Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Głosów: 58, średnia ocen: 4.9
mock

Budujesz lub remontujesz dom? Prawdopodobnie priorytetowym punktem na Twojej liście zadań do wykonania jest zaopatrzenie domu w media. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie codzienność bez dostępu do prądu, gazu, kanalizacji, czy bieżącej wody. W dzisiejszym artykule podejmiemy się tematu przyłączenia do sieci wodociągowej. Podpowiemy jak wypełnić wniosek o przyłącze wody i gdzie znaleźć taki wniosek.

 • Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • Przedsiębiorstwo wodociągowe nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej.
 • W przypadku niedotrzymania terminów wydania warunków technicznych Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego, może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo.
 • Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody.
 • Wniosek o przyłącze wody możesz znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłącze wodociągowe

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz. U. 2017, poz. 328) przyłącze wodociągowe to przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości.

Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji.

W polskim prawie nie istnieje jednak przepis, który ustanawiałby obowiązek podłączenia się do sieci wodociągowej. Obowiązek dotyczy wyłącznie przyłącza do sieci kanalizacyjnej

Nowelizacja prawa budowlanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym, przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej.

Zmiana ustawy wprowadza również terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej. Celem takiego działania jest przyspieszenie i usprawnienie realizacji inwestycji. Teraz terminy wydania warunków technicznych dla inwestycji mieszkaniowych wynoszą:

 • 14 dni na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 30 dni w pozostałych przypadkach.

W przypadku niedotrzymania terminów Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną w wysokości 500 zł na przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne za każdy dzień opóźnienia.

Ponadto wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci wodociągowej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

 Jak przyłączyć się do sieci wodociągowej? Poradnik krok po kroku.

 • Złóż w miejscowym zakładzie wodociągowym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej.

Informacja techniczna pozwala określić możliwości doprowadzenia wody do nieruchomości. Wypełniając wniosek o przyłącze wody należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. 2002, Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o przyłącze wody znajdziesz w dalszej części artykułu.

 • Po otrzymaniu informacji wstępnej złóż wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę.

Warunki techniczne przyłączenia opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci wodociągowej, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

Pamiętaj! Nie każdy może wystąpić z wnioskiem o przyłącze wody

O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o przyłącze wody znajdziesz w dalszej części artykułu.

 • Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza wody.

Projekt taki wykonasz u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych. Po otrzymaniu projektu złóż wniosek o uzgodnienie projektu technicznego w zakładzie wodociągowym.

 • Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy.

Nie zapomnij przed przystąpieniem do robót, zgłosić je w zakładzie wodociągowym oraz dołączyć danych wykonawcy i kierownika budowy przyłączy.

Znajdujące się w wykopie przyłącze wodociągowe, zgłoś do odbioru w stanie odkrytym! Przedstawiciel zakładu powinien przeprowadzić kontrolę przyłącza i dokonać odbioru technicznego inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Końcowym etapem budowy przyłącza wodociągowego jest spisanie protokołu zakończenia robót.

 • Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

Gotową mapę złóż w zakładzie wodociągowym. Zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu wody.

 • Podpisz umowę o zaopatrzenie w wodę.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Ze względu na konieczność podania informacji o średnim i maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę, wniosek o wydanie warunków technicznych może sprawiać najwięcej problemów. Czasami jednak przedsiębiorstwo wodociągowe lub wodno-kanalizacyjne wymaga tych informacji już na etapie składania wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody. Przykładem takiego Przedsiębiorstwa są Wodociągi Miasta Krakowa.

W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, prezentujemy oba poprawnie wypełnione wnioski.

Szablony wniosków dostępne są na stronie internetowej https://wodociagi.krakow.pl. Właściwy link do wzoru dokumentów znajduje się w dalszej części artykułu.

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody wydawana jest według kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania, termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku

Warunki przyłączenia sieci wydawane jest według kolejności wpływu w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania warunków przyłączenia sieci liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

Dużym ułatwieniem podczas wypełniania wniosku było darmowe narzędzie udostępnione przez Wodociągi Miasta Krakowa – Zintegrowany Kalkulator Projektanta. Dzięki temu narzędziu obliczenie kłopotliwych parametrów było szybkie i łatwe.

