News

Przyłączenie mikroinstalacji OZE będzie dużo prostsze

Monika Byś
2021-12-21
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 27, średnia ocen: 5
przyłączenie mikroinstalacji OZE

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Rozporządzenie ma sprawić, że przyłączenie mikroinstalacji OZE do sieci będzie zdecydowanie prostsze. Kluczowymi zmianami są: uproszczenie wzoru wniosku oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających do składania wniosków w wersji elektronicznej.

  • Głównym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji OZE, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji.
  • Podstawową zmianą jest ujednolicenie wzoru zgłoszenia mikroinstalacji oraz wzoru wniosku o wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji.
  • Rozporządzenie będzie podlegało procedurze notyfikacji technicznej przepisów i wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

Przyłączenie mikroinstalacji OZE, a nowe rozporządzenie

17 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie z 30 listopada 2021 r w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym (Dz. U. 2021 poz. 2343). Link do rozporządzenia -> tutaj.

Dokument ten jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 4a ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które nakłada na ministra właściwego do spraw klimatu obowiązek określenia wymagań technicznych w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym, warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz trybu wydawania warunków przyłączania dla tej instalacji oraz dokonywania zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji.

Dotychczas mikroinstalacje były przyłączane na podstawie stosownych przepisów ustawy Prawo energetyczne. Projektowane rozporządzenie po raz pierwszy, jako odrębny akt, reguluje wskazany w upoważnieniu obszar.

Przyłączenie mikroinstalacji OZE - uproszczono biurokrację

Głównym celem rozporządzenia jest redukcja i uproszczenie formalności związanych z przyłączeniem mikroinstalacji OZE, a tym samym uatrakcyjnienie procesu inwestycyjnego w zakresie tego rodzaju instalacji. W Polsce jest już około 750 tys. prosumentów, którzy produkują energię we własnych mikroinstalacjach, w przeważającej większości – fotowoltaicznych.

Polecamy wpis: Operatorzy sieci dystrybucyjnych przyłączyli w Polsce 763 592 mikroinstalacji OZE

Podstawową zmianą jest ujednolicenie wzoru zgłoszenia mikroinstalacji oraz wzoru wniosku o wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji. Taka zmiana może służyć m.in. uniknięciu obciążeń dla podmiotów starających się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wynikających z niedostatecznej wiedzy na temat np. mocy instalacji elektroenergetycznej, jaka została określona w umowie z przedsiębiorstwem energetycznym, a którą to wiedzę posiada niewątpliwie przedsiębiorstwo i może dokonać jej weryfikacji. Zmiana pozytywnie wpłynie na sprawność postępowania i w konsekwencji na przyłączenie mikroinstalacji.

Wnioski mają być składane elektronicznie

Wprowadzono także możliwość, a zarazem zachętę do przesyłania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ich rozpatrywania w postaci elektronicznej. Według ustawodawcy wpłynie to na szybkość i wygodę prowadzonego postępowania, jednocześnie usprawniając komunikację pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym, a podmiotem wnioskującym.

Jak czytamy w rozporządzeniu: wniosek o określenie warunków przyłączania mikroinstalacji do sieci sporządza się na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, albo w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W ramach rozporządzenia zapewniono długi, 30-dniowy termin na uzupełnienie braków formalnych we wniosku. Dokument nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorstwo energetyczne pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ponadto określono jednolite dla operatorów wymagania techniczne w zakresie przyłączania mikroinstalacji do sieci oraz warunków jej współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Rozporządzenie będzie podlegało procedurze notyfikacji technicznej przepisów i wejdzie w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia. Ponadto czytamy w rozporządzeniu, że przedsiębiorstwo energetyczne w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia wyznacza podmiotom ubiegającym się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci termin na dostosowanie wniosków oraz zgłoszeń do wymagań rozporządzenia nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, GLOBenergia.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.