Porady OnGeo

Pozwolenie wodnoprawne wymagania prawne

Szczepan Sołtysik
2020-06-26
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-12
Głosów: 65, średnia ocen: 5
pozwolenie-wodnoprawne-wymagania-prawne

Pozwolenie wodnoprawne, wydawane jest w drodze decyzji przez organ administracji. Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawego wiąże się z budową urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód. Urządzeniami wodnymi według prawa wodnego są urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów. 

 • Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać w przypadku gdy korzystanie z wód wykracza poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego.
 • Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora zarządu zlewni lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
 • W przypadku Wód Polskich wniosek należy złożyć do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Przykładowe urządzenia wodne to:

 • urządzenia piętrzące i przeciwpowodziowe, kanały, rowy,
 • sztuczne zbiorniki oraz obiekty z nimi związane,
 • stawy (wodne, przeznaczone do oczyszczanie ścieków lub rekreacji),
 • obiekty energetyki wodnej,
 • urządzenia służące do hodowli ryb,
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty oraz przystanie.

KIEDY MUSISZ UZYSKAĆ POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodnoprawne musisz uzyskać w przypadku gdy korzystanie z wód wykracza poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego czyli na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • usługi wodne,
 • budowę urządzeń wodnych,
 • inwestycje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • regulację wód, kształtowanie nowych koryt cieków, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • wykonanie rurociągów, linii energetycznych i telekomunikacyjnych poprowadzonych przez wały przeciwpowodziowe lub wody powierzchniowe,

ZGŁOSZENIE WODNOPRAWNE

W niektórych pracach wymagane jest jedynie zgłoszenie wodnoprawne. Jest ono mniej problematyczne dla inwestora. Zgodnie z Prawem wodnym pracami wymagającymi zgłoszenia wodnoprawnego są między innymi:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów,
 • wykonanie kąpielisk,
 • wykonanie stawów napełnianych wodami opadowymi, roztopowymi lub wodami gruntami o nieprzekraczającej powierzchni 1000m2 i głębokości poniżej 3m,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych,
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe,
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych.

KIEDY NIE JEST WYMAGANE ZGŁOSZENIE I POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie nie jest wymagane np. w przypadku uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, spławu drewna, wycinki roślin z wód i brzegów, wykonania urządzeń wodnych do poboru wody na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć do 30m oraz przechwytywania wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych. Wszystkie prace, które są wyłączone z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego określono w art. 395 Prawo wodne.

JAK UZYSKAĆ POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dyrektora zarządu zlewni lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej. W przypadku Wód Polskich wniosek należy złożyć do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Aby uzyskać pozwolenie wodnoprawne należy złożyć poniższe dokumenty:

 • wniosek
 • operat wodnoprawny najważniejszy dokument, sporządzany w formie pisemnej oraz graficznej
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności
 • decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
 • decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • decyzję o warunkach zabudowy
 • ocenę wodnoprawną
 • projekt instrukcji gospodarowania wodą
 • dokumentację hydrogeologiczną
 • zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych
 • dowód dokonania opłaty

Po złożeniu wniosku wraz z wyżej wymienionymi załącznikami odpowiednia jednostka sprawdza poprawność i kompletność dokumentów. Następnie zawiadamia strony o wszczęciu postępowania. Jeżeli inwestycja spełnia określone warunki, postępowanie kończy się wydaniem decyzji w formie pozwolenia wodnoprawnego.

KOSZTY POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Koszt wydania pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,88 zł. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego należy zapłacić 90,16 zł. Bardzo wysokie koszty bo aż 899,53 zł ponosi się za wydanie decyzji wodnoprawnej. Według prawa wodnego koszt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie może być wyższy niż 4497,63 zł

JAK DŁUGO JEST WAŻNE POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Pozwolenie wodnoprawne jest ważne nie dłużej niż 30 lat. Czas obowiązywania pozwolenia zależy głównie od jego rodzaju. W przypadku pozwolenia na wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi decyzję wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku pozwolenia na wydobywanie wód powierzchniowych, morskich wód wewnętrznych, wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinanki roślin z wód lub brzegu decyzję wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.

POZNAJ RAPORTY O TERENIE

Raport o danym terenie można wygenerować na stronie ongeo. W raporcie uzyskamy informacje między innymi o terenach osuwiskowych oraz zalewowych, a także obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni, obszary Natura 2000 i spadki terenu.

Dodatkowo na naszym blogu można znaleźć wpis:

 • jak sprawdzić MPZP opisany tutaj
 • jakie informacje zawiera miejscowy plan opisany tutaj
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl