Analiza inwestycji

Mapa hałasu jakie są dopuszczalne poziomy hałasu?

Katarzyna Krzak
2019-04-10
~4 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 104, średnia ocen: 4.9
2019-04-10-wpis

Hałas stanowi jeden z większych problemów ochrony środowiska. Obowiązujące prawo oraz potrzeby związane z ochroną środowiska w zakresie hałasu zobowiązuje do wykonywania map hałasu w celu ochrony obywateli przed skutkami wysokich natężeń szkodliwych dźwięków. Mapa hałasu jest dokumentem w postaci mapy obrazującej klimat akustyczny danego terenu.

  • Mapa hałasu przedstawia informacje o poziomie hałasu w danym miejscu, ma to istotne znaczenie przy planowaniu np. lokalizacji miejsca zamieszkania. 
  • Na mapie hałasu możesz sprawdzić w jakiej odległości np. od drogi lub kolei ma zasięg uciążliwy do życia hałas.
  • Poziom hałasu sprawdzisz w Geoportalu OnGeo.pl, pobierz Raport o terenie.

Mapa hałasu regulacje prawne

Mapa hałasu wykonywana jest w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz zaimplementowane zapisy Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku dla:
-aglomeracji mających powyżej 100 000 mieszkańców,
-głównych dróg, przez które rocznie przejeżdżają powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie,
-głównych linii kolejowych, po których rocznie przejeżdża powyżej 30 000 pociągów,
-głównych portów lotniczych, na których odbywa się powyżej 50 000 operacji rocznie.

Mapa hałasu jest narzędziem wspomagającym realizację zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Stworzona jest w celu identyfikacji i charakterystyki głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Ponadto mapa hałasu pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

Sprawdź tereny objęte hałasem w Geoportalu OnGeo.pl

Dzięki funkcjonalności serwisu OnGeo.pl w szybki sposób uzyskasz informacje o natężeniu hałasu dla dowolnego obszaru, działki lub adresu w Polsce. W kilku prostych krokach znajdziesz lokalizację, która Cię interesuje, a następnie wskażesz obszar, dla którego zostanie wykonana analiza. Stosowną informację otrzymasz w postaci Raportu o terenie, który zostanie wygenerowany do pliku w formacie *pdf.

Jak sprawdzić poziom hałasu w dowolnej miejscowości lub na swojej działce?

W serwisie Ongeo.pl posiadamy dane o hałasie dla każdego miejsca w Polsce. W kilka minut sprawdzisz poziom natężenia hałasu na swojej działce ściągając dla niej Raport o Terenie Ongeo.pl. Dzięki temu dowiesz się czy w Twojej okolicy jest wysoki poziom hałasu. Zobaczysz jak rozkłada się natężenie hałasu na działce, co pomoże w projektowaniu układu pomieszczeń. Rozważając zakup nieruchomości w Geoportalu OnGeo.pl sprawdzisz jakie jest natężenie poziomów hałasu zlokalizowanych niedaleko dróg. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj.

Hałas od dróg ma istotne znaczenie przy wyborze działki pod budowę domu.
Hałas od dróg ma istotne znaczenie przy wyborze działki pod budowę domu. 


Przy sporządzaniu map akustycznych, hałas w środowisku można określić przy pomocy dwóch wskaźników, gdzie:
• Ldwn – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku
• Ln – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku.

W kontekście wyceny nieruchomości mapa hałasu daje dobre rozeznanie poziomu hałasu występującego w otoczeniu wycenianej nieruchomości na podstawie odczytania wskaźników i porównaniu ich z wartościami dopuszczalnymi. Dlatego w Raportach OnGeo.pl możemy wyszukać parametry oddziaływania hałasu w interesującej nas działce. Poziom hałasu, który występuje w otoczeniu nieruchomości jest cechą wpływającą na wartość rynkową, a w procesie wyceny może być uwzględniany przez rzeczoznawców.

Hałas i jego źródła

Hałas jest jedną z bardziej dokuczliwych uciążliwości spotykaną zarówno w miejscu pracy jak i wypoczynku. Stanowią go dźwięki o częstotliwości od 16Hz do 16 000 Hz. Jest to każdy niepożądany lub szkodliwy dźwięk powodowany przez działalność człowieka taki jak hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch kolejowy, samolotowy i pochodzący z działalności przemysłowej.

Dopuszczalne poziomy hałasu – działania zapobiegawcze

Dopuszczalny poziom hałasu zależy od funkcji terenu określony w planie zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalne poziomy hałasu są ustalane w zależności od faktycznego sposobu zagospodarowania terenu. Ustawa wyróżnia sześć rodzajów terenów na których poziom hałasu powinien być inny. Rodzaje te są następujące:
– tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową;
– tereny przeznaczone pod szpitale i domy opieki społecznej;
– tereny przeznaczone pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci lub młodzieży;
– tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe;
– tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
– tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo usługowe.
Poza przeznaczeniem terenu, dopuszczalne poziomy hałasu powinny uwzględniać rodzaj obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu. Kolejnym czynnikiem jest czas odniesienia – poziomy hałasu są inne w zależności od okresu (momentu doby).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

rys.
rys. 1 Dopuszczalne poziomy hałasu - normy hałasu

Przeciwdziałanie wzrostowi poziomu szkodliwych dźwięków jest procesem długoterminowym i pracochłonnym. Aby środowisko było wolne od szkodliwych dźwięków należy realizować programy na poziomie europejskim, ogólnopolskim czy samorządowym. Ponadto stosowanie zrównoważonej polityki planowania i zagospodarowania przestrzennego, czy polityki społecznej uświadamia o problemie jakim jest zanieczyszczenie hałasem.

Blog OnGeo.pl źródło wiedzy o nieruchomościach

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl, znajdziesz tam wiele informacji dotyczących źródeł informacji o terenie, porad i analiz dotyczących nieruchomości, środowiska, zagospodarowania i wiele innych.

Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl