Przetargi

Przetarg: Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach

Monika Byś
2021-12-13
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-03-01
Głosów: 27, średnia ocen: 5
Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach

Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach.

  • Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
  • Termin składania ofert: 27.12.2021 r. do godziny 09:00.
  • Termin otwarcia ofert: 27.12.2021 godzina 11:00.
  • Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł.

Opis przedmiotu zamówienia: Budowa obiektu sportowego przy Szkole w Jaśkowicach

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach, w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę na jej podstawie hali sportowej o konstrukcji z drewna klejonego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, salą dydaktyczną i łącznikiem do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach na działkach nr 670/1 i 670/2, gmina Skawina.

Parametry obiektu: wymiar zewnętrzny hali sportowej 17,5 x 35,0 m, kubatura hali sportowej 4450,0 m, wysokość budynku hali sportowej 9,20 m, wysokość użytkowa hali sportowej 8,50 m, powierzchnia użytkowa hali sportowej 607,5 m, powierzchnia użytkowa łącznika 82,27 m2, powierzchnia użytkowa zaplecza sanitarno-socjalnego z częścią techniczną 44,07 m2, sala dydaktyczna i pokój WF-ty 103,42 m2, komunikacja 48,20 m2, ogółem powierzchnia użytkowa: 885,46 m2.

Specyfikacja

  1. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
  2. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej -> tutaj
  3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

Miejsce i termin składania oferty

Termin składania ofert: 27.12.2021 r. do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: 27.12.2021 godzina 11:00

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Urząd Miasta i Gminy Skawina, 

32-050 Skawina, 

Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie Oddział Skawina Nr 36859100070020056000130005

Więcej informacji -> tutaj

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.