Dokument w formie aktu notarialnego – moc prawna

Dokument w formie aktu notarialnego – moc prawna
Dokument w formie aktu notarialnego – moc prawna
5 (100%) 3 votes

DOKUMENT W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO

Akt notarialny to dokument sporządzany przez notariusza, posiadający charakter urzędowy. Każdy dokument w formie aktu notarialnego jest przechowywany
w kancelarii notarialnej. Zainteresowane strony nie dostają oryginalnego dokumentu lecz wypisy, który jest zgodny z oryginałem. Akt notarialny jest dokumentem
o szczególnym znaczeniu. Posiada on moc prawnie wiążącą. która zobowiązuje do jego przestrzegania, pod rygorem skutków prawnych. Za granicą
w szczególnych sytuacjach akt notarialny może sporządzić polski konsul, który posiada upoważnienie Ministra Sprawiedliwości wydane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

ELEMENTY AKTU NOTARIALNEGO

Według prawa o notariacie akt prawny musi zawierać:

 • dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu;
 • miejsce sporządzenia aktu;
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza;
 • imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania stron i osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
 • oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty;
 • stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;
 • stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;
 • podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
 • podpis notariusza;

RODZAJE UMÓW

Dokument w formie aktu notarialnego sporządzany jest w przypadku woli stron lub wymogu przepisu prawa. Umowy sporządza się głównie w formie pisemnej. Istnieje jednak możliwość zawarcia umowy ustnie „na słowo”. Nie zaleca się stosowania tego rodzaju umowy, ponieważ w przypadku sporu lub niejasności trudno jest udowodnić jej zawarcie. W przypadku umów zawieranych ustnie ważny jest udział osób trzecich będących świadkami. Umowy można zawierać także elektronicznie w formie e-mail.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI – AKT NOTARIALNY

W przypadku przeniesienia własności nieruchomości, wymagane jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Umowa zawarta w inny sposób podlega rygorowi nieważności. Do przygotowania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości potrzebny jest: dokument potwierdzający nabycie nieruchomości, zaświadczenie o braku obciążeń i wad prawnych, oraz wypis z Ksiąg Wieczystych zbywanej nieruchomości. W akcie notarialnym notariusz opisuje szczegółowo stan prawny nieruchomości oraz opis nieruchomości (położenie, opis pomieszczeń, kondygnacje, piętro itd.).

TAKSA NOTARIALNA

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, określono maksymalne kwoty za czynności notarialne. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości nieruchomości oraz jej rodzaju i przedstawia się następująco:

Maksymalna stawka od wartości:

 • do 3.000 zł – 100 zł;
 • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł –  100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł –  310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
 • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
 • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
 • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

Zbycie nieruchomości związane jest z powstaniem dochodu, a co za tym idzie zapłatą podatku dochodowego. Więcej o podatku od sprzedaży nieruchomości przeczytać można tutaj.

Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać nieruchomość skorzystaj z geoportalu nieruchomości OnGeo.


Related Posts

Opłata planistyczna (renta planistyczna) – kiedy zostanie naliczona?

Opłata planistyczna (renta planistyczna) – kiedy zostanie naliczona?

Opłata planistyczna (renta planistyczna) – kiedy zostanie naliczona?4.3 (86.67%) 6 votes Na obszarze, który obejmuje Twoją działkę uchwalono nowy lub zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Może się to wiązać z pewnymi opłatami. Po uchwaleniu MPZP zarówno na gminie jak i samych właścicielach nieruchomości ciążą dodatkowe obowiązki […]

Podatek od sprzedaży nieruchomości – podstawowe informacje

Podatek od sprzedaży nieruchomości – podstawowe informacje

Podatek od sprzedaży nieruchomości – podstawowe informacje5 (100%) 3 votes Zbycie domu, mieszkania czy innej nieruchomości związane jest z powstaniem przychodu, a co za tym idzie – koniecznym do zapłaty podatkiem dochodowym, co wynika z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia […]Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *