Analiza inwestycji

Ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o terenie?

Szczepan Sołtysik
2020-12-04
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-10-03
Głosów: 172, średnia ocen: 4.8
Raport o terenie

Raport o Terenie OnGeo.pl to zestaw informacji o cechach dowolnej działki w Polsce w formie czytelnego dokumentu pdf. Dokument jest narzędziem zarówno dla osób planujących kupno nieruchomości i budowę, jak i dla przedsiębiorców chcących zdiagnozować działkę pod inwestycję w oparciu o analizę uciążliwości oraz zagrożeń terenowych i formalnoprawnych. Usługa Raportów jest płatna, lecz o wiele tańsza od tradycyjnych metod diagnozowania działki. Według ekspertów OnGeo.pl jest nawet 10 razy tańsza i około 100 razy szybsza od ręcznego poszukiwania danych. Samo generowanie Raportu trwa zaledwie 5 minut. Sprawdź, ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o Terenie OnGeo.pl!

 • Informacja pozyskana z Raportu OnGeo jest około 10 razy tańsza i ok. 100 razy szybsza do uzyskania niż przy użyciu innych technik.
 • W OnGeo.pl analizę nieruchomości otrzymasz od 3 do 5 minut.

Ile zaoszczędzisz zamawiając Raport o Terenie? Oto bilans konfrontacji Raportu o Terenie OnGeo.pl z tradycyjnymi formami zbierania i przetwarzania informacji o terenie.

Informacja pozyskana z Raportu OnGeo.pl jest około 10 razy tańsza i nawet 100 razy szybsza do uzyskania niż przy użyciu innych technik. W zaledwie pięć minut otrzymasz to, co wymaga mniej więcej dziesięciu godzin pracy i tygodnia oczekiwania. Zamiast przemierzać kilkadziesiąt stron internetowych i odwiedzać kilkanaście instytucji publicznych, potrzebne dane przestrzenne uzyskasz w jednym miejscu w bardzo dogodnej i czytelnej formie.

Dlaczego różnica w pozyskaniu danych z Raportu o Terenie versus metoda tradycyjna jest tak duża?

Otóż całą bardzo złożoną i specjalistyczną pracę wykona za Ciebie komputer. OnGeo.pl to nie tylko geoportal do przeglądania i wzrokowego analizowania danych. Oczywiście pewne cechy terenu i dane przestrzenne można analizować wzrokowo, jednak OnGeo.pl to bardzo zaawansowany system informatyczny, który za Ciebie dokona wszelkich pomiarów, obliczeń na danych przestrzennych oraz przygotuje mapy i zestawienia.

Raporty Ongeo.pl to najwyższy poziom organizacyjny e-usług, który umożliwia uzyskanie produktów informacyjnych przy minimalnym nakładzie pracy człowieka. Po prostu prościej już się nie da!

Samodzielne sporządzenie analizy danych, właśnie takie jakie zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl, wymaga zebrania informacji rozproszonych w wielu źródłach, a realnie jest trudne do osiągnięcia. Poniesienie jednostkowych kosztów kilkuset złotych, np. na zakup licencji z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, należy połączyć z wieloma godzinami pracy polegającej na wyszukiwaniu zakresów danych, wypełnianiu formularzy zamówień i oczekiwaniu na dostawę zamówienia. 

Raport o podobnej treści, za pomocą tradycyjnych technik, może sporządzić jedynie osoba o wysokich kwalifikacjach geomatycznych. Osoba ta musi posiadać zarówno zestawy danych, profesjonalne oprogramowanie, jak i wiedzę oraz doświadczenie. Przy założeniu, że uda się zgromadzić odpowiednie dane - dużym nakładem pracy - można wykonać podobne zestawienie, którego uśredniony sumaryczny koszt wliczając również pracę i oczekiwanie wyniesie nawet 1000 zł, a czas oczekiwania na raport przekroczy tydzień.

Natomiast w OnGeo.pl, Raport o terenie generuje się 3 do 5 minut!

Przykładowy fragment Raportu o terenie dotyczący pozwolenia na budowę
Przykładowy fragment Raportu o terenie dotyczący pozwolenia na budowę

Dlaczego tak trudno uzyskać informacje podobne do zawartych w Raporcie o terenie OnGeo.pl?

W minionej dekadzie nastąpił przełom technologiczny i tradycyjne mapy zostały w większości zastąpione opracowaniami cyfrowymi. Dokonała się rewolucja w dziedzinie pomiarów Ziemi, głównie za sprawą technologii GNSS, teledetekcji satelitarnej i LIDAR. Postęp informatyczny umożliwił obróbkę dużych zestawów różnorodnych danych. Progresja jest tak szybka, że przekracza możliwości percepcyjne ludzi (ze względu na czas) i zdolności organizacyjne instytucji. Spontanicznie powstały setki ułamkowo działających systemów, w gąszczu których może zgubić się nawet wytrawny ekspert. Ponadto, aby interpretować surowe detale publikowanej informacji należy znać specyfikę poszczególny branż – co przekracza możliwości czasowe większości z ludzi.

Nawet jeśli olbrzymim wysiłkiem woli i poświęconego czasu, w oczekiwaniu na załadowanie się mapy obejrzysz „internetowe dzieło kartograficzne” w postaci WMS, to zwymiarowanie uzyskanej informacji okaże się niemożliwe. Pomimo, że komputer w teorii „to wszystko wie”, wydobycie potrzebnych informacji wcale nie jest takie oczywiste. Trudno wyliczać tu wszystkie meandry informacji przestrzennej, zagadki, nieoczywistości, nadmiary i niedobory informacyjne, brak standaryzacji, zmienność semantyczną i pojęciowe rozmycie. Zebranie rozproszonej i niejednoznacznej informacji jest czasochłonne, ryzykowne interpretacyjnie i pozbawione miar wielkości i jednostek, które trzeba sobie dodatkowo takimi, czy innymi technikami uzupełnić. Nawet w przypadku, gdy chodzi o pobranie informacji o terenie dla jednej działki, czeka nas długa droga dla wytrwałych. A co gdy taką pracę trzeba powtórzyć wielokrotnie dla różnych terenów?

Zamiast żmudnych poszukiwań i skomplikowanej analizy uzyskanych informacji wystarczy wejść na mapę Ongeo.pl, wskazać działkę/działki lub wpisać lokalizację wg adresu czy numeru ewidencyjnego oraz pobrać zestandaryzowany Raport o Terenie.

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl?

 1. Lokalizację geograficzną działki według współrzędnych geodezyjnych B L H oraz administracyjną, czyli - województwo, powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numery działek;
 2. Położenie terenowe i sąsiedztwo;
 3. Geometrię działki, czyli długość, szerokość, obwód, powierzchnia, współczynnik kształtu działki;
 4. Dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli dane o powierzchni urzędowej, grupie rejestrowej, identyfikatorze działki;
 5. Położenie działki w terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z informacją o numerze uchwały lub informacją o braku obowiązującego miejscowego planu;
 6. Przeznaczenie terenu według mpzp (jeżeli istnieje) z rozliczeniem udziału powierzchni poszczególnych przeznaczeń terenu wewnątrz działki i przedstawieniem granic przeznaczeń terenu;
 7. Wydane pozwolenia na budowę na wybranym terenie i jego sąsiedztwie;
 8. Analizę zabudowy stanowiącą podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 9. Ukształtowanie terenu wewnątrz działki - wysokość minimalna, maksymalna, średnia i wysokości pośrednie, spadki terenu w stosunku do każdego m2;
 10. Analizę spadków terenu - udział procentowy powierzchni działki w podziale na kategorie pochyłości;
 11. Analizę wysokości terenu – wysokość minimalną, maksymalną i średnią;
 12. Ekspozycję terenu, czyli wystawa stoków;
 13. Analizę osiadania terenu i podnoszenia się terenu;
 14. Pokrycie terenu określające udział powierzchniowy i procentowy klas pokrycia w otoczeniu 500 m od granic działki;
 15. Analiza żyzności gleb, czyli dane o klasie bonitacyjnej gleby oraz analiza zdolności gleby do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin;
 16. Dostęp do drogi - analiza dostępności działki do drogi publicznej;
 17. Planowane drogi w okolicy - informacje o planowanych inwestycjach drogowych;
 18. Dane o napowietrznych liniach energetycznych niskiego, średniego, wysokiego i najwyższego napięcia oraz lokalizacja transformatorów i głównych punktów zasilających;
 19. Dostęp do światłowodu oraz zasięg sieci i dane dostawcy oraz możliwą do uzyskania prędkość;
 20. Uzbrojenie terenu w media, czyli dane o sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej dla działki i jej okolicy;
 21. Obszary objęte formami ochrony przyrody oraz obiekty ochrony przyrody w sąsiedztwie 1 km, z podaniem udziału powierzchni konkretnej formy ochrony przyrody w działce oraz odległości działki od granic obiektów ochrony przyrody;
 22. Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej;
 23. Nieruchomości objęte ochroną zabytków, które wpisane są do rejestru zabytków w promieniu 200 m od działki;
 24. Obszary ochrony archeologicznej;
 25. Strefy ochronne wokół cmentarzy, terenów zamkniętych, uzdrowisk i turbin wiatrowych;
 26. Strefy oddziaływania lotnisk w promieniu 1 km z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 27. Nasłonecznienie sezonowe - informacje o ilości energii słonecznej jaka dociera na 1 metr2 powierzchni. Dowiesz się jakie miejsca są dobrze nasłonecznione a jakie słabo.
 28. Zagrożenie powodzią oraz zagrożenia podtopieniami z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 29. Miejsca, urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe i ich wpływ na komfort życia mieszkańców;
 30. Obszary zagrożone stagnacją wody;
 31. Strefy osuwisk i ruchów masowych z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach lub jej odległości od stref;
 32. Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego z rozliczeniem udziału powierzchni działki w poszczególnych strefach natężenia hałasu wyrażonego w decybelach;
 33. Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi PM 2,5 w odniesieniu do obowiązujących norm;
 34. Średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami drobnymi i średnimi PM 10 w odniesieniu do obowiązujących norm;
 35. Analizę otoczenia i obiekty użyteczności publicznej, dowiesz się jaka jest dostępność usług dla wybranej lokalizacji;
 36. Lokalizację wyrobisk zawierających azbest;
 37. Geologiczne warunki budowalne;
 38. Mapę hydrogeologiczną Polski wraz z zaznaczonymi obiektami hydrogeologicznymi, m.in.: jaz, śluza wodna, zapora, elektrownia wodna i inne;
 39. Surowce mineralne, czyli informacje o złożach kopalin z bazy MIDAS, surowcach prognostycznych i perspektywicznych oraz koncesje na poszukiwania i rozpoznawania złóż;
 40. Analizę zasięgu czasu dojazdu i dojścia, w których dowiesz się ile czasu zajmie Ci dotarcie do celu samochodem, a ile pieszo.
 41. Liczbę ludności zamieszkujących w statystycznym 1 km², w którym znajduje się działka oraz liczba ludności w sąsiedztwie 50 km²;
 42. Stawki podatku od nieruchomości aktualizowane corocznie;
 43. Mapy ilustrujące wszystkie powyższe zjawiska i cechy.
 44. Dane źródłowe CAD/GIS
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl