Artykuły techniczne

Jak przygotować teren pod budowę domu? Poradnik krok po kroku

Monika Byś
2024-02-13
~7 min
Głosów: 13, średnia ocen: 4.7
Jak przygotować teren pod budowę domu

Przygotowanie terenu pod budowę domu to kluczowy krok, który ma ogromny wpływ na stabilność i trwałość całej konstrukcji. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone prace ziemne pozwolą przy spieszyć i usprawnić cały proces budowy. Jak przygotować teren pod budowę domu? Sprawdź nasz poradnik krok po kroku. 

  • Rozpoczęcie budowy domu następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
  • Jak przygotować teren pod budowę domu? Prace przygotowawcze składają się na 6 kroków: usunięcie istniejących struktur i przeszkód, wyrównanie terenu działki, badania geotechniczne, dokładny pomiar i wytyczenie działki i budynku, utwardzenie drogi dojazdowej na teren budowy i ogrodzenia oraz wykonanie wykopów pod fundamenty. 
  • Budowa domu to inwestycja na lata, dlatego nie warto się spieszyć i oszczędzać na jakości materiałów i prac
  • W OnGeo.pl zdiagnozujesz swoją działkę w 5 minut, bez wychodzenia z domu. Sprawdzisz m.in. ile ziemi musisz nawieźć lub zebrać aby wyrównać teren działki oraz dowiesz się, jakie są warunki geologiczno-budowlane Twojej działki. 

Jak przygotować teren pod budowę domu?

Zgodnie z prawem budowlanym, rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych, do których zaliczamy oczyszczanie terenu działki, wyrównanie terenu oraz wykopy, np. pod fundamenty. Przygotowanie terenu pod budowę domu możemy podzielić na 6. kroków.

1. Usunięcie istniejących struktur i przeszkód

Pierwszym zadaniem w ramach prac ziemnych jest likwidacja niepotrzebnych krzewów i drzew na obszarze przeznaczonym pod budowę. Ma to na celu stworzenie miejsca dla maszyn budowlanych oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności na placu budowy. Warto zaznaczyć, że wycinka roślinności wymaga zgody właściwych organów, takich jak wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Kolejnym krokiem jest usunięcie wierzchniej warstwy gleby roślinnej na głębokość około 15-30 cm. Zdeponowana gleba może być użyta w przyszłości do prac związanych z zagospodarowaniem terenu po ukończeniu budowy. Może posłużyć do wyrównania terenu lub stworzenia ogrodu.

Jeśli na terenie znajdują się stare budynki lub inne konstrukcje, należy je wyburzyć. Pamiętaj jednak, że wyburzenie niektórych obiektów budowlanych będzie wymagało pozwolenia na rozbiórkę. O procedurze rozbiórki starych budynków pisaliśmy we wpisie: Pozwolenie na rozbiórkę budynku. Kiedy nie musisz zgłaszać rozbiórki

2. Wyrównanie terenu działki

Wyrównanie działki, poziomowanie działki, niwelowanie działki - to pojęcia odnoszące się do czynności polegającej na wywiezieniu lub usypaniu ziemi w celu wyrównania różnic wysokości na działce budowlanej. Dzięki niwelacji bezpieczne usytuowanie fundamentów będzie znacznie łatwiejsze. 

W przypadku obszarów wymagających obniżenia terenu, usuwa się nadmiar ziemi za pomocą koparek lub innych maszyn budowlanych. Natomiast, jeśli na działce występują zagłębienia, wyrównuje się je poprzez uzupełnienie ziemią lub innym materiałem wyrównującym. Kluczem do sukcesu jest zatem oszacowanie objętości ziemi, jaką należy usunąć lub nawieźć na działkę, aby uzyskać pożądany poziom. Dlatego mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. W OnGeo.pl podjęliśmy się analizy objętości ziemi, która dostarczy Ci informacji na temat kubatury ziemi potrzebnej do niwelacji terenu. 

Sprawdź, ile ziemi musisz usunąć lub dowieźć aby wyrównać teren pod budowę

Objętość ziemi (kubatura) to miara określająca rozmiar przestrzeni zajmowanej przez grunt. Dzięki analizie objętości dowiesz się, ile ziemi musisz dowieść lub zebrać z określonego terenu, aby go wyrównać i przygotować pod dalsze prace ziemne, np. pod budowę domu. Od teraz analiza objętości ziemi dostępna jest w Raporcie o działce OnGeo.pl.

ANALIZA OBJĘTOŚCI ZIEMI - POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE

Każda analiza zawiera mapę wraz z legendą oraz opis w postaci tabeli. Na mapie wysokościowej zaznaczamy kolorami cztery strefy wysokościowe - od najniższej (oznaczonej kolorem zielonym), po najwyższą (oznaczoną kolorem czerwonym). Granice stref wyznaczają linię przekroju, na podstawie którego dokonaliśmy obliczenia kubatury ziemi potrzebnej do zniwelowania i wyrównania terenu działki.

 Analiza objętości ziemi w Raporcie o terenie OnGeo.pl
 Analiza objętości ziemi w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania.

3. Badania geotechniczne 

Kolejnym bardzo ważnym i nierzadko pomijanym etapem przed budową domu są badania geotechniczne gruntu. Badanie geotechniczne odgrywa kluczową rolę w procesie planowania budowy, zapewniając informacje o warunkach gruntowych na terenie, na którym ma być wzniesiony budynek. Pozwala na określenie nośności gruntu, czyli jego zdolności do utrzymania obciążenia budowli. Ta informacja jest niezwykle istotna przy projektowaniu fundamentów, ponieważ pozwala inżynierom dostosować je do konkretnych warunków gruntowych.

