Porady OnGeo

Co to jest renta planistyczna?

Paulina Multan
2022-02-23
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 30, średnia ocen: 4.9
renta-planistyczna

Proces uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wiązać się ze wzrostem wartości Twojej nieruchomości. Jeśli sprzedajesz nieruchomość po uchwaleniu MPZP, a dzięki zawartym w MPZP uchwaleniom wartość Twojej nieruchomości wzrosła, możliwe że zapłacisz opłatę planistyczną, inaczej nazwaną rentą planistyczną. Czym jest renta planistyczna - odpowiedź znajdziesz poniżej.

  • Jeżeli sprzedajesz działkę, na której terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sprawdź czy gmina może naliczyć Ci opłatę – rentę planistyczną.
  • Renta planistyczna naliczana jest, jeśli w ciągu 5 lat od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub od jego zmiany.
  • Gmina może zrezygnować z naliczania renty planistycznej.
  • Renta planistyczna ma rekompensować gminie wydatki które poniosła na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Renta planistyczna – kiedy musisz zapłacić?

Kwestię tę reguluje art. 36 ust 4 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Dz.U. 2021, poz. 741

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości.”

Opłatę tę nazywamy rentą planistyczną. Renta planistyczna jest dochodem własnym gminy. Wysokość renty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Jeżeli więc w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w wyniku jego zmiany, wartość sprzedawanej nieruchomości wzrosła, to odpowiednia osoba w urzędzie (może to być wójt, burmistrz lub prezydent miasta) pobieraj opłatę, w wysokości która została ustalona procentowo w planie miejscowym.

Renta planistyczna jest więc daniną publiczną wypłacaną gminie jednorazowo przez właściciela lub użytkownika wieczystego.

Warunkiem, który musi być spełniony to wzrost wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu. Dodatkowo zbycie nieruchomości lub jej części w okresie 5 lat od dnia uchwalenia MPZP. Wzrost wartości nieruchomości następuje na przykład gdy działka rolna zostaje przekształcona w działkę budowlaną.

Czym jest więc zbycie nieruchomości?

Jednym z warunków do naliczenia renty planistycznej jest zbycie nieruchomości
Jednym z warunków do naliczenia renty planistycznej jest zbycie nieruchomości

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nam tego nie precyzuje. Natomiast definicję możemy odnaleźć w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, do której wprowadzono ten zapis Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wówczas wprowadzono taką definicję:

Dz.U. 2009, Nr 206, poz. 1590

zbywanie albo nabywanie nieruchomości należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste

Przez termin zbycie nieruchomości należy rozumieć każdą czynność prawa cywilnego, na mocy której zmienia się właściciel lub użytkownik wieczysty tej nieruchomości z wyłączeniem umowy darowizny na rzecz osoby bliskiej.

Ile wynosi renta planistyczna?

Wysokość renty planistycznej nie może przekroczyć 30% wzrostu wartości nieruchomości. Aby sprawdzić ile wyniesie renta planistyczna dla Twojej nieruchomości, należy zapoznać się z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W treści uchwały znajdziesz stawkę procentową renty planistycznej. Jeżeli jej nie ma, oznacza to, że unikniesz opłaty.

  • Sprawdź czy na Twojej działce uchwalono miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego – wygeneruj Raport o Terenie w OnGeo.pl.

Przeczytaj także o: Odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Pamiętaj!

Renta planistyczna to nie to samo co opłata adiacencka, czym jest opłata adiacencka dowiesz się w artykule → Opłata adiacencka - kiedy gmina może ją naliczyć?

Ile wynosi wysokość renty planistycznej?

Wysokość renty planistycznej nie będzie wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości
Wysokość renty planistycznej nie będzie wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości

Wysokość renty planistycznej, którą właściciel będzie musiał zapłacić przy zbywaniu nieruchomości ustalana jest na dzień sprzedaży (zbycia). Podstawą naliczenia należności jest wycena nieruchomości, którą gmina winna zlecić uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu. W ustawie została ustalona maksymalna wartość opłaty – nie więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (czyli różnicy wartości sprzed uchwalenia MPZP i wartości po uchwaleniu MPZP).

Skąd urząd gminy lub miasta wie, że zbyłaś/zbyłeś nieruchomość?

Wysokość renty planistycznej ustalona jest na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości
Wysokość renty planistycznej ustalona jest na podstawie operatu szacunkowego nieruchomości

Notariusz, który obsługiwał transakcję, przesyła kopię aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości do odpowiedniego urzędu. Wówczas gmina, lub urząd miasta wszczyna postępowanie administracyjne mające na celu naliczenie renty planistycznej. Aby tego dokonać przygotowywany jest operat szacunkowy, który określa poziom zwiększenia wartości nieruchomości, a na podstawie tej informacji oblicza się wysokość renty planistycznej, jaką musi uiścić sprzedający.

Kto jest zwolniony z renty planistycznej?

Jeżeli jesteś rolnikiem i chcesz przenieść nieodpłatnie własność nieruchomości na zastępcę, to unikniesz opłaty. Kwestię tę reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że gdy obdarowany będzie sprzedawał otrzymane nieruchomości rolne, musi wnieść rentę planistyczną.

Kiedy nie naliczą Ci renty planistycznej?

Może to nastąpić w dwóch sytuacjach:

1. Jeżeli w uchwale rady gminy o miejscowym planie lub  jego zmianie nie określono stawki procentowej naliczania renty. Nawet gdy gmina wyda decyzję o konieczności wniesienia renty, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku jej spełnienia. Decyzja ta w świetle prawa jest nieważna.

2. Renta planistyczna nie jest także naliczana, jeżeli w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu nie uległo zmianie.

Uniknięcie naliczenia renty planistycznej - czy to możliwe?

Zazwyczaj sprowadza się to do odczekania z okresu 5 lat od momentu uchwalenia MPZP lub jego zmiany. Ewentualnie jeśli plan miejscowy nie wszedł jeszcze w życie, można dokonać sprzedaży zanim zacznie on obowiązywać.

Obywatele mają możliwość podważenia decyzji nakładającej obowiązek uiszczenia opłaty za rentę planistyczną przed samorządowym kolegium odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym. W tym celu należałoby zakwestionować sporządzony operat techniczny oraz udowodnić brak powiązań pomiędzy wzrostem wartości nieruchomości, a ustaleniami MPZP.

Zamów Raport o Terenie Ongeo.pl! Sprawdzić czy na terenie Twojej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i kiedy go uchwalono.

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl znajdziesz nie tylko informację o MPZP. OnGeo.pl to zestaw innowacyjnych narzędzi online. Dzięki nim zyskujesz dostęp do informacji na temat lokalizacji każdej nieruchomości w Polsce. OnGeo.pl znacząco ułatwia proces wyboru, wyceny, kupna i sprzedaży nieruchomości. Nie ma znaczenia czy jest to dom, działka albo mieszkanie.

Zdiagnozuj swoją działkę z OnGeo.pl

W Raporcie o terenie OnGeo możesz sprawdzić MPZP
W Raporcie o terenie OnGeo możesz sprawdzić MPZP
Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl