Artykuły techniczne

Kalkulator odrolnienia działki - jak obliczyć koszt odrolnienia działki

Monika Byś
2024-04-19
~9 min
Głosów: 1, średnia ocen: 5
koszt odrolnienia działki

Przekształcenie ziemi rolnej na budowlaną może być doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą budować dom, ale mają do dyspozycji wyłącznie działkę rolną, np. przepisaną od rodziców. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje zmianę przeznaczenia działki rolnej na budowlaną w uzasadnionych przypadkach. Niestety procedura zmiany przeznaczenia działki może być kosztowna. Sprawdź, ile wynoszą koszty odrolnienia działki. 

 • Odrolnienie działki to proces zmiany przeznaczenia gruntu z rolniczego na inne, nie związane z rolnictwem, np. zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną, przemysłową lub inwestycyjną. 
 • Aby wybudować dom na działce rolnej, trzeba ją najpierw odrolnić, a następnie wyłączyć z użytkowania na cele rolnicze.
 • Koszt odrolnienia działki 0,5 ha działki może wynieść ponad 80 tys. zł.

Zmiana przeznaczenia działki z rolnej na budowlaną. Co zrobić, aby wybudować dom na działce rolnej?

Przekształcenie terenu z rolnego na budowlany to proces wymagający przejścia przez dwa kluczowe etapy:

 • ETAP 1: Obejmuje zmianę przeznaczenia terenu poprzez ustanowienie nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy dla działki obowiązuje już MPZP, a decyzja w sprawie zmiany przeznaczenia będzie pozytywna, należy wprowadzić zmiany w planie miejscowym;
 • ETAP 2: Uzyskanie zezwolenia na wyłączenie terenu z produkcji rolniczej.

W początkowej fazie procesu warto sprawdzić, czy teren naszego zainteresowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). W celu uzyskania tych informacji, można skontaktować się z urzędem gminy lub miasta lub skorzystać z usług portalu OnGeo.pl. Jeśli działka znajduje się w obszarze przeznaczonym rolniczo w planie, konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę jej przeznaczenia u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Warto podkreślić, że zmiana przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Sprawdź MPZP w Raportach o terenie OnGeo.pl

Ustalenie, czy na terenie Twojej działki znajduje się plan miejscowy, jest priorytetowym zadaniem na podstawie którego opracujesz kolejne kroki działania w procedurze przekształcenia działki rolnej na budowlaną. Z pomocą przyjdzie Ci Raport o terenie OnGeo.pl.

Generując Raport otrzymasz otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeżeli obszar jest częściowo objęty MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, raport informuje o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Jeżeli na wskazanym terenie nie ma obowiązującego planu, zostaniesz o tym również poinformowany w Raporcie o terenie.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Odrolnienie działki rolnej - czym jest?

Odrolnienie działki to proces zmiany przeznaczenia gruntu z rolniczego na inne, nie związane z rolnictwem, np. zmiana przeznaczenia działki rolnej na budowlaną, przemysłową lub inwestycyjną. 

Celem odrolnienia jest dopuszczenie do innego niż rolnicze użytkowania gruntu, co wiąże się z szeregiem procedur i formalności. Odrolnienie ziemi rolnej jest teoretycznie możliwe dla każdego terenu. Jednak stopień skomplikowania tej czynności zależeć będzie od tego, jaką klasą bonitacyjną klasyfikuje się dany teren. Zazwyczaj nie ma problemu z odrolnieniem ziemi, którą klasyfikuje się jako:

 • nieużytki,
 • grunty o najniższej przydatności produkcyjnej – np. klasy IV, V lub VI.

W przypadku takiej ziemi nie ma konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej, a decyzję o przekształceniu ziemi rolnej w budowlaną wydaje urząd miasta lub gminy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy właściciel gruntu zamierza zmienić przeznaczenie gruntu o wysokiej klasie przydatności rolnej. W uzasadnionych przypadkach okazuje się, że procedura będzie wymagała zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Istnieją dwa główne sposoby odrolnienia działki:

 • Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP): Jest to najbardziej powszechna metoda, która polega na uchwaleniu nowego MPZP przez gminę. Nowy plan musi uwzględniać działkę jako przeznaczoną do innego niż rolnicze użytkowania.
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy: Jest to możliwe w przypadku braku MPZP lub gdy działka nie jest objęta jego zapisami. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje starosta.

Dzisiaj jednak skupimy się na samych kosztach odrolnienia, dlatego więcej na temat sposobów odrolnienia działki dowiesz się z artykułu:

Koszty odrolnienia działki

Samo złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu, jak i wyłączenie go z produkcji rolnej, jest bezpłatne. Dodatkowych kosztów może wymagać jednak uzyskanie niektórych załączników. Poniżej opiszę wszystkie dokumenty i opłaty prowadzące do odrolnienia działki.

1.) Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu 

Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu składasz wówczas, gdy Twoja działka została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak już wspomniałam, samo złożenie wniosku jest bezpłatne, jednak niektóre dokumenty, które stanowią załącznik do wniosku wymagają wniesienia opłaty. Chodzi o:

 • mapę ewidencyjną,
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku, gdy działka nie znajduje się na terenie objętym MPZP, wówczas należy starać się o decyzję o warunkach zabudowy. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta właściwego dla lokalizacji działki. Wniosek powinien zawierać między innymi określenie granic terenu objętego wnioskiem wraz z charakterystyką planowanej inwestycji. Dokumenty, jakie należy złożyć oraz opis całej procedury, znajdziesz we wpisie:

1a.) Mapa ewidencyjna 

Koszt kopii mapy ewidencyjnej ustala się corocznie na podstawie obwieszczenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stawki za rok 2024 ustalono 24 października 2023 r. [link do obwieszczenia M.P.2023.1136].

Koszt według stawek podstawowych w przeliczeniu na 1 ha lub za pojedynczy arkusz drukowany w formacie A0 przedstawia poniższa tabela.

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

 

arkusz formatu A0

102,10 zł

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

58,34 zł

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

 

ha

14,58 zł

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

8,75 zł

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

 

 

obręb ewidencyjny

1458,58 zł

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

1020,98 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1458,58 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

875,14 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej 

1020,98 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

 583,43 zł  zł

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

 291,71 zł

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

29,18 zł

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

 218,80 zł

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

21,88 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

 1020,98 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

 145,85 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

729,28 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

102,10 zł

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,35 zł

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

osoba lub inny podmiot

0,61 zł

 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

gmina

29,18 zł

powiat

43,76 zł

województwo

72,93 zł

kraj

145,85 zł

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej dla Twojej działki złożysz bezpośrednio w urzędzie miasta lub starostwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Istnieje również możliwość złożenia wniosku internetowo za pomocą profilu zaufanego. 

1b.) Wypis i wyrys z EGIB 

Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacisz 150 zł, a w formie elektronicznej - 140 zł.

Poniższa tabela przedstawia listę kosztów wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ze wzglądu na zakres dokumentu.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

wydruk

30 zł

postać elektroniczna 

24 zł
Wypis z rejestru gruntów z danymi osobowymi (forma dokumentu)

wydruk

50 zł

postać elektroniczna 

40 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

wydruk

150 zł

postać elektroniczna 

140 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej

wydruk

110 zł

postać elektroniczna 

105 zł
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali 

wydruk

12 zł

postać elektroniczna 

15 zł
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali 

postać elektroniczna 

25 zł
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji na temat jakości danych ewidencyjnych i klauzuli do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej)

za każdą działkę ewidencyjną 

15 zł

Czas oczekiwania na wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków trwa zazwyczaj 2-7 dni.

2.) Wyłączenie z produkcji rolnej 

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej kończy procedurę przekształcenia gruntu rolnego na cele inne niż rolnicze. Pozytywne zakończenie tej procedury pozwala inwestorowi starać się o pozwolenie na budowę

Samo złożenie wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej jest bezpłatne, jednak podobnie, jak w przypadku wniosku o odrolnienie, opłaty wymagają załączniki, które należy dodać do wniosku, a są to:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, 
 • wypis z księgi wieczystej działki, 
 • plan zagospodarowania działki.

2a.) Wypis i wyrys z MPZP

Opłata skarbowa od wypisu:

 • do 5 stron – 30 zł
 • powyżej 5 stron – 50 zł

Opłata skarbowa od wyrysu:

 • 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł

Łączna kwota za wypis i wyrys z MPZP nie może przekroczyć 250 zł.

2b.) Wypis z KW działki

Wniosek o odpis księgi wieczystej składa się osobiście lub listownie w oddziale Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) przy Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Istnieje również możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wypis z księgi wieczystej.

Wniosek złożony w oddziale CIKW, listownie albo przez internet z opcją przesłania dokumentu pocztą
Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej30 zł
Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej60 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z jednego działu księgi wieczystej 15 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z dwóch działów księgi wieczystej 20 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z trzech działów księgi wieczystej 25 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z czterech działów księgi wieczystej 30 zł
Wniosek złożony przez internet z opcją do samodzielnego wydrukowania:
Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej20 zł
Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej15 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z jednego działu księgi wieczystej 5 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z dwóch działów księgi wieczystej 10 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z trzech działów księgi wieczystej 15 zł
Cena za wyciąg z księgi wieczystej z czterech działów księgi wieczystej 20 zł

3.) Należność za wyłączenie z produkcji rolnej i opłata roczna

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wymaga pokrycia tzw. należności za wyłączenie oraz opłat rocznych. Po otrzymaniu decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, konieczne jest uregulowanie należności - zarówno jednorazowej, jak i opłaty rocznej. Kwota do zapłaty jest naliczana od daty wyłączenia ziemi z produkcji rolniczej.

Należność jednorazowa dotyczy trwałego wyłączenia ziemi rolnej z produkcji. Jej wysokość zależy od rodzaju gleby i jej klasyfikacji. Koszty wyłączenia 1 hektara gruntów rolnych wynoszą odpowiednio:

Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymiŁąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
klasa gruntunależność (w zł)klasa gruntunależność (w zł)

Grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego

I437 175Ł i Ps I437 175
II378 885Ł i Ps II361 398
IIIa320 595Ł i Ps III291 450
IIIb262 305  

Grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego

IVa204 015Ł i Ps IV174 870
IVb145 725Ł V145 725
V116 580Ps V116 580
VI87 435Ł i Ps VI87 435

Niniejsza tabela powstała w oparciu o Ustawę z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 12, pkt. 7 (Dz.U.2024.82).

Opłatę roczną należy regulować przez okres 10 lat, przy czym każdego roku jej wysokość wynosi 10% należności jednorazowej. W przypadku tymczasowego wyłączenia ziemi z produkcji, opłatę trzeba uiścić przez cały okres trwania wyłączenia, jednakże nie dłużej niż przez 20 lat. Terminem płatności jest 30 czerwca każdego roku.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.