Przetargi

Przetarg: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi

Monika Byś
2021-12-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-25
Głosów: 24, średnia ocen: 5
budowa-zbiornika-retencyjnego-w-rejonie-ulicy-pomorskiej-w-lodzi

Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi.

 • Inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności maksymalnej 6 988 m3, składającego się z dwóch części (A i B), połączonych ze sobą rurociągami przelewowymi.
 • Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 13.01.2022 r.
 • Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na możliwość utrudnionej koordynacji robót prowadzonych przez niezależnych Wykonawców pracujących jednocześnie na placu budowy.
 • Termin wykonania zamówienia: 240 dni, w tym: roboty budowlane – 180 dni, odbiór końcowy – 60 dni.
 • W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.

Przedmiot zamówienia: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika retencyjno – chłonno – odparowującego przy ul. Pomorskiej na działce nr 31 w obrębie W-17 w Łodzi realizowanego w ramach zadania 1.12 Projektu „Odwodnienie Miasta Łodzi”, w ramach działania 2.1 "Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska", oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Projekt nr POIS.02.01.00-00-0017/18).

Będzie on pełnić funkcję gromadzenia wód opadowych pochodzących z terenu osiedla Mileszki. Dopływ następować będzie do zbiornika kanalizacją deszczową, poprzez wyloty do zbiornika. Zbiornik nie będzie znajdował się na cieku płynącym.

Zobacz lokalizację działki w Geoportalu OnGeotutaj

Inwestycja obejmuje: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi

 1. Budowę zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności maksymalnej 6 988 m3, składającego się z dwóch części (A i B), połączonych ze sobą rurociągami przelewowymi. Dno w miejscu ujścia rurociągów do zbiorników umocnione płytami. Czasze zbiornika wykonane jako budowle ziemne bez umocnionego dna, z umocnionymi skarpami. Skarpy zabezpieczone przed rozmyciem przez wody opadowe poprzez zewnętrzne profilowanie kierunkujące spływ wód do koryt skarpowych. Przy wylocie głównym do zbiornika i wylocie burzowym żelbetowe niecki wypadowe. Dno dookoła niecki wylotu głównego umocnione płytami.
 2. Budowę zjazdów technicznych do obu części zbiornika umocnionych płytami drogowymi.
 3. Budowę dwóch ciągów kanalizacji deszczowej z zespołem urządzeń podczyszczających na dopływie z kierunku centrum (strona zachodnia) i z kierunku ul. Frezjowej (strona wschodnia) wraz z przelewem awaryjnym. Odcinki od wylotu do zbiornika do granicy nieruchomości, zakorkowane do czasu wybudowania kanału deszczowego w ul. Pomorskiej.
 4. Budowę odcinka kanalizacji deszczowej od wylotu burzowego do zbiornika do granicy nieruchomości, zakorkowanego do czasu wybudowania kanału deszczowego w ul. Pomorskiej.
 5. Budowę drogi dojazdowej do zbiorników wraz z tymczasowym utwardzeniem zjazdu z ul. Pomorskiej.
 6. Budowę ogrodzenia wraz z bramą i furtką. Ogrodzenie od strony ul. Pomorskiej posadowione na murku oporowym z prefabrykowanych elementów betonowych zlokalizowanym na koronie czaszy zbiornika. Murek oporowy pełnić będzie funkcję zabezpieczenia istniejącego, przewidzianego do przebudowy gazociągu oraz przyszłego uzbrojenia.
 7. Przygotowanie terenu poprzez karczowanie pni pozostałych po wycince i wykonanie nasadzeń zamiennych (245 szt.) z zachowaniem drzew nie podlegających wycince. Po wykonaniu prac ukształtowanie terenu wokół zbiornika, obsiew trawą.
 8. Dostarczenie i zainstalowanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej.

Informacje dodatkowe: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ulicy Pomorskiej w Łodzi

 • Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na możliwość utrudnionej koordynacji robót prowadzonych przez niezależnych Wykonawców pracujących jednocześnie na placu budowy. Niepodzielenie zamówienia na części nie naruszy zasady uczciwej konkurencji i nie spowoduje ograniczenia możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom. Wykonawcy należący do MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem.
 • Termin wykonania zamówienia: 240 dni, w tym: roboty budowlane – 180 dni, odbiór końcowy – 60 dni.
 • W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach podmiotów udostepniających zasoby ww. warunek oceniany będzie łącznie.

Warunki otwarcia ofert

Data: 13.01.2022 r. godzina 12:00

Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Magdalena Michalska, Agnieszka Marciniak

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału do 13.01.2022 r. 

Kontakt: 

Miasto Łódź / Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
90-926, Polska
Osoba do kontaktów: PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź - Magdalena Michalska, Agnieszka Marciniak
E-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
Tel.: +48 426384888

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.