Analiza inwestycji

Informacje o inwestycjach do prospektu informacyjnego

Monika Byś
2022-05-18
~8 min
Post zaktualizowany: 2022-07-06
Głosów: 21, średnia ocen: 5

Prospekt informacyjny jest załącznikiem umowy deweloperskiej. Każdy deweloper jeszcze przed podpisaniem umowy ma obowiązek bezpłatnie przekazać taki dokument swoim klientom. Prospekt zawiera szczegółowe informacje o inwestycjach wykonywanych w oferowanym do sprzedaży lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym. Jednym z elementów prospektu jest dokładna analiza nieruchomości i okolicy w promieniu 1 km od inwestycji. Dzięki temu kupujący dowie się o wszystkich planowanych inwestycjach, które stanową potencjalną uciążliwość dla ich komfortu życia. Z OnGeo.pl przygotowanie takich danych staje się banalnie proste! 

 • Prospekt informacyjny jest dokumentem zawierającym zarówno informacje o firmie deweloperskiej zajmującej się inwestycją budowalną, jak i dane o samej inwestycji budowlanej i jej otoczeniu.
 • Sporządzenie prospektu informacyjnego jest obowiązkiem każdego dewelopera i ma swoje podstawy prawne w tzw. ustawie deweloperskiej.
 • Prospekt informacyjny stanowi element umowy deweloperskiej, co jednocześnie oznacza, że nie może być w żadnym punkcie z nią sprzeczny.
 • Za udostępnienie kupującym prospektu informacyjnego deweloper nie pobiera żadnych opłat.
 • W Raportach OnGeo.pl znajdziesz szczegółowe informacje o działce i jej sąsiedztwie w promieniu 1 km od granic nieruchomości. 

Czy prospekt informacyjny jest obowiązkowy?

Deweloper, który uruchamia inwestycję mieszkaniową i zamierza rozpocząć sprzedaż lokali na podstawie umów zawieranych z nabywcami, czyli umowy deweloperskiej, jest zobowiązany do dostarczenia im prospektu informacyjnego. Jest to instrument ochrony praw osób kupujących mieszkania, który gwarantuje prawo - konkretnie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U.2021.1445).

art. 17, Dz.U.2021.1445 

Zgodnie z art. 17 tejże ustawy:

 1. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.
 2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

Jeśli deweloper nie sporządzi prospektu informacyjnego, będzie podlegał karze grzywny. Ponadto jeżeli osoba, która jest odpowiedzialna za informacje o nieruchomościach zawarte w prospekcie informacyjnym podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane to poza grzywną grożą jej 2 lat więzienia.

Od lipca 2022 r. deweloper ma obowiązek złożyć prospekt nabywcy każdorazowo

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. deweloper będzie musiał doręczyć prospekt nabywcy bez względu na to, czy nabywca zgłosi takie żądanie. Dotychczas deweloperzy przekazywali prospekt tylko na życzenie kupującego.

Poprawki do ustawy deweloperskiej wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Informacje o inwestycjach do prospektu informacyjnego - skąd je brać?

Prospekt informacyjny składa się z części ogólnej i indywidualnej. W części ogólnej podawane są:

 • dane identyfikacyjne (m.in. NIP, REGON, KRS) i kontaktowe dewelopera,
 • opis doświadczeń dewelopera,
 • informacje o inwestycjach i przedsięwzięcia w tym środki ochrony nabywców.

W części indywidualnej określa się cenę 1 m2 lokalu lub domu oraz określa położenie oraz inne istotne cechy przedmiotu umowy, w tym standard wykończenia oraz dostęp do mediów i drogi publicznej.

Skąd brać informacje o inwestycjach w promieniu 1 km od nieruchomości?
Skąd brać informacje o inwestycjach w promieniu 1 km od nieruchomości?

Nowe przepisy ustawy deweloperskiej znaczne poszerzają zakres i stopień szczegółowości informacji w części ogólnej. Zmiany dotyczą przede wszystkim zamieszczania inwestycji o nieruchomościach w promieniu 1 km od przewidzianej nieruchomości. Szczególnie istotne są:

 • budowa i rozbudowa dróg,
 • budowa linii szynowych (kolejowych, tramwajowych, metro),
 • informacje o przewidzianych korytarzach powietrznych,
 • informacje o innych inwestycjach potencjalnie uciążliwych m.in.: oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach. Chodzi tu w szczególności o obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, świetlne.

W nowelizacji ustawodawca sprecyzował źródła informacji o nieruchomościach z których powinni korzystać deweloperzy podczas tworzenia prospektu informacyjnego. Są to:

 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, czyli mpzp,
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • uchwały o obszarach ograniczonego użytkowania,
 • miejscowe plany odbudowy,
 • mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego,
 • ustalenia decyzji w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, mogących mieć znaczenie dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim lub zadaniem inwestycyjnym.

Skorzystaj z Raportu o Terenie OnGeo.pl do prospektu informacyjnego

Portal OnGeo.pl to nowoczesne narzędzie do automatycznej diagnozy działki pod kątem inwestycyjnym. W OnGeo.pl dostarczamy wielowymiarowych danych z wykorzystaniem najnowszej wiedzy technologicznej. Przekazujemy kompleksową wiedzę szybko, zbiorczo oraz w przejrzystej formie za pomocą Raportu o Terenie w formacie pdf. Samo generowanie Raportu działki zależy od ilości danych, których potrzebuje klient, jednak zazwyczaj nie trwa dłużej niż kilka - kilkanaście minut. Generowanie odbywa się w trybie online.

Zdiagnozuj działkę online samodzielnie z OnGeo.pl
Oszczędzaj czas i pieniądze! Skorzystaj z Raportów o Terenie do tworzenia prospektu informacyjnego. 

Szczególną formą analizy danych z OnGeo.pl jest Raport specjalny, który dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. 

Opracowaniem informacji o inwestycjach do prospektu informacyjnego zajmujemy się osobno w ramach oferty specjalnej dla klienta. Powodem jest zwiększenie zasięgu analizy gruntu i zagospodarowania w sąsiedztwie to 1 km. Zasięg naszych analiz wykonywanych w ramach Raportu o Terenie dla klienta indywidualnego dostosowana jest do potrzeb osób chcących m.in zdiagnozować działkę przed jej zakupem. Zatem zasięg części analiz w sąsiedztwie ograniczyliśmy np. do 200 m, 300 m lub 500 m.

Dlatego aby otrzymać Raport specjalny musisz napisać do nas wiadomość e-mail, a w nim zlecić nam wykonanie opracowania dla Twojej działki lub działek. 

Napisz do nas na adres:

kontakt@ongeo.pl

U nas znajdziesz nie tylko suche dane w formie tabelarycznej, ale również otrzymasz mapy kartograficzne, które będę uzupełnieniem danych o działce. To od ciebie należy decyzja, jakich danych przestrzennych potrzebujesz.

W OnGeo.pl możesz wygenerować raport specjalny, w którym znajdziesz analizę:

 • pozwoleń na budowę,
 • potencjalnych uciążliwości w promieniu 1 km od granic dzięki,
 • dróg istniejących i planowanych,
 • linii energetycznych oraz urządzeń sieci energetycznej (czyli transformatory, główne punkty zasilające, słupy),
 • stref ochronnych, czyli strefy wokół: terenów zamkniętych, cmentarzy, turbin wiatrowych,
 • form ochrony przyrody,
 • zanieczyszczeń powietrza pyłami PM 2,5 oraz PM 10.
 • innych, sprawdź jakich → tutaj

Pobierz przykładowy Raport:

Sprawdź MPZP i przeznaczenie w MPZP

Geoportalu OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały planu miejscowego. Natomiast na mapie dostaniesz zaznaczone granice obowiązujących dokumentacji planistycznych.

miejscowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Raportach o Terenie 

Jeśli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

tereny
Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Wygeneruj analizę inwestycji w promieniu 1 km od działki. Sprawdź pozwolenia na budowę i planowane inwestycje w sąsiedztwie

Generując Raport o Terenie sprawdzisz również pozwolenia budowlane, które zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany lub dla terenów sąsiadujących w promieniu 1 km od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę,
 • oraz zostaniesz bezpośrednio przekierowany do szczegółowych informacji o inwestycji w wyszukiwarce GUNB.
Pozwolenia na budowę, planowane inwestycje
Pozwolenia na budowę, planowane inwestycje

Sprawdź informacje o inwestycjach, czyli zdobądź dane z ewidencji gruntów i budynków

W Raportach o Terenie możesz znaleźć niektóre informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). 

Generując Raport otrzymasz szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu, od określenia województwa, powiatu i gminy po obręb, numer działki ewidencyjnej oraz procentowy udział konkretnej działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej.

Dane z EGIB w Raportach o Terenie
Dane z EGIB w Raportach o Terenie 

Ponadto dostaniesz bardziej szczegółowe dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli np. powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. Dzięki temu bez wychodzenia z domu i wnioskowania o wypis z EGIB lub wyciąg księgi wieczystej, sprawdzisz czy działka należy do osoby prywatnej, gminy czy Skarbu Państwa.

Ponadto w ramach tematu "Lokalizacja i dane geometryczne" otrzymasz wykaz współrzędnych punktów granicznych oraz linii załamania linii granicznej dla działki.

Dowiedz się czy działka ma dostęp do drogi

W Raporcie o Terenie sprawdzisz dostęp do drogi publicznej. Ponadto otrzymasz graficzną analizę dróg z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz (w postaci tabeli) z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie drogi, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki.

Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej

Jeżeli w pobliżu 1 km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie.

Sprawdź uzbrojenie terenu

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Dostaniesz informacje czy w bliskiej odległości od granic Twojej działki znajdują się sieci urządzenia terenu.

Uzbrojenie terenu w media
Uzbrojenie terenu w media

Ponadto z Raportu o Terenie dowiesz się czy w promieniu 200 m od interesującego cię obszaru znajdują się słupy, transformatory oraz linie energetyczne średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

Napowietrzne linie energetyczne
Napowietrzne linie energetyczne

Sprawdź uciążliwości, czyli miejsca, urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki. Mapa uciążliwości w sąsiedztwie wskazuje punktowo lub powierzchniowo dokładną lokalizację obiektów i zakładów, a ponadto oblicza odległość od granic działki mierzoną w linii prostej. Przebieg obiektów liniowych, czyli dróg, torów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, rurociągi) oznaczony jest pogrubioną linią łamaną o kolorze zgodnym z dołączoną legendą.

Uciążliwości w sąsiedztwie
Uciążliwości w sąsiedztwie

Dowiedz się czy działka leży na terenie zalewowym i/lub osuwiskowym

Sprawdź czy teren jest zagrożony powodzią. To istotna informacja ze względu na wartość inwestycyjną terenu oraz możliwości jego wykorzystania. Raport o Terenie prezentuje na mapach obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat. Na mapie sprawdzisz także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. 

zagrożenie
Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Sprawdź strefy ochronne, czyli strefę ochronną wokół turbin wiatrowych, terenów zamkniętych i cmentarzy

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych. Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli Twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę

Natomiast strefa cmentarzy to analiza sprawdzająca, czy wskazany teren leży w obrębie cmentarza lub w jego strefie buforowej (wynoszącej 50 m), a także sprawdza czy istnieją cmentarze w odległości do 1 km od wskazanego terenu.

Strefy ochronne
Strefy ochronne

Sprawdź natężenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza

Sprawdź poziom hałasu występujący na wybranym terenie, a ponadto zweryfikuj źródło, z którego pochodzi. To jedna z zasadniczych informacji w ocenianiu atrakcyjności inwestycyjnej wybieranej nieruchomości. Analiza w Raporcie obejmuje antropogeniczne źródła hałasu, czyli drogi, lotniska oraz hałas miejski.

poziom
Natężenie hałasu

Dowiedz się również jakie jest zanieczyszczenie powietrza dla działki i jej okolicy. Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie. Dlatego podczas analizowania nieruchomości warto zwrócić uwagę także na zanieczyszczenie pyłami drobnymi (PM 2,5) i średnimi (PM 10). Analiza dostępna w Raporcie o Terenie OnGeo.pl zawiera informacje zarówno o średniorocznych stężeniach pyłów PM 10 i PM 2,5, dane o obowiązujących normach, jak i prezentację informacji o stanie powietrza dla obszaru w promieniu 5 km.

zanieczyszczenie
Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.