Porady OnGeo

Prospekt informacyjny - co zawiera i skąd można pozyskać informacje do prospektu.

Łukasz Kaim
2021-11-25
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 33, średnia ocen: 5
prospekt informacyjny

Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż jest obowiązany do sporządzenia prospektu informacyjnego oraz przekazać go na żądanie osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, o czym mówi Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377). Prospekt informacyjny jest więc bardzo ważnym dokumentem związanym z umową deweloperską. Informacje w nim zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba odpowiedzialna, za informacje zawarte w prospekcie ponosi odpowiedzialność karną zgodnie z Art. 33. powyższej ustawy. Wzór prospektu znajdziemy w załączniku do wyżej wymienionej ustawy.

 • Prospekt informacyjny jest dokumentem, który deweloper ma obowiązek sporządzić przed rozpoczęciem sprzedaży inwestycji.
 • Prospekt zawiera szereg informacji, poczynając od danych identyfikacyjnych dewelopera, poprzez jego dotychczasowe doświadczenie, kończąc na informacjach dotyczących nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja jak i samej inwestycji.
 • Sporządzenie prospektu informacyjnego wiąże się z wykorzystaniem rzetelnych i aktualnych źródeł informacji.
 • Dzięki Raportowi o terenie OnGeo można szybko odnaleźć informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jak również planowanych lub budowanych dróg w odległości do 1 km od przedsięwzięcia deweloperskiego.

Prospekt informacyjny - co zawiera?

Prospekt informacyjny składa się z dwóch głównych części: ogólnej i indywidualnej. W każdej z nich ustawodawca wyróżnił kilka grup informacji, które zamieścić musi deweloper. Przyjrzymy się co zawiera prospekt informacyjny.

Część ogólna prospektu.

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera:
  • nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG, adres lokalu przedsiębiorstwa, nr NIP i REGON, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr faksu, adres strony internetowej dewelopera,
 • Doświadczenie dewelopera:
  • historia i udokumentowane doświadczenie dewelopera, przykład ukończonego przedsięwzięcia deweloperskiego.
 • Informacje dotyczące nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego:
  • Informacje dotyczące gruntu:
   • adres i nr działki ewidencyjnej,
   • nr księgi wieczystej,
   • istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej,
   • w przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości,
   • plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek: przeznaczenie, dopuszczalna wysokość i procent zabudowy działki,
   • informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach.
  • Informacje dotyczące budynku:
   • czy jest pozwolenie na budowę,
   • czy pozwolenie na budowę jest ostateczne, zaskarżone,
   • numer pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał,
   • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
   • termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości,
   • opis przedsięwzięcia deweloperskiego,
   • sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
   • zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego,
   • środki ochrony nabywców,
   • główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy,
   • nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy,
   • harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach,
   • dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji.
  • Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej,
  • Inne informacje
   • Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część albo finansującego działalność dewelopera (…) do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
   • informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z:
    • aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
    • kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do KRS lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
    • kopią pozwolenia na budowę,
    • sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji przez spółkę celową - sprawozdaniem spółki dominującej,
    • projektem budowlanym.

Część indywidualna prospektu.

W części indywidualnej prospektu informacyjnego podaje się informacje, które dotyczą konkretnego lokalu lub domu jednorodzinnego.

 • cena metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej.
  • liczba kondygnacji, lokali, miejsc garażowych i postojowych,
  • technologia wykonania,
  • standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości,
  • dostępne media w budynku,
  • dostęp do drogi publicznej.
 • określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych,
 • określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

Czy można pozyskać informacje do prospektu informacyjnego z Raportu o terenie OnGeo?

Jak wspomniano we wstępie, dane zawarte w prospekcie informacyjnym muszą być aktualne. Tworząc prospekt informacyjny podaje się datę jego sporządzenia z adnotacją, że dokument określa stan na dzień sporządzenia dokumentu. Ważne jest więc, tam gdzie to konieczne, korzystanie ze źródeł rządowych lub samorządowych, a z takich źródeł korzysta również OnGeo. W tym punkcie skupimy się tylko na informacjach, które można pozyskać w Raporcie o terenie.

Trzecia grupa informacji w części ogólnej prospektu, która dotyczy nieruchomości i przedsięwzięcia deweloperskiego, zawiera informacje pochodzące z kilku źródeł.

Przeznaczenie terenu, dopuszczalna wysokość zabudowy jak i dopuszczalny procent zabudowy działki to informacje, które pochodzą z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. MPZP można pozyskać w postaci wyrysu i wypisu z urzędu miasta lub gminy odpowiedniego dla lokalizacji działki.

Informacje o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można znaleźć również w Raporcie o terenie OnGeo. Temat Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje o obowiązujących planach, ich zasięgu, nazwie konkretnej uchwały oraz linku do uchwały. Drugi temat związany z MPZP - Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zawiera informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia, udział procentowy dla każdego terenu).

Zasięg MPZP - fragment Raportu o terenie.
Zasięg MPZP - fragment Raportu o terenie.
Przeznaczenie terenu w MPZP - fragment Raportu o terenie.
Przeznaczenie terenu w MPZP - fragment Raportu o terenie.

W prospekcie informacyjnym pojawia się również wzmianka o przewidzianych inwestycjach w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości. Raport o terenie zawiera temat: Dostęp do drogigdzie poza informacjami o istniejącym dostępnie do drogi publicznej, znajdą się również informacje o drogach planowanych lub w budowie.

Droga projektowana - fragment Raportu o terenie.
Droga projektowana - fragment Raportu o terenie.

Pomocne przy sporządzaniu prospektu mogą być również informacje o najnowszych pozwoleniach na budowę. Dzięki temu można szybko sprawdzić, czy w najbliższej okolicy i w najbliższym czasie powstanie obiekt, który może wpłynąć choćby na wartość inwestycji czy jakość życia przyszłych mieszkańców, np. bloku czy osiedla. Poniżej fragment Raportu o terenie z tematem dotyczącym pozwoleń na budowę wydanych dla danej działki i 200 m od niej. Dla każdego oznaczonego liczbą miejsca na mapie pozwoleń jest podany opis, jak w przykładzie poniżej.

Pozwolenia na budowę - fragment Raportu o terenie
Pozwolenia na budowę - fragment Raportu o terenie
Avatar: Łukasz Kaim
Łukasz Kaim

Doradca ds. nieruchomości. Zainteresowania: kartografia, historia, geografia.