Analiza inwestycji

Konsultacje społeczne - udział mieszkańców w uchwalaniu miejscowych planów

Szczepan Sołtysik
2019-02-05
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 70, średnia ocen: 5
konsultacje-spoleczne-mpzp

Udział społeczeństwa w opracowywaniu planu miejscowego i studium uwarunkowań. Konsultacje społeczne to procedura, w ramach której zarówno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jak i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) są poddawane procedurze uzgadniania z mieszkańcami na etapie opracowywania tych dokumentów.

 • Władze samorządowe mogą prowadzić konsultacje społeczne dokumentów planistycznych o szerszym zakresie, niż jest to zapisane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • W miejscowym planie dąży się do osiągnięcia kompromisu pomiędzy mieszkańcami, ekologami, przedsiębiorcami i inwestorami, urzędami.
 • Możliwe jest składanie wniosków o sporządzenie planu lub jego zmianę.

W obydwu procedurach (MPZP oraz SUiKZP), w trakcie ich sporządzania można składać:

 • Wnioski do miejscowego planu lub studium uwarunkowań na początku procedury opracowywania projektu miejscowego planu lub studium. Etap ten ma miejsce przed opracowaniem projektu planu.
 • Uwagi do miejscowego planu lub studium uwarunkowań– kiedy projekt już powstał i jest wyłożony do publicznego wglądu.

Wnioski i uwagi złożone do MPZP lub SUiKZP powinny zostać rozpatrzone wraz z uzasadnieniem, a ich wykaz jest udostępniany publicznie (stanowi załącznik do uchwały w sprawie planu/studium).

Procedura uchwalania MPZP

Prowadzenie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedura ta jest częścią tzw. procedury planistycznej, w ramach której przeprowadza się szereg uzgodnień i ustaleń.

Poniżej wybrane etapy procedury uchwalania MPZP:

 • ogłoszenie w prasie informacji o wszczęciu procedury,
 • możliwość składania wniosków do projektu planu, następnie następuje ich zbieranie w celu ewentualnego uwzględnienia ich w projekcie planu,
 • szereg zawiadomień do odpowiednich instytucji,
 • sporządzenie właściwego projektu planu i prognozy skutków finansowych jego uchwalenia,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektu z różnego rodzaju urzędami,
 • konsultacje społeczne projektu planu, zbieranie uwag,
 • rozpatrywanie uwag oraz wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu planu,
 • przedstawienie radzie gminy projektu MPZP.

Władze samorządowe mogą prowadzić konsultacje społeczne dokumentów planistycznych o szerszym zakresie, niż jest to zapisane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przykładem dodatkowych procedur mających na celu uzgodnienie zapisów z mieszkańcami są np. dodatkowe serie konsultacji z mieszkańcami i właścicielami gruntów, na których planowane jest sporządzenie planu, studium. Dodatkowe konsultacje społeczne mają na celu poznanie opinii i potrzeb mieszkańców.

W jakim celu jest sporządzany plan miejscowy?

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia poprawnego zagospodarowania otaczającej nas przestrzeni. Jeżeli chcemy aby w naszej miejscowości był ład i porządek przestrzenny musimy mieć na uwadze że osiągnięcie tego może nastąpić głównie dzięki dobrze zaprojektowanym miejscowym planom.

W MPZP wskazuje się przede wszystkim lokalizację obszarów mieszkalnych, przemysłowych, usługowych, komunikacyjnych, terenów zielonych. Ogranicza się intensywność zabudowy, zamieszczanie bilbordów reklamowych, określa się odpowiednie uzbrojenie terenów. Dodatkowo wyznacza się różnego rodzaju strefy ochronne, wytyczne dla obiektów budowlanych, ich położenie i wiele innych istotnych wytycznych.

W miejscowym planie dąży się do osiągnięcia kompromisu pomiędzy mieszkańcami, ekologami, przedsiębiorcami i inwestorami, urzędami. Głównym narzędziem do osiągnięcia takiego porozumienia są procedury konsultacji społecznych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentach planistycznych, zachęcamy do przeczytania innych artykułów na naszym blogu:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – DLACZEGO WARTO SPRAWDZIĆ?

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – DLACZEGO WARTO SPRAWDZIĆ

OZNACZENIA STOSOWANE W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Możliwe jest składanie wniosków o sporządzenie planu (jeśli planu nie ma), lub jego zmianę (jeśli plan jest, ale nie zgadzamy się z jego ustaleniami). W tym przypadku dalsza procedura zależy od gminy. Gmina ma obowiązek takie wnioski gromadzić i przynajmniej raz w na 4 lata dokonywać analizy aktualności obowiązujących planów miejscowych i Studium. Jeżeli uzna, że wniosek jest uzasadniony, może rozpocząć formalną procedurę sporządzenia lub zmiany planu.

Jak napisać wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego? Co wpisać do wniosku o zmianę MPZP?

Wniosek o zmianę MPZP lub SUiKZP powinien zawierać m. in.:

 • Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy.
 • Miejscowość i datę sporządzenia wniosku.
 • Nazwę urzędu miasta lub gminy, do którego kierujemy wniosek, najlepiej z podaniem wydziału, w którym prowadzi się sprawy z tego zakresu.
 • Nazwa wniosku “WNIOSEK o sporządzenie/ zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy …”.
 • Następnie w treści wniosku należy wskazać dokładną lokalizację obszaru (adres, nr. działki), o której zmianę wnioskujemy. W tym celu możesz skorzystaj z Raportów o Terenie, a wygenerowany raport dołącz do wniosku (pobierz przykładowy raport).
 • Opisz dokładnie o jaką zmianę wnioskujesz, np. możliwość zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, możliwość zabudowy pod działalność usługową, dopuszczenie lokalizacji obiektów przemysłowych, składowisk itp.
 • Podpis wnioskodawcy.

Należy mieć na uwadze że urzędy mogą mieć swoje wytyczne co do wniosków o sporządzenie / zmianę MPZP lub SUiKZP, warto więc sprawdzić stronę internetową danego urzędu, w celu sprawdzenia wymogów. Z pewnością dołączenie do wniosku Raportu o Terenie wygenerowanego z Geoportalu OnGeo.pl wpłynie na lepszy odbiór wniosku i usprawni procedowanie.

Konsultacje społeczne – internetowe serwisy wspierające procedury uzgadniania dokumentów planistycznych

Przykładowe serwisy – portale internetowe do prowadzenia konsultacji społecznych dokumentów planistycznych:

GISnet MPZP, geoportal autorstwa firmy SmallGIS, dedykowany dla urzędów miast i gmin, przeznaczony do zarządzania dokumentacją planistyczną, publikacji rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do prowadzenia konsultacji uchwalanych MPZP oraz SUiKZP z mieszkańcami, przy wykorzystaniu interaktywnych formularzy oraz technologi GIS.

Konsultacje MPZP – nasza przestrzeń, Geoportal należący do Fundacji Wspomagania Wsi, wykonany został również przez specjalistów z branży GIS – firmy SmallGIS, serwis dedykowany jest do prowadzenia konsultacji społecznych planów miejscowych w gminach wiejskich i w małych miastach.

Firma SmallGIS specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych typu GIS. W przypadku zainteresowania wdrożeniem gotowych rozwiązań lub stworzeniem nowych – dedykowanych dla klienta, zapraszamy do kontaktu.

Geoportal OnGeo.pl – nowoczesny portal analityczny dla inwestorów, właścicieli oraz specjalistów z branży nieruchomości

Zapraszamy do odwiedzenia Geportalu OnGeo.pl, w serwisie znajdziesz innowacyjne narzędzie analityczne – Raporty o Terenie, umożliwiające wygenerowanie analizy dotyczącej dowolnego obszaru w Polsce.

Dodatkowo w ramach serwisu udostępniamy nowoczesny Portal Nieruchomości na Sprzedaż OnGeo.pl, portal różni się od innych tego typu rozwiązań, ponieważ głównym źródłem prezentacji ofert jest interaktywna mapa.

Poniżej prezentujemy filmik instruktażowy, jak skorzystać z Geoportalu OnGeo.pl. Wynikiem jaki otrzymasz jest analiza nieruchomości – Raport o Terenie, przykładowy raport zawierający komplet możliwych do uzyskania informacji możesz pobrać klikając -> w link

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl