Porady OnGeo

Kategorie geotechniczne, dowiedz co możesz wybudować na danej kategorii geotechnicznej gruntu

Monika Byś
2022-05-13
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-06-30
Głosów: 21, średnia ocen: 5
kategorie geotechniczne

Planujesz budowę domu? Pamiętaj o sprawdzeniu kategorii geotechnicznej jeszcze przed rozpoczęciem procesu budowlanego. Kategoria geotechniczna gruntu określa z jakim gruntem masz do czynienia na swojej działce. Dzięki niej dowiesz się jakie warunki musi spełnić twoja inwestycja budowlana, aby jej posadowienie na gruncie było bezpieczne oraz jakie budynki i inne obiekty mogą powstać na danej parceli. Zobacz jak sprawdzić kategorie geotechniczne oraz kto je ustanawia. 

 • Celem badania geotechnicznego gruntów jest rozróżnienie warstw i podłoża oraz ustalenie poziomu wód gruntowych i ich tendencji wzrostowych w skali roku.
 • Bez badania geotechnicznego gruntu, nie uzyskasz pozwolenia na budowę.
 • Kategorie geotechniczne gruntu to klasyfikacja na podstawie stopnia skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji projektu budynku. 

Co to są kategorie geotechniczne gruntu?

Zanim jeszcze zaczniesz wprowadzać w czyn swoje marzenia o budowie własnego domu, powinieneś zlecić wykonanie badań geotechnicznych gruntu. Badania geotechniczne wykonuje zarówno geolog, jak i geotechnik, który posiada uprawnienia geologiczne w kategorii 5 i 7. Uprawnienia zdobywa się na podstawie zdanego egzaminu państwowego.

MPZP czasami nakłada obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego!

Zwróć uwagę na Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego! W nielicznych przypadkach plany miejscowe nakładają obowiązek sporządzenia badania geotechnicznego gruntu.

Geotechnik lub geolog:

 • wykona dokładne pomiary,
 • określi rodzaj podłoża,
 • sprawdzi poziom wód gruntowych
 • na tej podstawie stwierdzi, czy teren nadaje się pod inwestycje,
 • jeśli grunt się nie nadaje, to jakie zabiegi należy wykonać wcześniej, żeby budowa była możliwa.

Pamiętaj! W teorii możesz budować dom na każdym gruncie i niemal w każdych warunkach. Wszystko zależy od tego, czy masz wystarczająco dużo samozaparcia oraz czy masz odpowiednio duże możliwości finansowe. Inwestycja na złożonym i trudnym gruncie, np. gruncie o wysokim poziomie wód gruntowych, wymaga wysokich kosztów przygotowawczych.

Na podstawie znajomości warunków glebowych występujących na działce, można przyporządkować grunt do trzech kategorii geotechnicznych.

Czym one są? Kategorie geotechniczne gruntu to klasyfikacja na podstawie stopnia skomplikowania warunków gruntowych i konstrukcji projektu budynku. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej dopasujesz projekt budowlany do działki oraz dowiesz się jak postępować z budową w przypadku złożonego gruntu.

W OnGeo.pl sprawdzisz klasę bonitacyjną gruntu 

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Kategorie geotechniczne gruntu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.0.463) kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia:

 • odkształceń i drgań,
 • stopnia złożoności oddziaływań,
 • stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na:

 1. Proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 2. Złożone - występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 3. Skomplikowane - występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Badania geotechniczne klasyfikują obiekty do trzech kategorii geotechnicznych gruntu, czyli:

Pierwsza kategoria geotechniczna

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeśli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Obiekty zakwalifikowane do tej kategorii wymagają od inwestora przede wszystkim sporządzenia fachowej opinii na temat gruntu i wód gruntowych przed rozpoczęciem budowy. W przypadku budowy domu parterowego, domu z poddaszem użytkowym, domu piętrowego oraz domu z podpiwniczeniem (w przypadku, gdy jest posadowiony na prostych warunkach gruntowych) posiadanie opinii specjalisty będzie wystarczające.

Druga kategoria geotechniczna

Druga kategoria geotechniczna obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę,
 • wykopy, nasypy budowlane oraz inne budowle ziemne,
 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące.

Trzecia kategoria geotechniczna

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje: obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, a są to:

 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, czyli:
  • obiekty energetyki,
  • rafinerie,
  • zakłady chemiczne,
  • zapory wodne,
  • inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m,
  • budowle stoczniowe,
  • wyspy morskie i platformy wiertnicze,
  • inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne.
 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Obiekty określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
 • obiekty infrastruktury krytycznej,
 • obiekty zabytkowe i monumentalne.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.