Porady OnGeo

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Monika Byś
2024-02-07
~7 min
Głosów: 10, średnia ocen: 5
pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane to rodzaj zezwolenia, wydawanego dla przedsiębiorstw i innych instytucji planujących prowadzenie działalności, która mogłaby wpływać na środowisko naturalne. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz gdzie należy złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie potencjalnie szkodliwej dla środowiska działalności. 

 • Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem licencji na prowadzenie działalności przemysłowej. Określa warunki i zasady korzystania ze środowiska przez instalacje, które mogą znacząco je zanieczyścić.
 • Określa m.in.: dopuszczalne emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi, rodzaje i ilości odpadów. poziom hałasu i drgań, stosowane technologie i środki ochrony środowiska oraz monitoring i kontrola emisji.
 • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych jest jednym z zadań, które należą do kompetencji Marszałka Województwa. Niemniej istnieją sytuacje wyjątkowe.
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane jest rodzajem licencji na prowadzenie działalności przemysłowej. Określa warunki i zasady korzystania ze środowiska przez instalacje, które mogą znacząco je zanieczyścić. Pozwolenie wydaje się dla instalacji, a nie dla zakładów przemysłowych.

Idea pozwoleń zintegrowanych polega na łączeniu warunków dotyczących korzystania ze wszystkich elementów środowiska w jednym dokumencie, który jest dostosowany do skali konkretnego zakładu. Pozwolenie zintegrowane zastępuje częściowe pozwolenia środowiskowe dla zakładów (dotyczące emisji do atmosfery, gospodarki odpadami oraz, w pewnych przypadkach, pozwolenia na korzystanie z wód). Oprócz tego określa zasady wykorzystania środowiska w obszarach nieobjętych regulacjami specjalistycznych pozwoleń sektorowych (takich jak hałas czy ochrona gleby i wód przed zanieczyszczeniem).

W skrócie chodzi o to, że jeśli masz pozwolenie zintegrowane nie musisz starać się o pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, ani wytwarzanie odpadów. Nie musisz mieć również pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi ani na pobór wód.

Pozwolenie zintegrowane weszło do prawa wspólnotowego UE poprzez Dyrektywę Rady nr 96/61/WE z 24 września 1996 roku, zwaną również Dyrektywą IPPC (z ang. Integrated Pollution Prevention and Control). Jej celem nadrzędnym jest zapobieganie zanieczyszczeniom środowiskowym oraz ich kontrola. W 2010 r. Parlament UE zastąpił Dyrektywę IPPC Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. zwaną również Dyrektywą IED.

Do polskiego prawa włączono przepisy dyrektywy IPPC poprzez Ustawę o ochronie środowiska z 27 kwietnia 2001 r.

Co to znaczy "instalacja"?

Instalacja to wszelkie urządzenia technologiczne czy obiekty budowlane, których eksploatacja może prowadzić do emisji szkodliwych dla atmosfery substancji i zanieczyszczeń.

Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia w Geoportalu Na Mapie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i sprawdź karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko. W Ekoportalu Na Mapie zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych.

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Kiedy jest wymagane pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie jest niezbędne, jeśli Twoja działalność przewiduje niekorzystny lub szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Wszystko jednak zależy od skali działalności oraz od rodzaju instalacji.

Instalacje o których mowa to m.in

 • Służące do do wytwarzania energii i paliw;
 • Służące do produkcji i obróbki metali;
 • Używane w przemyśle mineralnym, np. do wytwarzania produktów z azbestu i zawierających azbest;
 • Używane w przemyśle chemicznym, np. do produkcji nawozów rolniczych i leków;
 • Służące w gospodarce odpadami, np. do obróbki biologicznej;
 • Używane w innych rodzajach działalności, np. do uboju zwierząt, chowu i hodowli drobiu.

Wszystkie instalacje, które wymagają zezwolenia zintegrowanego wymieniono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (LINK DO ROZPORZĄDZENIA).

Kto wydaje zezwolenie zintegrowane?

Wydawanie pozwoleń zintegrowanych jest jednym z zadań, które należą do kompetencji Marszałka Województwa. Niemniej istnieją sytuacje wyjątkowe.

W przypadku instalacji działających w branżach spożywczej lub poligraficznej, wnioski rozpatrują starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. W sytuacji pozwoleń zintegrowanych dla systemów, umieszczonych na terenach zamkniętych, wniosek należy skierować do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane? Procedura krok po kroku

1.) Złóż wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego

Wniosek musi zawierać szereg informacji i dokumentów, m.in.:

 • Dane dotyczące instalacji;
 • Dane dotyczące prowadzącego instalację;
 • Opis instalacji i stosowanych technologii;
 • Charakterystykę emisji zanieczyszczeń;
 • Program ochrony środowiska;
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • Mapę ewidencyjną - jeśli ubiegasz się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu;
 • Operat przeciwpożarowy;
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rejestracyjnej;
 • Program zapobiegania awariom;
 • Raport o bezpieczeństwie;
 • Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

Szczegółowy zakres informacji, jakie mają znaleźć się we wniosku zawarte są w ustawie Prawo ochrony środowiska art. 208.

2.) Urząd zweryfikuje, czy Twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki, urząd poprosi o ich usunięcie. Na poprawki masz 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie wywiążesz się z obowiązku wniesienia poprawek, urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

Ponadto urzędnicy sprawdzą, czy zapłaciłeś za pozwolenie i pełnomocnictwo, jeśli działasz przez pełnomocnika. Na uiszczenie opłat masz od 7 do 14 dni. Pamiętaj, że organ podatkowy ma prawo poprowadzić postepowanie egzekucyjne.

3.) Konsultacje społeczne

Urząd informuje społeczeństwo o możliwości udziału w procedurze dotyczącej uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji. W ramach konsultacji społecznych można składać uwagi i wnioski na piśmie, ustnie lub drogą elektroniczną, bez konieczności podpisywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilu Zaufanego.

4.) Urząd uzgodni zabezpieczenie roszczeń

Jeśli instalacja znacząco i negatywnie wpływa na środowisko, urząd ustanowi zabezpieczenie przeciwko szkodom środowiskowym. Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska ustali wysokość tego zabezpieczenia. Formy zabezpieczenia mogą obejmować depozyt, gwarancję bankową lub polisę ubezpieczeniową. Dopiero po wniesieniu zabezpieczenia możesz rozpocząć eksploatację instalacji.

5.) Postępowanie kompensacyjne

Jeśli ubiegasz się o pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na obszarze, gdzie przekroczone są normy jakości powietrza, może być wymagane postępowanie kompensacyjne.

W tym celu musisz uzyskać zgodę innych przedsiębiorstw na redukcję swoich emisji. Następnie, składając wniosek o pozwolenie zintegrowane, dołączasz wniosek o postępowanie kompensacyjne. Urząd może cofnąć lub ograniczyć Twoje pozwolenie na emisje z innych instalacji, jeśli uczestnicy postępowania wyrażą zgodę.

6.) Decyzję w sprawie pozwolenia zintegrowanego

Jeśli wniosek spełniasz wymagania, urząd wyda Ci decyzję o udzieleniu pozwolenia zintegrowanego.

Ile to kosztuje?

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia zintegrowanego jest stała i wynosi:

 • 2011 zł – za pozwolenie związane z działalnością gospodarczą;
 • 506 zł – gdy pozwolenie dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców albo przez podmioty wykonujące działalność wytwórczą w rolnictwie;
 • 506 zł – w pozostałych przypadkach – gdy np. pozwolenie nie dotyczy działalności gospodarczej.

Natomiast opłata rejestracyjna uzależniona jest od wielkości i rodzaju przedsięwzięcia. Nie może być jednak wyższa niż 12 000 zł.

Zdiagnozuj działkę w Raporcie o terenie OnGeo.pl 

Raport o Terenie to nasza flagowa usługa, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie pełnej diagnozy wybranej działki w zaledwie 5 minut. Dzięki zaawansowanym technologiom i ekspertyzie naszego zespołu, dostarczamy klientom kompleksowe informacje o terenie - dane z ewidencji gruntów, plany zagospodarowania terenu, zagrożenia, uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne i najważniejsze statystyki, dzięki którym np. łatwiej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nieruchomości pod budowę wymarzonego domu. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

Dane dostępne w Raporcie o terenie znajdziesz również w formie danych źródłowych GIS/CAD. OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS. 

Dane źródłowe dostaniesz w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.