Porady OnGeo

Pozwolenie na rozbiórkę budynku. Kiedy nie musisz zgłaszać rozbiórki

Monika Byś
2022-09-14
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-09-07
Głosów: 17, średnia ocen: 5
pozwolenie na rozbiórkę

Jeśli chcesz dokonać rozbiórki obiektu budowlanego musisz uzyskać albo decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę albo dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju, a także lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany. Sprawdź kiedy musisz starać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku, a kiedy wystarczy zgłoszenie. 

 • Inwestor chcąc dokonać rozbiórki obiektu budowlanego zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub też dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany.
 • Pozwolenie na rozbiórkę budynku nie będzie konieczne dla budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.
 • Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę – jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat. 

Rozbiórka budynku. Co musisz wiedzieć?

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 414 z późn. zm.) nie istnieje jednoznaczna definicja rozbiórki budynku. Jednak zgodnie z art. 3 ust. 7 tejże ustawy, jest to jeden z rodzajów robót budowlanych.

art. 3, ust. 7 Prawa budowlanego 

Przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Zgodnie z art. 28 Prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Logicznym wydaje się jednak, że rozbiórka to przeciwieństwo budowy, więc dlaczego prawo wymaga w tym przypadku pozwolenia na budowę? Okazuje się, że punktu widzenia prawa takiej sprzeczności nie ma. Ustawodawca uznając rozbiórkę jako jeden z rodzajów robót budowlanych chciał uniknąć nadmiernego mnożenia rodzajów decyzji i tym samym odrębnych dokumentacji wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej dla rozbiórek. Tłumaczenie to ma jednak sens.

Uznanie rozbiórki za jedną z robót budowlanych rodzi konsekwencje prawne związane z koniecznością stosowania odpowiednich procedur administracyjnych, a także kar w przypadku ich niedopełnienia.

Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany
 Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany, fot. Pixabay

Inwestor chcąc dokonać rozbiórki obiektu budowlanego zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub też dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania rozbiórki. Wybór procedury administracyjnej zależy od rodzaju i lokalizacji obiektu, który ma być rozebrany.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

Raport o terenie w portalu OnGeo.pl, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • informacje o nieruchomościach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • inne, sprawdź jakie na stronie.

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na rozbiórkę budynku?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku nie będzie konieczne dla budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 metrów, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Rozbiórka wymienionych wyżej obiektów budowlanych wymienionych wymaga uprzednio zgłoszenia w urzędzie, czyli w starostwie lub urzędzie miasta w przypadku miasta na prawach powiatu.

Natomiast nie wymaga decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę oraz zgłoszenia rozbiórka:

 1. Obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę  jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;
 2. Budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

W każdym zgłoszeniu robót budowlanych należy określić rodzaj, zakres, a także sposób wykonania rozbiórki. Ponadto ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, organ administracyjno-budowlany może zażądać przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Trzeba jednak zaznaczyć, że właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę dla obiektów, o których mowa w pkt 1., jeśli ich rozbiórka:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych, a także stanu środowiska lub
 • jeśli rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Zgłoszenie rozbiórki budynku - wymagane dokumenty

W zgłoszeniu rozbiórki należy podać:

 • Nazwę obiektu;
 • Przewidywany termin rozpoczęcia robót (minimum 21 dni od daty zgłoszenia);
 • Wysokość obiektu;
 • Odległość obiektu od granicy działki;
 • Lokalizacja obiektu, czyli adres zamierzenia, numer działki, obrębu, jednostki ewidencyjnej;
 • Zakres wykonywanych robót budowlanych;
 • Sposób wykonywania robót budowlanych.

Organ administracyjno-budowlany może wymagać również dołączenia załączników, takich jak:

 • Mapa ewidencyjna z zaznaczonym obiektem do rozbiórki oraz podaniem jego odległości od granic działki;
 • Zgoda właściciela obiektu;
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • Pełnomocnictwo, jednak tylko w przypadku działania w imieniu inwestora;
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

W stosunku do zgłoszenia, na mocy ust. 6 art. 30, organ ma prawo na wniesienie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej – ma na to 30 dni. Organ właściwy na pewno wniesie sprzeciw, jeśli do określonej rozbiórki wymaga się jednak pozwolenia na rozbiórkę, a nie zgłoszenia. Sprzeciw dostaniesz także, jeśli twoja rozbiórka zgłoszona za pomocą zgłoszenia naruszy plan zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

We wszystkich innych przypadkach musisz starać się o pozwolenie na rozbiórkę budynku.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Jeśli twoja rozbiórka nie spełnia wymagań zgodnie z którymi możesz jej dokonać uproszczoną procedurą zgłoszenia, musisz starać się o pozwolenie na rozbiórkę.

Procedurę wydania pozwolenia na rozbiórkę reguluje art. 32. ust. 1 ustawy prawo budowlane. Zgodnie z przepisami decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę może być wydana po uprzednim:

 1. Przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 2. Uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
 3. Wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii – w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków. Natomiast w przypadku obiektów lub obszarów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na rozbiórkę wydać organ administracji architektniczno–budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Pozwolenie na rozbiórkę - wymagane dokumenty

Aby rozpocząć prace rozbiórkowe w planowanym czasie, należy co najmniej 79 dni przed planowanymi robotami (czas na wydanie decyzji – 65 dni, uprawomocnienie – 14 dni), złożyć wniosek do starostwa lub do urzędu miasta.

Druk można pobrać w urzędzie albo ściągnąć z rządowej strony internetowej e-Budownictwo [przejdź na stronę e-Budownictwo].

Do wniosku o należy bezwzględnie dołączyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
 • Zgoda właściciela obiektu;
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
 • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu danego obiektu budowlanego z rejestru zabytków;
 • Dokumentacja strzałowa – w przypadku dokonywania rozbiórki metodą wybuchową;
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Projekt rozbiórki obiektu – w zależności od potrzeb;
 • Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej;
 • Pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozwoleniu na rozbiórkę oraz za ewentualne pełnomocnictwo

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiednich opłat. Jest to opłata skarbowej za wydanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego w wysokości 36 zł. Jeśli korzystasz z pełnomocnika, zapłacisz dodatkowo 17 zł za złożenie pełnomocnictwa.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.