Porady OnGeo

Prace geodezyjne przy budowie domu

Monika Byś
2023-07-10
~5 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
prace geodezyjne

Prace geodezyjne odgrywają jedną z ważniejszych ról podczas budowy domu. Tak naprawdę bez udziału geodety, odpowiedzialnego za ich wykonanie, nie można ani rozpocząć, ani zakończyć inwestycji budowlanej. Zadaniem geodety jest m.in. wytyczenie budynku oraz infrastruktury technicznej, m.in. przyłączy sieci uzbrojenia terenu, oraz wykonanie na podstawie pomiarów niezbędnej dokumentacji i map. 

 • Osobą odpowiedzialną za wykonanie prac geodezyjnych jest geodeta. Prace podczas budowy rozpoczyna od wykonania mapy do celów projektowych, a kończy mapą poinwentaryzacyjną zbierającą wszystkie dane o budowie.
 • Geodeta jest zaangażowany w ciągłą obsługę inwestycji, monitorując zgodność z projektem pod względem kształtu i wymiarów domu.

Prace geodezyjne przy budowie domu

Osobą odpowiedzialną za wykonanie prac geodezyjnych jest geodeta. Zawód ten należy do grupy zawodów regulowanych, co oznacza, że wymaga poświadczenia umiejętności w postaci uprawnień przyznanych na mocy egzaminu państwowego. Co geodeta robi na budowie? Do jego obowiązków zalicza się takie prace jak:

 1. Wytyczenie granic działki
  Pierwszym krokiem jest wytyczenie granic działki, na której ma powstać dom. Geodeta korzysta z dokumentacji, takiej jak mapy i akty notarialne, aby precyzyjnie ustalić granice działki i oznaczyć je na terenie;
 2. Niwelacja terenu
  Geodeta może przeprowadzić niwelację terenu, czyli pomiar różnic wysokościowych na działce. To pozwala na ustalenie poziomu gruntu i poziomu fundamentów domu;
 3. Wytyczenie osi budynku
  Geodeta wytycza osie budynku na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego. To jest istotne dla prawidłowego ustawienia fundamentów i ścian domu;
 4. Kontrola pionu
  Może monitorować pion i poziom ścian podczas budowy, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami;
 5. Pomiar powierzchni użytkowej
  Po zakończeniu budowy geodeta może dokonać pomiaru powierzchni użytkowej domu, co jest istotne dla celów ewidencyjnych i rozliczeniowych;
 6. Dokumentacja końcowa i przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej
  Geodeta może sporządzić dokumentację końcową, w tym mapy, profile terenu, wysokościowe, itp., które są niezbędne dla ewidencji gruntów i przyszłych prac konserwatorskich;
 7. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
  Chodzi o tyczenie przyłączy niezbędnych do przeprowadzenia prac na budowie oraz do codziennego funkcjonowania w domu. Są to wszystkie przewody - naziemne, nadziemne i podziemne sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i innej.

Czym zajmuje się geodeta na budowie? Zadania geodety krok po kroku

Jak już wspomniałam, geodeta gości na budowie kilka razy. Zazwyczaj podczas budowy domu wystarczą trzy takie wizyty. Pierwszym etapem jest wykonanie mapy do celów projektowych, która jest niezbędnym dokumentem dołączonym do pozwolenia na budowę, a ostatnim mapa poinwentaryzacyjna, polegająca a zebraniu wszystkich danych o nowym budynku. Opiszę krótko każdy etap prac geodety podczas budowy budynku mieszanego.

Po pierwsze - mapa do celów projektowych

Geodeta na placu budowy rozpoczyna swoje zadania od przygotowania mapy do celów projektowych. Jest ona nieodzownym elementem dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Proces tworzenia mapy zaczyna się od uzyskania kopii mapy zasadniczej. To ona zawiera istotne informacje dotyczące m.in. infrastruktury i rzeźby terenu. Aby uzyskać dane z mapy geodeta musi zgłosić planowane prace geodezyjne do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przykład mapy do celów projektowych /M. Szyda geodetagniezno.pl/
Przykład mapy do celów projektowych /M. Szyda geodetagniezno.pl/

Mapa zasadnicza stanowi podstawę do stworzenia mapy projektowej w skali 1:500. Proces jej przygotowania trwa około 5-6 tygodni. Oprócz informacji z mapy zasadniczej, gotowy dokument powinien zawierać:

 • linie:
  • graniczne działki,
  • oddzielające obszary o różnym przeznaczeniu (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego),
  • zabudowy.
 • osie ulic i dróg,
 • lokalizację wysokich roślinności, włączając w to oznaczenie pomników przyrody,
 • usytuowanie istotnych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta,
 • rozmieszczenie infrastruktury podziemnej - liniowej i punktowej.

W OnGeo.pl sprawdzisz współrzędne punktów punktów granicznych działki

W Raporcie o terenie dostaniesz współrzędne punktów granicznych i punktów linii załamania działki w formie tekstowej oraz osobno w przejrzystej formie do pobrania z pliku .txt, .klm, csv oraz gpx. 

Pliki do pobrania wyświetlą się w oknie po zakupie Raportu.

Współrzędne punktów granicznych w Raporcie o Terenie
Pobierz współrzędne punktów granicznych swojej działki w OnGeo.pl

Kolejni specjaliści pracujący przy budowie domu będą opierać się na danych przedstawionych na mapie. Mapa ta stanowi również punkt wyjścia dla architekta, który dostosowuje projekt architektoniczno-budowlany domu do możliwości działki.

Po drugie - wytyczenie budynku

Kiedy masz już w ręku ważne pozwolenie na budowę, kolejnym krokiem do którego potrzebujesz geodety jest wytyczenie osi konstrukcyjnych domu. Tyczenie odbywa się zgodnie z projektem budowlanym - zarówno w zakresie wymiarów samego domu, jak i usytuowania obiektu na działce. Tyczeniu podlegają:

 • główne osi konstrukcyjne budynku i jego narożniki,
 • punkty charakterystyczne - wszystkie punkty załamania obrysy domu,
 • a także repery – stałe punkty wysokościowe.

Po dokonaniu wykopu, architekt ponownie wyznacza położenie ław fundamentowych i ustala punkty odniesienia wysokości. Pomiary przeprowadzane na tym etapie są również rejestrowane w dzienniku budowy. Jest to istotny moment, który warunkuje precyzję i poprawność wykonania prac w kolejnych fazach, w tym murowania ścian.

Dziennik budowy w wersji elektronicznej

Dziennik budowy to urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych. Jego głównym celem jest zapewnienie dokumentacji i rejestracji postępu prac budowlanych, a także informacji o wszystkich materiałach, narzędziach i użytym na budowie sprzęcie. 

Od 27 stycznia 2023 r. działa Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB), czyli system umożliwiający prowadzenie dziennika budowy w wersji elektronicznej.

Elektroniczny Dziennik Budowy znajdziesz na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod adresem https://e-dziennikbudowy.gunb.gov.pl

Następnie geodeta zaangażowany jest w ciągłą obsługę inwestycji, która obejmuje m.in. monitorowanie zgodności z zaplanowanym kształtem i wymiarami domu, określonymi w projekcie.

Po trzecie - inwentaryzacja powykonawcza

Ostatecznym etapem inwestycji jest wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, która polega na gromadzeniu danych dotyczących powstałego budynku. Proces ten obejmuje pomiar budynku, nanoszenie go na mapę wraz z przyłączami instalacji oraz innymi elementami zagospodarowania, takimi jak wjazd na działkę.

To niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. W przypadku domów jednorodzinnych zazwyczaj wystarcza zgłoszenie zakończenia robót budowlanych.

Warto zauważyć, że oryginały tej dokumentacji trafiają do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na podstawie zawartych w niej danych dokonuje się aktualizacji mapy zasadniczej oraz bazy danych systemu ewidencji gruntów, budynków i sieci uzbrojenia terenu.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.