Ponadto pozwala również na identyfikację potencjalnych zagrożeń geologicznych, takich jak osunięcia terenu, erozja czy działanie wód gruntowych. Pozwala to inżynierom opracować odpowiednie strategie budowlane mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia takich zagrożeń. 

Na podstawie wyników badania geotechnicznego inżynierowie mogą zdecydować o odpowiedniej technologii budowlanej, która najlepiej odpowiada warunkom gruntowym. Na przykład, jeśli grunt jest słaby, mogą zalecić zastosowanie palów fundamentowych lub innych rozwiązań zwiększających stabilność budynku. 

Ceny badania geotechnicznego dla działki budowlanej zaczynają się od kilkuset złotych za jedno badanie sondowe, ale mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych w przypadku bardziej skomplikowanych badań. Dlatego alternatywą jest sprawdzenie warunków gruntowych w Raporcie o działce. 

Sprawdź geologiczne warunki budowlane działki

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Dostaniesz informacje o budowie podłoża na analizowanym terenie, procentowym udziale powierzchni działki w kolejnych kategoriach i źródle danych, z których pochodzi opracowanie.

Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie dla działki
Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie dla działki

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych

4. Dokładny pomiar i wytyczenie działki i budynku

Pierwszym etapem po wydaniu pozwolenia na budowę są prace geodezyjne. Geodeta wskazuje miejsce, gdzie ma stanąć obiekt budowlany w oparciu o wcześniej zatwierdzony projekt architektoniczno-budowlany. Dokładne usytuowanie budynku na działce budowlanej znajduje się w projekcie zagospodarowania działki.

Wytyczenie granic budynku polega na trwałym oznakowaniu osi i punktów charakterystycznych obiektu budowlanego. W każdym narożniku budynku geodeta umieszcza paliki, które wykraczają około 50 cm poza obręb przyszłych wykopów, a następnie mocuje się je poziomo przy pomocy desek. Pomiędzy palikami napina sznur murarski, który wyznacza osie budynku. Ponadto ustala punkt wysokościowy, tzw. reper, który określa poziom "zero" budynku.

Nowo wybudowany budynek należy również odpowiednio usytuować względem sąsiednich budynków i granic działki. O tym, jakie obowiązują minimalne odległości od budynków i innych elementów zagospodarowania pisaliśmy we wpisie: Usytuowanie budynków i innych obiektów na działce

5. Utwardzenie drogi dojazdowej na teren budowy i ogrodzenia

Ważne jest, aby już na wczesnym etapie przygotowań zadbać o drogę dojazdową. Budowa domu wiąże się z transportem ciężkiego sprzętu i materiału oraz pracą maszyn i pojazdów budowlanych. A to niestety niekorzystnie wpłynie na stan podjazdu. Dlatego warto rozważyć opcję utwardzenia drogi, na przykład poprzez użycie gruzu pozyskanego z rozbiórki innego obiektu budowlanego, kruszywa lub żwiru.

Budowa domu wiąże się z pracą ciężkim sprzętem. Zadbaj o bezpieczny podjazd i utwardź drogę dojazdową.
Budowa domu wiąże się z pracą ciężkim sprzętem. Zadbaj o bezpieczny podjazd i utwardź drogę dojazdową. 

W celu zabezpieczenia terenu budowy oraz aby utrudnić dostęp do domu osobom nieupoważnionym, należy odpowiednio ogrodzić teren. Tymczasowe ogrodzenie, na przykład z drewna lub metalu, może być zainstalowane wokół granic budowy. Jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów dotyczących budowy.

Pamiętaj także, że każda budowa powinna być oznaczona tablicą informacyjną, umieszczoną w widocznym miejscu na murze lub właśnie na tymczasowym ogrodzeniu. Tablica jest szczególnie potrzebna z przyczyn formalnych oraz ze względów bezpieczeństwa, ponieważ pozwala szybko zareagować w przypadku wystąpienia jakichś nieprawidłowości i wystąpienia realnego zagrożenia na budowie.

6. Wykonanie wykopów pod fundamenty

Kolejnym etapem jest przygotowanie fundamentów. Po wytyczeniu obszaru rozpoczyna się wykonywanie wykopów pod fundamenty za pomocą maszyn budowlanych, takich jak koparki czy spycharki. 

W trakcie wykonywania wykopów regularnie sprawdza się ich jakość i zgodność z projektem budowlanym. Kontroluje się głębokość, kształt i stabilność wykopów. Po wykonaniu wykopów przygotowuje się ich dno, usuwając luźne materiały i równomiernie zagęszczając grunt, aby stworzyć solidną podstawę dla fundamentów. Ważne jest, aby nie przekraczać poziomu terenu określonego w projekcie budowlanym. Nadmiarowa ziemia może spowodować zalewanie sąsiednich nieruchomości w przypadku intensywnych opadów deszczu. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować wstrzymaniem prac budowlanych oraz nałożeniem kar finansowych. Dlatego istotne jest świadome działanie w tym zakresie.

Wykopane obszary mogą być czasowo zabezpieczone przed osunięciem się ścian wykopu, na przykład poprzez zastosowanie podpór tymczasowych lub systemów zbrojeniowych.

Jak przygotować teren pod budowę domu? Podsumowanie

Przygotowanie terenu pod budowę domu to proces wieloetapowy, który obejmuje szereg działań mających na celu stworzenie odpowiedniej podstawy dla budynku. Pamiętaj jednak, że stanowią one podstawę, która będzie rzutowała na płynność prac na kolejnych etapach budowy domu. Aby cały proces budowy domu przebiegał bez zastrzeżeń i niespodzianek, nie bagatelizuj etapu przygotowawczego i nie pomijaj badania geotechnicznego gruntu. Skorzystaj z pomocy ekspertów i zdiagnozuj swoją działkę przed budowę i nie daj się zaskoczyć

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.