Analiza inwestycji

Analiza objętości ziemi w Raporcie o działce

Monika Byś
2024-01-31
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-02-01
Głosów: 17, średnia ocen: 5
analiza objętości ziemi

Objętość ziemi (kubatura) to miara określająca rozmiar przestrzeni zajmowanej przez grunt. Dzięki analizie objętości dowiesz się, ile ziemi musisz dowieść lub zebrać z określonego terenu, aby go wyrównać i przygotować pod dalsze prace ziemne, np. pod budowę domu. Od teraz analiza objętości ziemi dostępna jest w Raporcie o działce OnGeo.pl.

 • Analiza objętości ziemi to proces oceny ilości ziemi na określonym obszarze, często przeprowadzany w kontekście planowania budowy, inwestycji lub zagospodarowania terenu.
 • Dzięki badaniu objętości ziemi dowiesz się, jaką kubaturę ziemi należy dowieźć na działkę, aby wyrównać teren lub ile ziemi należy usunąć, aby wyrównać teren działki. Informacja ta przyda się do oszacowania kosztów związanych z niwelacją terenu np. pod budowę domu.
 • Analizę objętości ziemi znajdziesz w Raportach o Terenie OnGeo.pl.

Analiza objętości ziemi

Analiza objętości ziemi to proces oceny ilości ziemi na określonym obszarze, często przeprowadzany w kontekście planowania budowy, inwestycji lub zagospodarowania terenu. Cała analiza obejmuje dwa kluczowe elementy:

 • Mapę wysokościową, która przedstawia rzeźbę terenu na badanej działce, uwzględniając średnią wysokość nad poziomem morza oraz obszary o wyższych i niższych wysokościach w stosunku do wyznaczonej średniej. Na mapie wysokościowej oznaczamy również najwyższy, najniższy i średni punkt wysokościowy oraz dodatkowo dwa wysokościowe punkty pośrednie;
 • Tabelę wysokości, dostarczającą informacji na temat objętości ziemi dla różnych poziomów wysokości. Dla każdego poziomu podajemy:
  • wysokość,
  • wysokość względną,
  • kubaturę do wyrównania terenu,
  • kubaturę ziemi nad poziomem.

Jak czytać analizę objętości ziemi?

Każda analiza zawiera mapę wraz z legendą oraz opis w postaci tabeli. Na mapie wysokościowej zaznaczamy kolorami cztery strefy wysokościowe - od najniższej (oznaczonej kolorem zielonym), po najwyższą (oznaczoną kolorem czerwonym). Granice stref wyznaczają linię przekroju, na podstawie którego dokonaliśmy obliczenia kubatury ziemi potrzebnej do zniwelowania i wyrównania terenu działki.

Punktem wyjścia jest wysokość średnia na działce. Celem opracowania jest zatem odpowiedź na pytanie, ile ziemi należy nawieźć lub zebrać, aby wyrównać teren do wartości średniej. Aby najlepiej pokazać, czym jest analiza objętości ziemi, posłużę się przykładem.

Przykład opracowania: Analiza objętości ziemi w Raporcie o terenie OnGeo.pl
Mapa 1. Analiza objętości ziemi w Raporcie o terenie OnGeo.pl

ANALIZA OBJĘTOŚCI ZIEMI - POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE

Średnia wartość terenu wynosi 340,25 m n.p.m. Wysokość względna, czyli różnica między punktem pośrednim, a najniższym (330,31 m n.p.m) wynosi 9,94 metrów. Aby dobrze zinterpretować wartości podane w ostatnich kolumnach tabeli, czyli kubatura do wyrównania terenu i kubatura ziemi nad poziomem posłużmy się rysunkami pomocniczymi.

Na każdym rysunku (Rys. 1. Rys.2.) przedstawiam przekrój poprzeczny terenu. Widzimy nie tylko, jak zmienia się wysokość stoku, ale również, że ukształtowanie terenu działki naturalnie wyznacza co najmniej 5 punktów charakterystycznych - najniższy, najwyższy, średni i dwa dodatkowe nazwane pośrednimi. Wysokości w tabeli na przykładzie opracowania (Mapa 1.) posortowane są w taki sposób, aby jako pierwsza wyświetlała się wysokość najmniejsza, aż do największej.

