News

Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Monika Byś
2021-11-18
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-23
Głosów: 34, średnia ocen: 4.9
Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, lecz jeśli nie ma warunków dla realizacji tego obowiązku, to gmina nie musi dostarczać jej w inny sposób. Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a właścicielom nieruchomości nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

  • Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.
  • W polskim prawie nie istnieje przepis, który ustanawiałby obowiązek podłączenia się do sieci wodociągowej.
  • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, jednak gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • Właścicielom nieruchomości danej gminy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
  • Właściciela nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.
  • W Raportach o Terenie OnGeo możesz z łatwością sprawdzić, czy Twoja działka jest uzbrojona.

Czy wymagane jest przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej jest uregulowany prawnie przez Ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622). Ustawa mówi, że każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, należy wyposażyć działkę w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, źródło: uprawnienia-budowlane.com
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, źródło: uprawnienia-budowlane.com

Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Jeśli chodzi o dostęp do sieci wodociągowej, to dostęp do wody to warunek konieczny zagospodarowania każdej nieruchomości. W polskim prawie nie istnieje jednak przepis, który ustanawiałby obowiązek podłączenia się do sieci wodociągowej. Obowiązek wynikający z ustawy (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622) dotyczy wyłącznie przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Polecamy wpisy:

Czy wymagane jest podłączenie do sieci kanalizacyjnej przy budowie domu?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Formalności związane z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są takie same i nie wymagają pozwolenia na budowę. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471), przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Polecamy wpis:

Czy wymagane jest podłączenie do sieci wodociągowej przy budowie domu?

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Gminy nie mają obowiązku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Obowiązki o których mowa obejmują w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Wskazuje na to art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Art. 3 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Zobacz wpis: 4 mld dla samorządów na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Brak terminów realizacji obowiązku budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

To gmina ustala kierunki rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (suikzpg) oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Przepisy nie precyzują jednak, w jakim terminie jednostka samorządowa zobowiązana będzie do wybudowania sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej. Kwestie te są przedmiotem planu rozwoju i modernizacji albo są realizowane w ramach oceny aktualności mpzp. Oznacza to, że jeśli nie ma warunków dla realizacji obowiązku zapewnienia dostaw wody, gmina nie musi jej dostarczać w inny sposób.

Jeśli gmina chciałaby dostarczać wodę tzw. "beczkowozami", to musiałaby zawrzeć stosowną umowę z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym i zapłacić za tę usługę. Jeśli taka usługa dojdzie do skutku, należy określić sposób, w jaki gmina będzie rozliczać się z mieszkańcami. Zapewnienie w ten sposób stałych dostaw jest jednak mało prawdopodobne.

Gmina ma zadanie, ale mieszkaniec nie ma roszczenia

Budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych nie jest obowiązkiem o charakterze bezwzględnym, lecz ma charakter warunkowy. Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (link do postanowienia -> tutaj). W związku z tym nie można stwierdzać, że właścicielom nieruchomości przysługuje jakiekolwiek roszczenie, którego istotą jest prawo żądania wykonania czy też przejęcia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. wskazuje również, że nie można uznać, że zadania związane z budową sieci i urządzeń sieci muszą zostać zrealizowane. Stanowią one bowiem źródło kompetencji gminy, a nie jej obowiązków (link do wyroku -> tutaj).

Właściciele nieruchomości mogą korzystać z wody pochodzącej z własnej studni i ujęć wody, jeśli jakość wody zostanie zachowana.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2020 r. podkreślił, że nic nie stoi na przeszkodzie aby właściciele nieruchomości na terenie gminy nie mogli korzystać z własnych studni, czy też ujęć wody, nienależących formalnie do gminy, czy też przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. To nie znaczy jednak, że jednostki samorządowe są zwolnione z ustawowego obowiązku zaopatrzenia swoich mieszkańców w wodę należytej jakości (link do wyroku -> tutaj).

Sprawdź, czy Twoja działka jest uzbrojona

W Raportach o Terenie OnGeo możesz z łatwością sprawdzić, czy Twoja działka jest uzbrojona. W zaledwie 5 minut, bez wychodzenia z domu możesz sprawdzić, czy posiadasz dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej itd.

Zobacz sam!

Fragment Raportu o Terenie - uzbrojenie terenu w media
Fragment Raportu o Terenie - uzbrojenie terenu w media

Usługa uzbrojenie terenu w media jest bezpłatna!

Uwaga! Mapa może nie zawierać danych o uzbrojeniu terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na działanie usług zewnętrznych, co skutkuje nie pobieraniem opłat za tę część usługi

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.