Analiza inwestycji

Analiza osiadania terenu w Raporcie OnGeo.pl

Monika Byś
2023-06-28
~5 min
Post zaktualizowany: 2023-10-10
Głosów: 35, średnia ocen: 5
osiadanie terenu

Analiza osiadania terenu jest procesem oceny i monitorowania zmian w poziomie gruntu w odpowiedzi na np. obciążenie terenu lub osiadanie terenów górniczych. Osiadanie terenu może prowadzić do uszkodzenia budynków, infrastruktury i innych konstrukcji budowlanych, co może mieć katastrofalne skutki. Dlatego monitorowanie ruchów pionowych terenu jest kluczowym elementem projektowania każdego obiektu budowlanego. Od teraz temat analiza osiadania terenu dostępny jest w Raporcie o terenie OnGeo.pl, który wygenerujesz w zaledwie 5 minut. 

 • Osiadanie i podnoszenie terenu to dwa różne procesy, które wpływają na zmianę poziomu terenu.
 • Osiadanie odnosi się do obniżania się poziomu terenu, podczas gdy podnoszenie dotyczy zwiększania poziomu terenu. Oba procesy mogą wynikać zarówno z naturalnych czynników geologicznych, jak i z działalności człowieka.
 • Osiadanie terenu występuje, gdy grunty ulegają kompresji lub zagęszczeniu pod wpływem obciążenia lub innych czynników.
 • Podnoszenie terenu oznacza wzrost poziomu terenu w wyniku różnych procesów geologicznych lub działalności człowieka.
 • Zarówno osiadanie, jak i podnoszenie terenu mogą mieć istotne konsekwencje dla budynków, infrastruktury i środowiska.
 • Od teraz temat analiza osiadania terenu dostępny jest w Raporcie o terenie OnGeo.pl, który wygenerujesz w zaledwie 5 minut. 

Pionowe ruchy terenu

Mówiąc o ruchach masowych terenu mamy na myśli dwa różne procesy, które wpływają na zmianę poziomu terenu - osiadanie i podnoszenie. Osiadanie odnosi się do obniżania się poziomu terenu, podczas gdy podnoszenie dotyczy zwiększania poziomu terenu. Oba procesy mogą wynikać zarówno z naturalnych czynników geologicznych, jak i z działalności człowieka.

W przypadku analizy średniego osiadania terenu lub średniego podnoszenia, przeprowadza się pomiary i monitoruje zmiany poziomu terenu w czasie. Do tego celu wykorzystuje się techniki geodezyjne, takie jak pomiary GPS czy pomiary przy użyciu naziemnych mierników poziomu. Dodatkowo, w przypadku działalności człowieka, stosuje się techniki inżynierskie, aby kontrolować i zarządzać podnoszeniem terenu w celu minimalizowania skutków dla budynków, infrastruktury i środowiska.

W praktyce, zarówno osiadanie, jak i podnoszenie terenu mogą mieć istotne konsekwencje dla budynków, infrastruktury i środowiska. Dlatego ważne jest, aby prowadzić analizę i monitorowanie tych procesów, zwłaszcza w kontekście planowania i projektowania budynków oraz infrastruktury. Przyjęcie odpowiednich środków zaradczych jest konieczne, aby efektywnie zarządzać skutkami osiadania lub podnoszenia terenu i minimalizować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa i stabilności konstrukcji.

Osiadanie terenu

Osiadanie terenu występuje, gdy grunty ulegają kompresji lub zagęszczeniu pod wpływem obciążenia lub innych czynników, co prowadzi do zmniejszenia objętości i obniżenia poziomu terenu. Przykładowo, w wyniku budowy budynków lub infrastruktury, ciężar tych struktur może powodować osiadanie gruntu pod nimi.

Osiadanie obserwujemy wówczas, gdy wartość zmian poziomu terenu w czasie przybiera wartości ujemne. Przykładowo, kiedy analiza osiadania terenu wynosi -11, oznacza to, że średnie osiadanie w pewnym obranym punkcie w terenie wynosi 11 mm/rok.

Osiadanie może mieć miejsce zarówno w naturalnych warunkach, jak i w wyniku działalności człowieka. Przykładem sytuacji mających istotny wpływ na osiadanie jest budowa obiektów budowlanych lub wydobycie surowców naturalnych.

Podnoszenie terenu

Podnoszenie terenu, z kolei, oznacza wzrost poziomu terenu w wyniku różnych procesów geologicznych lub działalności człowieka. Może to być wynikiem ruchów tektonicznych, wypiętrzania się terenu, procesów osadzania się nowych warstw osadów lub innych czynników.

Podnoszenie obserwujemy wówczas, gdy wartość zmian poziomu terenu w czasie przybiera wartości dodatnie. Przykładowo, kiedy analiza podnoszenia terenu wynosi 12, oznacza to, że średnie podnoszenie w pewnym obranym punkcie w terenie wynosi 12 mm/rok.

Działalność człowieka, takie jak eksploatacja surowców naturalnych, może również przyczyniać się do podnoszenia terenu.

Jak mierzy się ruch pionowy terenu?

Wiedzy na temat pionowych ruchów terenu dostarcza nam Europejski System Ruchu Naziemnego. ESRN wykorzystuje zaawansowaną analizę interferometryczną obrazów radarowych Sentinel-1 z syntetyczną aperturą, po to, aby zestawić wyniki badania historycznego z aktualnymi deformacjami w poszczególnych punktach pomiarowych. W środowisku miejskim na każdy kilometr kwadratowy może przypadać wiele setek, a nawet tysięcy punktów pomiarowych "InSAR".

EGMS dostarcza danych w postaci map oznaczonych kolorami według prędkości ruchu ziemi, wyrażonej w milimetrach na rok (mm/rok). Mapy naziemne EGMS mają kluczowe znaczenie dla badania, monitorowania i zrozumienia różnorodnych zjawisk deformacji, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i antropogenicznego, takich jak osuwiska, osiadanie, aktywność sejsmiczna i tektoniczna.

Analiza osiadania terenu w Raporcie OnGeo.pl

W Raporcie o terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę osiadania terenu a także tabelaryczne zestawienie najważniejszych parametrów dotyczących wybranego obszaru. Monitoring osiadania został przeprowadzony z wykorzystaniem danych Europejskiego Systemu Ruchu Naziemnego.

Pełny Raport o terenie
Raport o terenie dla obszaru o dużym natężeniu osiadania

Ruch pionowy na mapie przedstawiono kolorami według różnych prędkości względem ziemi (mm/rok). Przemieszczenia mogą przyjmować wartości ujemne, co oznacza, że teren osiada, lub wartości dodatnie, co świadczy o podnoszeniu się terenu. Dodatkowo do szczegółowej analizy badany jest najbliższy punkt pomiaru (lub punkty w przypadku większego terenu). 

Każdy z wybranych punktów pomiarowych InSAR zawiera wykres szeregów czasowych przemieszczenia dla okresu analizy względem linii odniesienia, co pozwala na monitoring zmian deformacji. Wykres ten również dołączamy w ramach tematu w Raporcie o terenie. 

Zobacz, jak wygląda przykładowy fragment Raportu z tematem “Osiadanie terenu”. 

Fragment Raportu o terenie z tematem osiadanie terenu /OnGeo.pl/
Fragment Raportu o terenie z tematem osiadanie terenu /OnGeo.pl/

Uwaga! Analiza osiadania terenu w OnGeo.pl, dostępna jest dla obszarów zurbanizowanych, nie ma pokrycia całego kraju. 

Jak pobrać Raport o terenie z tematem osiadanie terenu?

 • Wybierz interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznacz temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesują Cię wyłącznie analiza osiadania terenu, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. W tym celu wybierz temat “Zagrożenia i uciążliwości - Osiadanie terenu". Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Osiadanie terenu /OnGeo.pl/
Wybierz Osiadanie terenu /OnGeo.pl/
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

Zobacz również w film na platformie youtube.com, gdzie znajdziesz instrukcję, jak pobrać Raport o terenie:

Przyczyny osiadania terenu

Osiadanie terenu może mieć kilka przyczyn, w tym:

 • Osiadanie terenu w obszarach górniczych
  W polce występują głównie na terenach kopalnianych m.in. na Górnym Śląsku;
 • Obciążenie
  Dodatkowe ciężary, takie jak budynki, mosty, drogi, mogą powodować osiadanie terenu. Im większe obciążenie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia osiadania;
 • Zawartość wody
  Zmiany w poziomie wody gruntowej mogą wpływać na osiadanie. W przypadku nasycenia wodą, grunt może ulegać kompresji, co prowadzi do osiadania. Natomiast w przypadku wysychania gruntu, może dojść do kurczenia się i osiadania;
 • Rodzaj gruntu
  Rodzaj gruntu ma istotne znaczenie dla osiadania terenu. Niektóre rodzaje gruntów, takie jak glina, mają większą zdolność do osiadania niż inne, m.in. piasek. To związane z różnicami w ich strukturze, składzie i zdolnościach do kompresji;
 • Historia geologiczna
  Obszary o specyficznej historii geologicznej, takie jak tereny poprzednio podmokłe, obszary zalewowe czy obszary o dużej aktywności sejsmicznej, mogą być bardziej podatne na osiadanie.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.