Analiza inwestycji

Działki pod farmę PV. Na co zwrócić uwagę, gdzie pozyskać bazę danych.

Łukasz Kaim
2021-10-21
~8 min
Post zaktualizowany: 2022-04-18
Głosów: 60, średnia ocen: 4.9
Działki pod farmę fotowoltaiczną

Nie na każdej działce można wybudować farmę PV. Jak usprawnić proces podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji? Proponujemy rozwiązanie, które znacznie usprawni kluczowy etap inwestycji jaką jest wybór działki pod farmę PV. Narzędzia geoinformatyczne dają ogromne możliwości analityczne, a przestrzenne bazy danych posiadają ogromny potencjał analityczny. Dysponując rozbudowaną bazą danych przestrzennych lub mając dostęp do takiej bazy, można wyszukać lokalizacje spełniające zadane kryteria, analizować przestrzeń geograficzną na wiele sposobów lub uzupełniać własną bazę danych o zupełnie nowe informacje.

 • Dzięki bazie danych wyselekcjonowanych działek można znacznie skrócić czas potrzebny na odnalezienie odpowiedniej działki pod farmę PV. Przekłada się to na skrócenie całego procesu decyzyjnego.
 • Skrócony czas potrzebny na znalezienie odpowiedniej działki to szybsze dotarcie do właściciela.
 • Przedstawiona analiza przestrzenna pozwala na pozyskanie rozbudowanej bazy danych działek zawierającą informację o MPZP, pokryciu terenu, odległości od infrastruktury energetycznej i wiele innych.
 • Dzięki największej w Polsce zharmonizowanej bazie danych przestrzennych OnGeo taką bazę danych można otrzymać nawet w kilka godzin.

Analiza, która pozwoli szybko podjąć dobrą decyzję.

Ograniczenia w wyborze działki pod farmę PV wynikają z uwarunkowań geograficznych oraz przeznaczenia terenu określonego w dokumentach precyzujących zagospodarowanie przestrzenne. Ilość gruntów, które można wykorzystać pod inwestycję w farmę PV jest ograniczona. Kluczowe jest zatem jak najszybsze odnalezienie odpowiedniej działki i pozyskanie jej. W firmach inwestujących w energię słoneczną działają niekiedy specjalne działy zajmujące się wyszukiwaniem odpowiednich działek. Żeby znaleźć odpowiednią parcelę trzeba czasem spędzić kilka-kilkanaście godzin przeglądając geoportale, które nie zawsze działają. Można również skorzystać z narzędzi geoinformatycznych, dzięki którym możliwa jest selekcja działek pod inwestycje spełniające konkretne kryteria. To jednak wymaga posiadania rozbudowanej bazy danych przestrzennych. I taką właśnie usługę proponuje OnGeoPosiadamy największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce dostępną online. Wykorzystujemy również zaawansowane narzędzia geoinformatyczne, które pozwalają na przeprowadzenie analiz przestrzennych. Jedną z takich analiz jest wyszukiwanie działek spełniających ustalone kryteria.

Jakie kryteria muszą spełniać działki pod farmę PV?

Żeby przeprowadzić analizę potrzebne są przede wszystkim kryteria. Najczęściej spotykanymi wymogami są:

 • IV lub niższa klasa ziemi lub nieużytki rolne,
 • powierzchnia działki ponad 2 ha i szerokość minimum 50 m,
 • teren płaski lub nachylony głównie w stronę południową,
 • teren z dala od zabudowań i zadrzewień/lasów,
 • maksymalna odległość od linii energetycznej: 200- 500 m,
 • dostęp do drogi publicznej, najlepiej aby nie graniczyła z pasem drogowym,
 • opcjonalnie: położenie poza obszarami ochrony przyrody,
 • brak MPZP,
 • jeśli MPZP istnieje - przeznaczenie terenu pod budowę farm PV.

Jakie informacje zawiera baza danych działek?

W OnGeo jest możliwość pozyskania bazy danych przestrzennych działek spełniających określone kryteria. W ramach kampanii handlowej przygotowaliśmy próbkę danych dla wybranej gminy. Dane przygotowane są w różnych formatach: geoinformatycznych (GIS), takich jak .shapefile oraz .geoJSON ale również w arkuszu kalkulacyjnym .xlsx (Excel) oraz jako projekt w Google Maps.

Poniżej omówimy przykładową bazę wyselekcjonowanych działek na obszarze wybranej gminy (Rymanów). Przedstawimy jakie informacje zawiera taka baza danych.

Dane zawarte w bazie danych można podzielić na kilka kategorii:

 1. Położenie
 2. Geometria
 3. Zagrożenia
  - Tereny zalewowe
  - Osuwiska
 4. Pokrycie terenu
 5. Ukształtowanie terenu
 6. Ograniczenia formalno-prawne
  - MPZP
  - Obszary chronione
  - Klasa gleby
 7. Sieć energetyczna i infrastruktura drogowa

Podział administracyjny i geodezyjny

Każda działka w bazie danych ma przypisane informacje o położeniu na tle podziału administracyjnego oraz geodezyjnego. Przede wszystkim podany jest pełny numer ewidencyjny działki oraz nazwa obrębu i jednostki ewidencyjnej. Pozwala to na bardzo szybkie zlokalizowanie działki np. na geoportalu lub w innych bazach danych przestrzennych. Przy lokalizacji względem podziału administracyjnego kraju podano: gminę, powiat oraz województwo.

Próbka danych. Tabela atrybutów - podział geodezyjny i administracyjny.
 Próbka danych. Tabela atrybutów - podział geodezyjny i administracyjny.

Geometria działki

Kolejną kategorią są dane o geometrii działki. W tabeli atrybutów zapisano geometrię działki jako współrzędne geograficzne punktów załamań granicy działki. W tabeli podano również powierzchnię działki oraz współczynnik kształtu. Współczynnik ten określa proporcjonalność wymiarów działki i jest określany w przedziale wartości 0-10. Im większy współczynnik kształtu tym bardziej kształt działki jest proporcjonalny. Tabela atrybutów zawiera również informacje o powierzchni działek wyrażoną w hektarach. Ostatnie dwie kolumny dotyczą długości oraz szerokości działki.

Zagrożenia - tereny osuwiskowe i zalewowe

Następna kategoria zawiera informacje o zagrożeniach jakie występują na danej działce. W tej klasie pojawia się komunikat jeśli dana działka znajduje się na terenie zalewowym lub osuwiskowym. Jeżeli dana działka znajduje się na wskazanych obszarach, w tabeli atrybutów pojawia się wartość 1.

Pokrycie terenu

Pokrycie terenu to kolejna informacja zawierająca się w bazie danych. Wraz z informacją o rodzaju pokrycia terenu w nawiasie wskazano udział procentowy danego rodzaju pokrycia.

Próbka danych. Tabela atrybutów - pokrycie terenu.
 Próbka danych. Tabela atrybutów - pokrycie terenu.

Ukształtowanie terenu

Następną kategorią danych jest ukształtowanie terenu. W bazie danych zawarte są informacje o spadkach terenu i ekspozycji stoków dla każdej działki. Wartości spadków zostały podzielone na 6 przedziałów:

 1. do 2%
 2. 2%-5%
 3. 5%-10%
 4. 10%-20%
 5. 20%-45%
 6. powyżej 45%

Do każdego przedziału dodano udział procentowy poszczególnych wartości spadków.

Ekspozycję stoków również przedstawiono z udziałem procentowym poszczególnych kierunków. Podziału dokonano standardowo na 8 klas:

 • południe (S)
 • południowy wschód (S-E)
 • wschód (E)
 • północny wschód (N-E)
 • północ (N)
 • północny zachód (N-W)
 • zachód (W)
 • południowy zachód (S-W)

Ograniczenia formalno-prawne: MPZP i obszary chronione

Przedostatnią kategorią danych są ograniczenia formalno-prawne. Tutaj mamy do czynienia z informacjami dotyczącymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz obszarami ochrony przyrody.

Informacje o MPZP są przedstawione w trzech kolumnach. Pierwsza określa czy MPZP istnieje. Jeżeli tak - wpisana jest liczba 1. Druga kolumna zawiera nazwę konkretnej uchwały obejmującej daną działkę. Trzecia kolumna zawiera link do konkretnej uchwały na stronie gminy/miasta.

Próbka danych. Tabela atrybutów - informacje o MPZP.
Próbka danych. Tabela atrybutów - informacje o MPZP.

Podobnie jak w przypadku MPZP, również informacje o obszarach chronionych jest podana w trzech kolumnach. Pierwsza jest uzupełniona liczbą 1, jeżeli dana działka znajduje się w obrębie obszaru chronionego. Druga kolumna zawiera nazwę, a trzecia link do strony Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, na której można pobrać akty prawne o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu danego obszaru chronionego oraz pozostałych aktów prawnych dotyczących danego obszaru chronionego.

Próbka danych. Tabela atrybutów - obszary chronione.
Próbka danych. Tabela atrybutów - obszary chronione.

Sieć energetyczna i infrastruktura drogowa

Ostatnia kategoria zawiera informacje o sieci energetycznej i infrastrukturze drogowej. Informacje zawarte są w dwóch kolumnach. Pierwsza dotyczy linii energetycznych przebiegających przez daną działkę. Jeśli jest taka linia energetyczna, w tabeli pojawia się wartość 1. Druga kolumna dotyczy linii przebiegających na terenach wokół danej działki. Obszar ten określa kryterium, jakie spełniać ma wyselekcjonowana działka, np. działka ma znajdować się w odległości nie większej niż 200 metrów od linii energetycznej. W drugiej kolumnie, podobnie jak w pierwszej, jeśli biegnie linia w odległości nie większej niż np. 200 metrów, pojawia się wartość 1 w tabeli atrybutów.

W kolumnie dotyczącej infrastruktury drogowej podano informacje o najbliższych działce drogach (również tych w granicach działki) wraz z rodzajem nawierzchni.

Próbka danych. Tabela atrybutów - infrastruktura drogowa.
 Próbka danych. Tabela atrybutów - infrastruktura drogowa.

Baza danych na mapie.

Jak wspomniano wcześniej, baza danych może być przekazana w kilku formatach: .shapefile oraz .geoJSON ale również w arkuszu kalkulacyjnym .xlsx (Excel) oraz jako projekt w Google Maps. Poniżej kilka przykładów jak można wykorzystać bazę danych do wstępnej, wizualnej oceny działek i wyboru tych, które w pierwszej kolejności mogą być obiektem zainteresowania inwestora.

Dzięki zastosowaniu darmowego oprogramowania GIS, bazę danych przestrzennych można wizualizować i analizować na wiele sposobów. Przedstawienie na mapie podziału działek na te, które posiadają lub nie posiadają MPZP czy pokazanie przez które działki przebiega linia energetyczna, to tylko część możliwości.

Próbka danych - MPZP.
Próbka danych - MPZP.
Próbka danych - linie energetyczne na działkach.
Próbka danych - linie energetyczne na działkach.

Bazę danych można również przedstawić na mapach Google. W tym przypadku nie potrzeba oprogramowania geoinformatycznego i możemy również tu spojrzeć na atrybuty działek. Mamy jednak ograniczone możliwości jeśli chodzi o dalsze analizy przestrzenne. Nie mniej jednak warto przynajmniej rzucić okiem na wizualizację posiadanej bazy działek.

Próbka danych - baza danych na mapach Google.
 Próbka danych - baza danych na mapach Google.

Kryteria potrzebne do przeprowadzenia selekcji działek.

Analiza selekcji działek spełniających ustalone kryteria polega na wybraniu z całej bazy danych przestrzennych OnGeo tych lokalizacji, które takie właśnie kryteria spełniają. Możliwe do zastosowania kryteria to na przykład te, wymienione na początku artykułu, czyli między innymi:

 • powierzchnia działki
 • teren płaski lub nachylony głównie w stronę południową,
 • teren w minimalnej odległości od zabudowań i zadrzewień/lasów,
 • maksymalna odległość od linii energetycznej,
 • dostęp do drogi publicznej, najlepiej aby nie graniczyła z pasem drogowym,
 • opcjonalnie: położenie poza obszarami ochrony przyrody,
 • brak MPZP

Dzięki temu, że baza danych przestrzennych OnGeo jest bardzo rozbudowana, możliwe jest również zastosowanie takich kryteriów jak:

 • działki znajdujące się w danej gminie/powiecie lub inaczej zdefiniowanych obszarze,
 • działki w odległości od GPZ nie większej niż...,
 • działki nie znajdujące się na terenach zagrożonych osuwiskiem i/lub powodzią,
 • działki charakteryzujące się przynajmniej/maksymalnie X procentowym udziałem danego pokrycia terenu,
 • działki o maksymalnie X udziale procentowym danego charakteru ekspozycji stoków i/lub spadków,
 • działki o szerokości/długości maksymalnie/minimalnie X metrów.

Dokładność parametrów decyduje o jakości wynikowej bazy danych. Im więcej parametrów jest uwzględnionych tym jakość uzyskanych informacji jest większa.

A co jeśli posiadam własną bazę danych działek?

Również w takim przypadku nasza usługa będzie bardzo przydatna. Proponujemy nie tylko wyszukiwanie odpowiednich lokalizacji pod inwestycje ale również uzupełnienie bazy danych o nowe informacje. Potrzebne są informacje o ekspozycji stoków? A może trzeba szybko sprawdzić, na którejś z działek występują ograniczenia prawne? Nic prostszego. Wystarczy nam lista numerów działek, najlepiej w pełnej wersji (np. 126105_9.0001.580/4) oraz informacja o jakie dane mamy uzupełnić bazę danych. Zwrotnie przekazujemy bazę danych działek uzupełnioną o nowe informacje. Dzięki temu można oszczędzić mnóstwo czasu. A skoro czas to pieniądz...

Raport o terenie jako uzupełnienie bazy danych działek.

Czasem może pojawić się potrzeba szybkiego przygotowania informacji o działce i przedstawienia ich w przejrzysty sposób w postaci map. Doskonałym uzupełnieniem bazy danych działek będzie w tym przypadku Raport o Terenie. Pozwala on nie tylko na szybkie dostarczenie posiadanych już informacji w postaci map, ale również odniesienie informacji o danej działce w stosunku do otoczenia. Raport o Terenie daje możliwość dodatkowej diagnozy działki, dzięki możliwości sprawdzenia między innymi:

i wielu innych informacji, które oferuje Raport o Terenie

Gdzie mogę obejrzeć przykładową bazę danych działek i dowiedzieć się ile to kosztuje?

Wystarczy napisać na adres email: lukasz.kaim@ongeo.pl w temacie pisząc Próbka danych lub skorzystaj z poniższego formularza do wysłania zapytania. Zwrotnie prześlemy próbną bazę danych we wszystkich dostępnych formatach, a także informacje odnośnie wyceny.

Avatar: Łukasz Kaim
Łukasz Kaim

Doradca ds. nieruchomości. Zainteresowania: kartografia, historia, geografia.