Kubatura do wyrównania terenu - co to znaczy?

Na rysunku poniżej, na zielono zaznaczyłam obszar, oznaczający ilość ziemi, jaką należałoby dowieźć, aby wyrównać teren do następnego punktu wysokościowego (Rys.1). Objętość ta, wyrażona w metrach sześciennych, wskazana została w kolumnie "Kubatura do wyrównania terenu". 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny - kubatura do wyrównania terenu, OnGeo.pl
Rys. 1. Przekrój poprzeczny - kubatura do wyrównania terenu, OnGeo.pl

Posługując się przykładem powyżej, możemy odczytać, że aby zniwelować teren do pierwszej wysokości pośredniej (333,87 m n.p.m.) należałoby dowieźć 11999,85 metrów sześciennych ziemi.

Wraz ze wzrostem wysokości, punktem odniesienia jest ten najniższy, dlatego, jeśli zamierzasz zniwelować teren do wartości średniej, kubatura do wyrównania w tabeli podawana jest jako objętość od punktu najniższego, aż do średniej wysokości, a nie od pośredniej wysokości 1 do wartości średniej.

Kubatura ziemi pod poziomem - co to znaczy?

Jeśli zależy Ci na niwelacji polegającej na zebraniu części masy ziemi, to informacji na ten temat dostarczy Ci ostatnia kolumna "Kubatura ziemi nad poziomem". Aby wyjaśnić, co to znaczy, posłużę się rysunkiem.

Rys. 2. Przekrój poprzeczny - kubatura ziemi pod poziomem, OnGeo.pl
Rys. 2. Przekrój poprzeczny - kubatura ziemi pod poziomem, OnGeo.pl

Na pomarańczowo zaznaczyłam fragment terenu, który należałoby usunąć, aby wyrównać teren do pierwszej wysokości pośredniej, czyli, jak czytamy w tabeli (Mapa 1.), do wysokości 333,87 m n.p.m. W ostatniej kolumnie odczytujemy, że objętość ziemi, jaką należy usunąć, wynosi 62997,59 metrów sześciennych.

Wraz ze spadkiem wysokości, punktem odniesienia jest ten najwyższy, dlatego, jeśli zamierzasz zniwelować teren do wartości średniej, kubatura do zniwelowania w tabeli podawana jest jako objętość od punktu najwyższego, aż do średniej wysokości, a nie od pośredniej wysokości 2 do wartości średniej.

Do czego przyda Ci się analiza objętości ziemi?

Analiza ilości ziemi to wartościowe źródło informacji dla każdego, kto planuje zakup nieruchomości lub inwestycję budowlaną na konkretnym terenie. Dzięki analizie objętości ziemi:

 1. Przewidzisz koszty związane z przygotowaniem terenu pod budowę lub zagospodarowanie. Pamiętaj - im większa rozbieżność między wysokością terenu a docelowym poziomem, tym większe wydatki na prace ziemne, transport i utylizację gleby;
 2. Sprawdzisz zgodność terenu z wymaganiami technicznymi i prawnymi dla planowanego celu. Niektóre typy konstrukcji, np. budynki mieszkalne lub obiekty przemysłowe, podlegają określonym normom dotyczącym wysokości terenu względem poziomu morza. Analiza objętości ziemi umożliwia ocenę, czy dany teren spełnia te kryteria;
 3. Porównasz atrakcyjność i opłacalność działek. Analiza objętości ziemi wspomaga w wyborze działki, uwzględniając aspekty kosztów i korzyści związane z ukształtowaniem terenu;
 4. Wykonasz optymalny plan rozwoju terenu pod kątem planowania przestrzennego. Analiza objętości terenu stanowi istotne opracowanie w procesie opracowania planów zagospodarowania terenu.

Jak pobrać Analizę objętości ziemi w Raporcie o działce?

 • Wybierz interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznacz temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie analiza objętości ziemi, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. W tym celu wybierz temat “Fizjografia terenu - Analiza objętości ziemi";
Wybierz Analiza objętości ziemi
Wybierz Analiza objętości ziemi
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam/a wybierasz za co płacisz.

Zobacz również w film na platformie youtube.com, gdzie znajdziesz instrukcję, jak pobrać Raport o terenie:

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.