zatem o tym, czy obiekt jest trwale związany z gruntem, nie decyduje metoda i sposób związania z gruntem, ale to, czy wielkość konkretnego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania z gruntem.

Pozwolenie czy zgłoszenie na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 28 ust. 1) roboty budowlane dotyczące budowy, odbudowy, rozbudowy oraz nadbudowy obiektów budowlanych, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, można rozpocząć jedynie na podstawie pozwolenia na budowę, jednak z zastrzeżeniem art. 29-31. Z nich właśnie wynika, że:

  • Pozwolenia nie wymaga budowa obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.

Pomimo, iż tymczasowe obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, wymagają jednak zgłoszenia odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wyłącznie eksponaty wystawowe (czyli obiekty służące do oglądania przedmiotów, nie przeznaczonych do sprzedaży) nie wymagają zgłoszenia.

Budowa tymczasowego obiektu bez wymaganych formalności jest samowolą budowlaną! Tak samo, jeśli obiekt będzie użytkowany dłużej niż to stanowi prawo, czyli 180 dni. Zatem jeżeli od razu przewidujemy inne warunki dla tymczasowego obiektu budowlanego, trzeba wystąpi o pozwolenie na budowę.

Dlaczego obiekty tymczasowe nie wymagają pozwolenia na budowę?

Obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych nie wymagają pozwolenia na budowę, ponieważ ma tu zastosowanie termin użytkowania określony w pozwoleniu na budowę.

Fakt, że tymczasowy obiekt budowlany nie wymaga pozwolenia na budowę, nie zwalnia go od tego, że musi zostać zaprojektowany. Obiekt należy wybudować a następnie ustawić zgodnie ze sztuką budowlaną. Zatem musi on spełniać warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i być użytkowany zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania obiektów budowlanych.

Wszelkie obiekty budowlane, w tym również tymczasowe, muszą być zgodne z planem miejscowym dla danego terenu lub z decyzją o warunkach zabudowy.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.