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody.

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody

Wnioskodawca:

Jan Kowalski                                                                                                                                       

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8X

30-415 Kraków 

(adres do korespondencji)

12 3XX 94 XX

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIE WODY 

Proszę o wydanie/prolongowanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody dla istniejącego/projektowanego obiektu, przy ulicy Wadowickiej w Krakowie 209/X, Kraków-Podgórze, 8X  (nr działki/ jednostka ewidencyjna/ numer budynku)

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8X, 30-415 Kraków

Wniosek o przyłącze wody powinien zawierać mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki. Powinien określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

 • ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Część usługowa: ... Garaż podziemny: ...

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA WIELORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: x Część usługowa: x Garaż podziemny: x

Zapotrzebowanie na wodę (bez p.poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA: BIUROWA/HANDLOWA/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/PRODUKCYJNA/MAGAZYNOWA

Ilość budynków: 1, Orientacyjna ilość użytkowników: 100

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2, Garaż podziemny: brak

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = 4500 [m3/d]; Q hmax = 5850 [l/s]

 • NADBUDOWA/ROZBUDOWA/MODERNIZACJA/REMONT/ADAPTACJA/ZMIANA UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

Krótki opis zamierzenia inwestycyjnego:

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = ... [m3/d]; Q hmax = ... [l/s]

 • W przypadku braku sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na wysokości rozpatrywanej nieruchomości, proszę o podanie informacji technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy sieci.

ZAŁĄCZNIKI:

 • kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500
 • koncepcje zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
   

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę

Wnioskodawca:

Jan Kowalski

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8A

30-415 Kraków

(adres do korespondencji)

12 3XX 94 XX

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Proszę o wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci do urządzeń wodociągowych

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8X, 30-415 Kraków

Dokumentacja projektowa dotyczy:

 • Budowy/Przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej/magistralnej;
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacja sanitarnej/ogólnospławnej w układzie grawitacyjnym
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym;
 • Budowy/Przebudowy sieci pompowni ścieków wraz z miejskim rurociągiem tłocznym;
 • Inne ………………

Lokalizacja projektowanej sieci:

Kraków, ul. Wadowicka 8X

Nr działki/obręb/jednostka ewidencyjna 209/X, obręb 30 – Podgórze

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE CZĘŚĆ FORMANA DOKUMENTACJI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Decyzję lokalną dot. budowy sieci (ULI CP/WZ/INNE np. MPZP)
 • Odpis protokołu narady koordynacyjnej
 • Mapę ewidencyjną wraz z kompletem wypisów z rejestru gruntów
 • Uzgodnienie trasy sieci z zarządcą drogi
 • Oryginał potwierdzenia lokalizacji parametrów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uzyskany w MPWiK S.A. w Krakowie

ZAŁĄCZNIKI:

 • 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
 • Pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE:  brak

Gdzie znajdziesz przykładowy wniosek o przyłącze wody?

Szablony wniosków o przyłącze wodno-kanalizacyjne można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Szablony mogą różnić się od sobie, dlatego sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę: wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej+ nazwa miejscowości najbliższego zakładu, np.

Wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej Wrocław;

Wniosek o przyłącze wody Kraków;

Wniosek o przyłącze wody Rzeszów

Przyłącze wodociągowe - ile to kosztuje?

Cena inwestycji w przyłącze wodociągowe waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy. Należy wspomnieć – inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy wodociągowych. Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne płaci jedynie za zainstalowania i utrzymanie wodomierza oraz za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci).

Sprawdź uzbrojenie działki w Raportach o Terenie

Zespół OnGeo.pl ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie.

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie działki w media.

Nie stresuj się kupnem działki - zdiagnozuj działkę sam. Pobieranie raportu zajmie Ci raptem 5 minut. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz i za co płacisz.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o działce - uzbrojenie terenu w media

Sprawdź, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie. 

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak