Porady OnGeo

Budowa wiaty bez pozwolenia - dowiedz się jakie są formalności

Monika Byś
2022-09-12
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 21, średnia ocen: 4.9
budowa wiaty

Na budowę wiaty koło domu nie musisz mieć pozwolenia na budowę. Zgodnie z prawem budowanym bez pozwolenia, a także bez zgłoszenia możesz wybudować wiatę o powierzchni zabudowy do 50 m², sytuowaną na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Warunkiem jest, aby łączna liczba takich obiektów na działce nie przekraczała dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki. Sprawdź jakich formalności wymaga budowa wiaty. 

 • Bez pozwolenia i bez zgłoszenia wybudujesz wiatę, jeśli powierzchnia zabudowy wiaty wynosi do 50 m2 oraz sytuowana jest na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.
 • Musisz dokonać zgłoszenia, jeśli planujesz budowę wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m². Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Jeśli inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, będziesz potrzebować pozwolenia na budowę.
 • Zawsze warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego zapisów mamy obowiązek się stosować. Możesz to zrobić w OnGeo.pl.

Od 19 września 2020 r. obowiązują zmienione przepisy Prawa budowlanego zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471). Na skutek nowelizacji tejże ustawy zmieniono listę obiektów nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na budowę. 

Czym jest wiata?

Polskie przepisy budowlane nie wprowadzają legalnej definicji wiaty. Jedynym odnośnikiem, który mogły posłużyć do interpretacji są zapisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) wedle którego nie wymaga się pozwolenia na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa (art. 29, ust. 1):

 • wolno stojących:
  • parterowych budynków gospodarcze,
  • garaży,
  • wiat o powierzchni zabudowy do 35 m²,
   - przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.

Oraz art. 29. ust. 2 tejże ustawy wedle której: nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowa: wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Czy wiata wchodzi do powierzchni zabudowy?

Zgodnie z wyrokiem WSA z dnia 10 kwietnie 2019 r. (II SA/Po 1022/18) podstawowe cechy obiektu, które pozwalają na uznanie go za wiatę należy uznać posiadanie fundamentów, dachu, nieposiadanie ścian oraz posadowienie budowli na słupach. Za podstawowe cechy wiaty należy uznać wsparcie danej budowli na słupach, stanowiących podstawowy element konstrukcyjny, wiążący budowlę trwale z gruntem.

Na tej podstawie można zatem stwierdzić, że skoro wiata nie posiada wszystkich ścian zewnętrznych, to nie można jej wliczać do powierzchni zabudowy.

Kiedy budowa wiaty bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Przytoczyliśmy już zapis z art. 29 ust. 1 i 2 prawa budowlanego zgodnie z którym bez żadnych formalności, czyli bez pozwolenia i bez zgłoszenia, zbudujesz każdą wiatę, jeśli łącznie będą spełnione następujące warunki:

 1. Powierzchnia zabudowy wiaty wynosi do 50 m²,
 2. Wiata zlokalizowana jest na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe,
 3. Na działce nie będzie więcej niż dwie takie wiaty na każde 1000 m² powierzchni działki. Oznacza to, że na działce o powierzchni mniejszej niż 1000 m² możesz zbudować jedną taką wiatę.

Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony – musisz dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę.

Pamiętaj o zapisach w planie miejscowym!

Pamiętaj, że fakt iż wiata jest zwolniona z uzyskania pozwolenia i zgłoszenia, nie oznacza, że możesz ją wybudować w zupełnie dowolny sposób.

Inwestycja musi spełniać wymagania innych przepisów, w tym m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Budowa wiaty i wiaty garażowej na zgłoszenie

Przy zgłoszeniu robót budowlanych nie potrzebujesz projektu budowlanego, a wszystkie szkice możesz przygotować samodzielnie. Na podstawie zgłoszenia zbudujesz niektóre garaże, a od 1 stycznia 2017 r. również wiaty, jeśli nie mogą zostać wybudowane bez formalności.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30 prawa budowlanego na podstawie zgłoszenia wybudujesz garaż lub wiatę, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Powierzchnia zabudowy wynosi do 35 m²,
 2. Na działce nie będzie więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m² powierzchni działki. Chodzi tu o wszystkie obiekty wymienione w przepisie, czyli nie tylko garaże i wiaty, ale też budynki gospodarcze, przydomowe ganki i oranżerie. Na działkach mniejszych niż 500 m² możesz wybudować jeden z takich obiektów.

Jeśli któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, będzie ci potrzebne pozwolenie na budowę.

W tym przypadku – podobnie jak przy wiatach budowanych bez formalności, musisz spełnić wymagania innych przepisów, czyli m.in. planu miejscowego.

Budowa wiaty. Kiedy będziesz potrzebować pozwolenia na budowę?

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pozwolenie na budowę wiaty będzie ci potrzebne, jeśli inwestycja będzie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Wymóg ten realizuje się zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.