Artykuły techniczne

Prace ziemne na działce przed budową

Monika Byś
2021-09-06
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-04-12
Głosów: 33, średnia ocen: 5
prace ziemne

Proces budowy rozpoczynają prace ziemne, które mają na celu uporządkowanie terenu działki pod inwestycje. Oczyszczanie działki, wyrównanie terenu, czy wykopy - to działania, o których zazwyczaj nie myśli się podczas planowania budowy wymarzonego domu. Odpowiednio zaplanowane prace ziemne pozwolą przyspieszyć i usprawnić kolejne etapy budowy.

  • Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
  • Pierwszym etapem po wydaniu pozwolenia na budowę są prace geodezyjne.
  • Badanie geotechniczne wykonane przez specjalistę pozwoli sprawdzić, czy działka nie znajduje się na terenie podmokłym.
  • Raporcie o Terenie możesz sprawdzić informację o obszarach zagrożonych stagnacją wody. Dzięki tej sekcji dowiesz się, czy w obrębie wskazanego terenu znajdują się obszary, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody ze względu na ukształtowanie terenu.

Zanim zaczniesz budowę domu – wykonaj prace ziemne

Poniżej przedstawimy kilka czynności, które należy zrealizować jeszcze przed zalaniem fundamentu. Pamiętaj! Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, art.41, pkt 1 i 2 (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

Co wnosi ta informacja?

Jeśli uzyskałeś już pozwolenie na budowę, masz trzy lata, aby dokument nie uległ przedawnieniu. Usuwając wierzchnią warstwę gruntu, czy wytyczając granice nieruchomości, unikasz obowiązku starania się o nowe pozwolenie w przypadku, gdy nie chcesz od razu rozpoczynać budowy.

Od czego zacząć? Analiza gruntu – badanie geotechniczne gruntu

Zanim zaczniesz prace budowlane na działce, należy dokonać analizy gruntu oraz jego substancji. Badanie geotechniczne wykonane przez specjalistę pozwoli sprawdzić, czy działka nie znajduje się na terenie podmokłym. Dom, który ma stanąć na obszarze zagrożonym stagnacją wody wymaga innych założeń technologicznych i odpowiedniego zabezpieczenia fundamentów.

Badanie warunków wodno-gruntowych warto przeprowadzić jeszcze przed zakupem działki budowlanej.

Sprawdź geologiczne warunki budowlane terenu w OnGeo.pl 

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

  • złe,
  • niedostateczne,
  • dostateczne,
  • dobre,
  • bardzo dobre.
Pobierz przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl

W ramach tematu “Mapa geologicznych warunków budowlanych” uzyskasz informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Uwaga! Źródłem danych jest mapa geologiczno-inżynierska Polski 1:300 000 z 1958 r. W Raporcie podany jest link do pobrania materiałów źródłowych Państwowego Instytutu Geologicznego, na podstawie to których danych wykonaliśmy analizę. 

Wytyczenie budynku

Pierwszym etapem po wydaniu pozwolenia na budowę są prace geodezyjne. Geodeta wskazuje miejsce, gdzie dokładnie ma stanąć obiekt budowlany w oparciu o wcześniej zatwierdzony projekt budowlany. Dokładne usytuowanie budynku na działce budowlanej znajduje się w projekcie zagospodarowania działki.

Dodatkowo nowopowstały budynek musi być odpowiednio rozmieszczony względem sąsiednich budynków i granic działki. Warto pamiętać, że geodeta ma obowiązek dokonać wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać szkice tyczenia kierownikowi budowy. Oznaczenia stosowane podczas pomiaru powinny być trwałe i wytrzymać co najmniej do etapu prac stanu surowego.

Usuwanie drzew i krzewów oraz wierzchniej warstwy ziemi roślinnej

Kolejnym etapem prac ziemnych jest usunięcie z placu budowy zbędnych krzewów i drzew stojących w miejscu posadowienia budynku. Celem tego działania jest stworzenie przestrzeni dla sprzętu budowlanego oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności na budowie. Pamiętaj, że zgodę na wycinkę musi wydać odpowiedni co do lokalizacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Następnym krokiem jest usunięcie wierzchniej warstwy ziemi roślinnej do głębokości ok. 15-30 cm. Usuniętą warstwę warto zachować na zagospodarowanie działki po posadowieniu budynku. Może przydać się do wyrównania terenu lub organizacji ogrodu.

Usuwanie zbędnych krzewów, drzew i wierzchniej warstwy ziemi
Usuwanie zbędnych krzewów, drzew i wierzchniej warstwy ziemi

Utwardzenie drogi dojazdowej na teren budowy

Warto zadbać o drogę dojazdową jeszcze na etapie przygotowania. Budowa domu wymaga wykorzystania ciężkiego sprzętu, który może uszkodzić podjazd, dlatego warto pomyśleć nad utwardzeniem drogi np. gruzem pochodzącym z rozbiórki innego obiektu budowlanego lub żwirem

Zaznaczenie wykopu pod fundament

Zaznaczenie wykopu odbywa się poprzez przybicie do palików wyznaczających zarys budynku, wypoziomowanych desek.  Na tych deskach montowane jest napięty drut stalowy. Tak powstała konstrukcja nosi nazwę ław drutowych, które wyznaczają linie wykopu pod fundament.

Wykop fundamentów

Głębokość wykopu zależy od zatwierdzonego projektu budowlanego. Podjęcie decyzji o posadowieniu budynku podejmuje projektant na podstawie opinii wodno-gruntowch warunków dla konkretnej działki.

Pamiętaj, że nie wolno nadsypywać gruntu ponad poziom zawarty w projekcie budowlanym. Takie działanie może doprowadzić do zalewania sąsiednich nieruchomości w przypadku obfitych opadów deszczu. Świadome działanie w tym zakresie może grozić wstrzymaniem budowy i karami finansowymi.

Analiza objętości ziemi pozwoli oszacować, ile ziemi musisz nawieźć lub usunąć,
aby wyrównać teren 

Dzięki badaniu objętości ziemi dowiesz się, jaką kubaturę ziemi należy dowieźć na działkę, aby wyrównać teren lub ile ziemi należy usunąć, aby wyrównać teren działki. Informacja ta przyda się do oszacowania kosztów związanych z niwelacją terenu np. pod budowę domu. 

Analizę objętości ziemi znajdziesz w Raporcie o działce OnGeo.pl.

ANALIZA OBJĘTOŚCI ZIEMI - POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE

Analiza objętości ziemi, Raport o terenie OnGeo.pl
Analiza objętości ziemi, Raport o terenie OnGeo.pl

Jakie prace rozpoczynają proces budowy?

Prace ziemne stanowią tylko przygotowanie terenu pod budowę. Oprócz nich budowę rozpoczynają również prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz budowa obiektów tymczasowych służących magazynowaniu sprzętu i obiektów sanitarnych, czy socjalnych.

Dodatkowo należy uniemożliwić wejście na teren budowy osobom nieupoważnionym. W tym celu buduje się tymczasowe ogrodzenie, które zazwyczaj stanowi drewniany płot lub drut.

Nie należy zapominać również o umieszczeniu w obrębie budynku lub bezpośrednio na nim tablicy informacyjnej.

Zanim rozpoczniesz budowę domu, musisz zapewnić pracownikom dostęp do wody i prądu. W tym celu należy podpisać z dostawcą mediów umowę tymczasową na czas budowy.

Jak sprawdzić ukształtowanie terenu działki? Czy przed zakupem działki budowlanej mogę sprawdzić, czy działka leży na terenie zalewowym i podmokłym?

Oczywiście! Wymienione w pytaniu informacje o działce, jak i wiele innych możesz sprawdzić w Raportach o Terenie.

Dzięki Raportom OnGeo możesz zdiagnozować dowolną działkę na obszarze całego kraju nie wychodząc z domu. Wszystkie niezbędne informacje dostaniesz w zaledwie 5 minut. Każda cecha terenowa opisana jest za pomocą czytelnej mapy, do której załączono legendę oraz szczegółowe dane w formie tabelarycznej.

Nie musisz martwić się, że wtopisz swoje oszczędności w działkę, która posiada wady i uciążliwości.

Fragment Raportu o Terenie; ukształtowanie powierzchni działki
Fragment Raportu o Terenie; ukształtowanie powierzchni działki

Zweryfikujesz, czy na działce będzie możliwość budowy domu, bez konieczności robienia nasypów lub odwadniania terenu.

Fragment Raportu o Terenie; tereny zalewowe, tereny zagrożone stagnacją wody
Fragment Raportu o Terenie; tereny zalewowe, tereny zagrożone stagnacją wody
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.