Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Głosów: 19, średnia ocen: 5
mock

Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, lecz jeśli nie ma warunków dla realizacji tego obowiązku, to gmina nie musi dostarczać jej w inny sposób. Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a właścicielom nieruchomości nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

  • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, jednak gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • Właścicielom nieruchomości danej gminy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Właściciela nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.
  • W Raportach o Terenie OnGeo możesz z łatwością sprawdzić, czy Twoja działka jest uzbrojona.

Czy wymagane jest przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest uregulowany prawnie przez Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622). Ustawa mówi, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, źródło: uprawnienia-budowlane.com

Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Jeśli chodzi o dostęp do sieci wodociągowej, to dostęp do wody to warunek konieczny zagospodarowania każdej nieruchomości.

art. 26, ust. 1 Dz.U. 2022 poz. 1225

Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków wymienionych w § 56 – także telekomunikacyjnej. 

Formalności związane z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są takie same i nie wymagają pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Obowiązki o których mowa obejmują w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wskazuje na to art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Art. 3 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Brak terminów realizacji obowiązku budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

To gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg) oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Przepisy nie precyzują jednak, w jakim terminie jednostka samorządowa zobowiązana będzie do wybudowania sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Kwestie te są przedmiotem planu rozwoju i modernizacji albo są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. Oznacza to, że jeśli nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób.

Jeśli gmina chciałaby dostarczać wodę tzw. "beczkowozami", to musiałaby zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym i zapłacić za tę usługę. Jeśli taka usługa dojdzie do skutku, należy określić sposób, w jaki gmina będzie rozliczać się z mieszkańcami. Zapewnienie w ten sposób stałych dostaw jest jednak mało prawdopodobne.

Gmina ma zadanie, ale mieszkaniec nie ma roszczenia

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (link do postanowienia). W związku z tym nie można stwierdzać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. wskazuje również, że nie można uznać, że zadania związane z budową sieci i urządzeń sieci muszą zostać zrealizowane. Stanowią one bowiem źródło kompetencji gminy, a nie jej obowiązków (link do wyroku).

Właściciele nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r. podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie aby właściciele nieruchomości na terenie gminy nie mogli korzystać z własnych studni, czy też ujęć wody, nienależących formalnie do gminy, czy też przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. To nie znaczy jednak, że jednostki samorządowe są zwolnione z ustawowego obowiązku zaopatrzenia swoich mieszkańców w wodę należytej jakości (link do wyroku).

Sprawdź, czy Twoja działka jest uzbrojona

W Raportach o Terenie OnGeo możesz z łatwością sprawdzić, czy Twoja działka jest uzbrojona. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy posiadasz dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej itd.

Zobacz sam!

Fragment Raportu o Terenie - uzbrojenie terenu w media

Usługa uzbrojenie terenu w media jest bezpłatna!

Uwaga! Mapa może nie zawierać danych o uzbrojeniu terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na działanie usług zewnętrznych, co skutkuje nie pobieraniem opłat za tę część usługi

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak